CZ EN

Rozpočet 2020 a střednědobý výhled rozpočtu Ministerstva financí

Rozpočet na rok 2020 a střednědobý výhled na roky 2021 a 2022 rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017.
  Schválený rozpočet 2020 SDV 2021 SDV 2022
Ukazatele organizační složky státu - Ministerstvo financí - v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 421 027 936 162 171 000 134 600 000
Výdaje celkem 2 595 270 565 2 388 663 629 2 388 663 629
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 1 000 000 0 0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
v tom: pojistné na důchodové pojištění 0 0 0
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 420 027 936 162 171 000 134 600 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 184 179 060 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 33 177 876 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 202 671 000 162 171 000 134 600 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 0 0 0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 595 270 565 2 388 663 629 2 388 663 629
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 0 0 0
v tom: sociální dávky 0 0 0
  výdaje na činnost celní správy 0 0 0
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 0 0 0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 0 0 0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 982 667 476 833 770 588 833 770 588
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 331 433 738 281 814 460 281 814 460
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 19 247 542 16 339 463 16 339 463
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 87 823 544 86 960 353 86 960 353
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0 0 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 876 647 761 730 012 723 730 012 723
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0 0 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 000 50 000 50 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 216 332 515 51 027 663 51 758 325
v tom: ze státního rozpočtu 32 153 455 51 027 663 51 758 325
  podíl rozpočtu Evropské unie 184 179 060 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 97 347 544 63 949 793 54 159 891
v tom: ze státního rozpočtu 64 169 668 63 949 793 54 159 891
  podíl prostředků finančních mechanismů 33 177 876 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 227 335 540 288 652 378 260 829 374

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář