CZ EN

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2019 a střednědobý výhled rozpočtu

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2019 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021.
  2019 2020 2021
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí - v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 5 254 899 121 5 151 745 436 5 147 764 436
Výdaje celkem 23 617 964 238 23 182 199 324 22 959 559 324
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 32 900 000 32 900 000 29 900 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 763 755 436 763 755 436 763 755 436
v tom: pojistné na důchodové pojištění 678 893 721 678 893 721 678 893 721
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 84 861 715 84 861 715 84 861 715
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 458 243 685 4 355 090 000 4 354 109 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 272 700 759 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 71 477 726 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 114 065 200 4 355 090 000 4 354 109 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 12 963 239 501 12 713 239 501 12 613 239 501
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 832 626 074 2 489 116 141 2 489 116 141
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 5 921 553 857 5 933 585 460 5 972 190 460
v tom: sociální dávky 537 405 000 575 439 000 614 044 000
  výdaje na činnost celní správy 5 384 148 857 5 358 146 460 5 358 146 460
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 757 439 955 1 903 153 371 1 741 908 371
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 64 906 133 64 906 133 64 906 133
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 78 198 718 78 198 718 78 198 718
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 518 046 807 12 370 747 656 12 370 747 656
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 4 250 436 794 4 200 803 306 4 200 803 306
Převod fondu kulturních a sociálních potřeb 249 223 931 246 321 031 246 321 031
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 622 179 289 1 621 208 030 1 621 208 030
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 2 471 856 762 2 471 856 762 2 471 856 762
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 8 272 410 156 8 126 333 941 8 126 333 941
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 93 367 200 96 652 800 96 652 800
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 50 000 50 000 50 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 307 009 885 56 871 386 58 949 329
v tom: ze státního rozpočtu 34 309 126 56 871 386 58 949 329
  podíl rozpočtu Evropské unie 272 700 759 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 104 098 738 44 002 736 42 431 426
v tom: ze státního rozpočtu 32 621 012 44 002 736 42 431 426
  podíl prostředků finančních mechanismů 71 477 726 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 2 281 867 972 2 032 483 150 1 815 154 100

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář