CZ EN

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2021 a střednědobý výhled rozpočtu

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 a 2023.
  Schválený rozpočet 2021 SDV 2022 SDV 2023
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí - v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 5 547 852 048 5 106 202 093 5 067 920 093
Výdaje celkem 23 776 770 998 23 360 547 773 23 128 734 227
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 58 400 000 58 400 000 58 400 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 798 137 093 798 137 093 798 137 093
v tom: pojistné na důchodové pojištění 713 988 453 713 988 453 713 988 453
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 84 148 640 84 148 640 84 148 640
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 691 314 955 4 249 665 000 4 211 383 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 172 892 380 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 9 811 575 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 508 611 000 4 249 665 000 4 211 383 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 12 961 669 154 12 865 583 096 12 584 675 959
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 420 218 657 2 403 279 629 2 403 279 629
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 6 166 875 629 6 205 953 370 6 266 988 521
v tom: sociální dávky 780 375 672 834 523 604 889 483 755
  výdaje na činnost celní správy 5 386 499 957 5 371 429 766 5 377 504 766
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 2 076 764 897 1 726 484 897 1 726 484 897
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 69 282 551 69 282 551 69 282 551
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 76 718 990 76 718 990 76 718 990
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 5 241 120 13 245 240 1 303 680
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 857 918 125 12 616 305 932 12 518 534 432
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 4 299 201 504 4 259 091 393 4 226 044 626
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 253 630 550 251 275 253 249 319 823
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 673 708 360 1 673 391 791 1 673 391 791
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 2 549 958 762 2 549 958 762 2 549 958 762
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 8 477 305 469 8 237 484 456 8 139 712 956
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 102 927 600 102 927 600 102 927 600
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 100 000 100 000 100 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 230 462 934 53 373 176 56 271 756
v tom: ze státního rozpočtu 57 570 554 53 373 176 56 271 756
  podíl rozpočtu Evropské unie 172 892 380 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 45 492 688 40 855 604 39 627 169
v tom: ze státního rozpočtu 35 681 113 40 855 604 39 627 169
  podíl prostředků finančních mechanismů 9 811 575 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1 326 119 899 1 486 941 697 1 364 913 797

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění financí (kapitola 312) 2021 a střednědobý výhled rozpočtu

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář