CZ EN

Rozpočet Ministerstva financí na rok 2022 a střednědobý výhled na roky 2023 a 2024

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
  Schválený rozpočet 2022 SDV 2023 SDV 2024
Ukazatele organizační složky státu - Ministerstvo financí - v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 284 681 345 116 503 000 116 503 000
Výdaje celkem 2 106 350 073 2 251 253 636 2 109 949 956
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 0 0 0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
v tom: pojistné na důchodové pojištění 0 0 0
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 284 681 345 116 503 000 116 503 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 130 352 488 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 13 993 857 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 140 335 000 116 503 000 116 503 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 0 4 300 000 0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 092 669 833 2 245 639 956 2 109 949 956
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 0 0 0
v tom: sociální dávky 0 0 0
  výdaje na činnost celní správy 0 0 0
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 0 0 0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 13 680 240 1 313 680 0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 883 216 252 817 146 410 816 186 410
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 262 671 322 276 195 486 275 871 006
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 15 163 643 15 965 411 15 946 211
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 71 808 857 87 584 400 87 584 400
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0 0 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 792 026 250 710 686 098 709 726 098
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0 0 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 450 000 450 000 450 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 158 409 352 41 555 142 41 712 822
v tom: ze státního rozpočtu 28 056 864 41 555 142 41 712 822
  podíl rozpočtu Evropské unie 130 352 488 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 48 851 105 40 332 760 27 091 920
v tom: ze státního rozpočtu 34 857 248 40 332 760 27 091 920
  podíl prostředků finančních mechanismů 13 993 857 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 54 986 435 310 899 557 143 589 857

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění
 

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář