CZ EN

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2022 a střednědobý výhled rozpočtu

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2022 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 a 2024.
  Schválený rozpočet 2022 SDV 2023 SDV 2024
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí - v Kč
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 5 496 763 688 4 850 697 093 4 932 231 243
Výdaje celkem 21 947 672 706 22 274 312 139 22 445 162 177
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 50 300 000 52 400 000 54 400 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 798 137 093 798 137 093 798 137 093
v tom: pojistné na důchodové pojištění 713 988 453 713 988 453 713 988 453
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 84 148 640 84 148 640 84 148 640
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 648 326 595 4 000 160 000 4 079 694 150
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 130 352 488 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 13 993 857 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 503 980 250 4 000 160 000 4 079 694 150
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 12 345 758 888 12 139 252 080 12 210 862 889
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 1 992 669 833 2 245 639 956 2 109 949 956
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 5 917 045 714 6 077 310 721 6 124 785 866
v tom: sociální dávky 852 965 748 889 483 755 936 958 900
  výdaje na činnost celní správy 5 064 079 966 5 187 826 966 5 187 826 966
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 548 839 679 1 669 239 350 1 858 007 114
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 53 890 873 67 613 873 67 613 873
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 70 512 479 73 942 479 73 942 479
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 18 955 240 1 313 680 0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 12 420 486 230 12 273 964 888 12 254 314 588
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 4 161 442 563 4 143 380 120 4 136 738 319
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 245 454 126 244 386 864 243 993 859
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 613 113 813 1 641 889 356 1 641 889 356
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 2 498 959 587 2 498 959 587 2 498 959 587
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 8 150 358 274 7 975 566 622 7 955 916 322
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 102 927 600 102 927 600 102 927 600
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 450 000 450 000 450 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 158 409 352 41 555 142 41 712 822
v tom: ze státního rozpočtu 28 056 864 41 555 142 41 712 822
  podíl rozpočtu Evropské unie 130 352 488 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 48 851 105 40 332 760 27 091 920
v tom: ze státního rozpočtu 34 857 248 40 332 760 27 091 920
  podíl prostředků finančních mechanismů 13 993 857 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 838 693 434 1 208 402 513 1 268 665 948

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář