CZ EN

Rozpočet Ministerstva financí na rok 2023 a střednědobý výhled na roky 2024 a 2025

Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu OSS Ministerstvo financí, zveřejňovaný dle §5 odst. 2 b) zákona č. 23/2017, o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
  Schválený rozpočet 2023 SDV 2024 SDV 2025
Ukazatele OSS 3120001 Ministerstvo financí (v Kč)
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 306 306 852 116 503 000 116 503 000
Výdaje celkem 2 493 494 448 2 398 997 531 2 442 515 531
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 0 0 0
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
v tom: pojistné na důchodové pojištění 0 0 0
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 0 0 0
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 306 306 852 116 503 000 116 503 000
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 156 070 049 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 33 733 803 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 116 503 000 116 503 000 116 503 000
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 0 0 0
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 492 180 768 2 398 997 531 2 442 515 531
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 0 0 0
v tom: sociální dávky 0 0 0
  výdaje na činnost celní správy 0 0 0
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 0 0 0
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 0 0 0
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 1 313 680 0 0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 1 051 219 702 936 991 181 957 991 181
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 353 282 290 316 703 019 323 801 019
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 20 511 197 18 357 002 18 777 002
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 95 642 986 95 346 893 95 346 893
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 0 0 0
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 935 469 190 822 503 176 843 503 176
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 0 0 0
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 450 000 450 000 450 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 225 180 531 83 159 904 83 159 904
v tom: ze státního rozpočtu 69 110 482 83 159 904 83 159 904
  podíl rozpočtu Evropské unie 156 070 049 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 43 562 680 22 007 268 2 353 018
v tom: ze státního rozpočtu 9 828 877 22 007 268 2 353 018
  podíl prostředků finančních mechanismů 33 733 803 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 123 640 915 257 785 303 333 095 966

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti                
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění                

 

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář