CZ EN

Rozpočet resortu financí (kapitola 312) 2023 a střednědobý výhled rozpočtu

Ukazatele kapitoly 312 MF - schválený rozpočet na rok 2023 a střednědobý výhled rozpočtu na roky 2024 a 2025.
Ukazatele kapitoly 312 Ministerstvo financí - v Kč
Ukazatele kapitoly  Schválený rozpočet 2023 SDV 2024 SDV 2025
Souhrnné ukazatele
Příjmy celkem 6 201 067 586 5 917 535 935 5 917 535 935
Výdaje celkem 23 959 621 516 24 171 558 533 24 260 422 426
Specifické ukazatele - příjmy
Daňové příjmy1) 52 400 000 54 400 000 54 400 000
Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti 860 391 785 860 391 785 860 391 785
v tom: pojistné na důchodové pojištění 769 679 553 769 679 553 769 679 553
  pojistné na nemocenské pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 90 712 232 90 712 232 90 712 232
Nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 5 288 275 801 5 002 744 150 5 002 744 150
v tom: příjmy z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 281 331 998 0 0
  příjmy z prostředků finančních mechanismů 33 733 803 0 0
  ostatní nedaňové příjmy, kapitálové příjmy a přijaté transfery celkem 4 973 210 000 5 002 744 150 5 002 744 150
Specifické ukazatele - výdaje
Výdaje na zabezpečení úkolů finanční správy 12 978 460 699 13 149 799 694 13 175 800 846
Výdaje na zabezpečení plnění úkolů ústředního orgánu 2 492 180 768 2 398 997 531 2 442 515 531
Výdaje na zabezpečení úkolů celní správy 6 506 398 767 6 498 470 315 6 580 334 208
v tom: sociální dávky 942 210 455 990 393 952 1 072 257 845
  výdaje na činnost celní správy 5 564 188 312 5 508 076 363 5 508 076 363
Správa majetku státu a právní zastupování státu ve věcech majetkových 1 823 008 462 1 967 952 467 1 905 433 315
Výdaje na zabezpečení činnosti Kanceláře finančního arbitra 69 829 173 69 829 173 69 829 173
Výdaje na zabezpečení činnosti Finančního analytického úřadu 88 429 967 86 509 353 86 509 353
Výdaje spojené s výkonem předsednictví ČR v Radě Evropské unie 1 313 680 0 0
Průřezové ukazatele
Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci 13 269 561 859 13 153 919 042 13 153 919 042
Povinné pojistné placené zaměstnavatelem2) 4 477 861 927 4 440 804 624 4 440 804 624
Základní příděl fondu kulturních a sociálních potřeb 264 163 124 261 980 644 261 980 644
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 1 765 044 520 1 764 748 427 1 743 748 427
Platy zaměstnanců bezpečnostních sborů a ozbrojených sil ve služebním poměru 2 698 876 354 2 698 876 354 2 698 876 354
Platy zaměstnanců na služebních místech dle zákona o státní službě 8 633 757 248 8 519 376 938 8 540 376 938
Platy zaměstnanců v pracovním poměru odvozované od platů ústavních činitelů 116 030 400 116 030 400 116 030 400
Zahraniční rozvojová spolupráce 0 0 0
Zajištění přípravy na krizové situace podle zákona č. 240/2000 Sb. 450 000 450 000 450 000
Výdaje spolufinancované zcela nebo částečně z rozpočtu Evropské unie bez společné zemědělské politiky celkem 378 115 455 83 159 904 83 159 904
v tom: ze státního rozpočtu 96 783 457 83 159 904 83 159 904
  podíl rozpočtu Evropské unie 281 331 998 0 0
Výdaje na společné projekty, které jsou zcela nebo částečně financovány z prostředků finančních mechanismů celkem 43 562 680 22 007 268 2 353 018
v tom: ze státního rozpočtu 9 828 877 22 007 268 2 353 018
  podíl prostředků finančních mechanismů 33 733 803 0 0
Výdaje vedené v informačním systému programového financování EDS/SMVS celkem 1 006 743 617 1 462 710 844 1 270 393 287

1) bez příjmů z povinného pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
2) povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti a pojistné na veřejné zdravotní pojištění

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář