CZ EN

Pravidla a organizace společného nákupu

Společný nákup a jeho pravidla jsou definovány usnesením vlády ze dne 8. července 2019 č. 487, o Zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a o resortních systémech centralizovaného zadávání za rok 2018 a o pravidlech Společného nákupu.

Společný nákup

Pravidla společného nákupu vyplývají z Přílohy č. 1 Pravidla společného nákupu (dále také Pravidla) usnesení vlády č. 487, o Zprávě o hodnocení centrálního nákupu státu a resortních systémů centralizovaného zadávání za rok 2018 a o pravidlech Společného nákupu (dále také Usnesení vlády), přijatého vládou České republiky dne 8. července 2019. Usnesení vlády a Pravidla nastavují jednoduchá, jasná a jednotná pravidla a sjednocují tři systémy Společného nákupu, a to resortní společný nákup, centrální nákup státu a meziresortní společný nákup.

 1. Resortní společný nákup je povinný nákup komodit a služeb, definovaných v článku 2 Pravidel, pro Ministerstvo a jeho Resortní organizace a pro ústřední orgán státní správy, v jehož čele nestojí člen vlády a který má dvě a více Resortních organizací, včetně těchto Resortních organizací.
 2. Centrální nákup státu je dobrovolný Společný nákup pro pověřující zadavatele z řad subjektů veřejné správy zabezpečovaný ministerstvem financí nebo ministerstvem vnitra. Ministerstvo financí je centrálním zadavatelem pro osobní vozidla kategorie M1 v kategorii NIPEZ 34110000-1 Osobní vozidla, včetně přidružených služeb. Ministerstvo vnitra je Centrálním zadavatelem pro Softwarové produkty v kategorii NIPEZ 07 a ICT komodity v kategorii NIPEZ 06.
 3. Meziresortní společný nákup je dobrovolný nákup pro pověřující zadavatele, kteří projevili zájem o společný nákup realizovaný centrálním zadavatelem. Centrální zadavatel je oprávněn zabezpečovat nákup komodit a služeb, a to pro potřebu svou a potřebu pověřujících zadavatelů. O rozsahu nakupovaných komodit v rámci meziresortního společného nákupu rozhoduje centrální zadavatel.

Organizace Společného nákupu

Hlavním pilířem v organizační struktuře Společného nákupu je Nadresortní koordinační skupina (dále také NKS), kterou má v gesci ministerstvo financí a ministerstvo vnitra, a jejímiž členy jsou zástupci všech ministerstev.

Aktualizovaný Statut a Jednací řád Nadresortní koordinační skupiny byl schválený ministryní financí a ministrem vnitra dne 9. 1. 2020 a jejich aktuální znění je zveřejněno níže. Nadresortní koordinační skupina koordinuje a řídí Společný nákup a rozhoduje o:

 1. rozsahu standardizace komodit a služeb uvedených v čl. 7 Standardizace komodit a služeb Pravidel, včetně možnosti standardizovat i další komodity nebo služby v této kapitole neuvedené, rozsahu komodit a služeb v podpoložkách hlavních skupin NIPEZ, uvedených v čl. 2 odst. 2 Pravidel, které jsou předmětem resortního společného nákupu, včetně možnosti rozšířit rozsah komodit a služeb v této kapitole neuvedených,
 2. způsobu hodnocení úspěšnosti Společného nákupu v Hodnotících zprávách společného nákupu, frekvenci předkládání zpráv vládě a věcném obsahu vyžadovaných informací od Resortů,
 3. věcné působnosti a činnosti Komoditních standardizačních skupin,
 4. zřízení dalších Komoditních standardizačních skupin nebo pracovních skupin mimo ty, které jsou definované v čl. 5 Pravidel.

Nadále pokračuje činnost komoditních standardizačních skupin:

 1. Komoditní standardizační skupina Vozový park a pohonné hmoty
 2. Komoditní standardizační skupina Energie a správa budov
 3. Komoditní standardizační skupina Doprava a ubytování
 4. Komoditní standardizační skupina Kancelářské potřeby
 5. Komoditní standardizační skupina ICT komodity.

Členové komoditních standardizačních skupin navrhují komodity vhodné pro zpracování technického standardu, který následně zpracovávají a dle potřeb aktualizují, stanovují komodity nebo položky zahrnuté v rámci dané komodity vhodné pro realizaci nadresortních zadávacích řízení a připravují podklady pro činnost Nadresortní koordinační skupiny. Komoditní standardizační skupiny tvoří platformu pro sdílení dobré praxe mezi jednotlivými organizacemi.

 Organizace Společného nákupu

V rámci této struktury je ministerstvo financí a ministerstvo vnitra oprávněné stanovit závazné technické standardy. Tyto technické standardy jsou, po vyhlášení příslušným ministrem, závazné pro všechna Ministerstva a jejich Resortní organizace a vztahují se na všechny veřejné zakázky realizované těmito organizacemi bez ohledu na to, kdo je jejich zadavatelem.

V současné době jsou ministerstvem financí vyhlášeny standardy na automobily na běžné a alternativní pohony, na kancelářské potřeby a xerografický papír a na úklidové služby. Ministerstvo vnitra vyhlásilo standardy na ICT komodity.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.