CZ EN

oddělení 2401 - Mezinárodní daňová a celní spolupráce

Zkoumá problematiku v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a problematiku v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí.

a)    zkoumá problematiku v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a problematiku v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu, analyzuje její stávající stav a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování této oblasti,
b)    v rámci působnosti útvarů sekce Daně a cla koordinuje mezinárodní vztahy a další aspekty činnosti těchto útvarů ve vztahu k zahraničí,
c)    zpracovává koncepci dalšího vývoje daňové soustavy a v oblasti mezinárodní spolupráce, správy daní a v oblasti celnictví,
d)    tvoří koncepci přípravy a sjednávání mezinárodních smluv v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a mezinárodních smluv v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu, včetně protokolů k nim,
e)    připravuje a sjednává smlouvy v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní, včetně protokolů k nim, zajišťuje ve spolupráci s GŘC úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv v oblasti celnictví, včetně protokolů k nim, zajišťuje ve spolupráci s FAÚ úkoly související se sjednáváním mezinárodních smluv v oblasti jeho působnosti, zajišťuje v rámci těchto smluv a protokolů vnitrostátní projednávání a legislativní proces spojený s jejich vstupem v účinnost,
f)    na základě koncepce dalšího vývoje daňové politiky zpracovává koncepci daňové soustavy jako součásti fiskální politiky státu a věcná řešení, včetně věcných záměrů a hodnocení dopadů regulace, v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví, zajišťuje soulad právních předpisů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví s právem EU,
g)    spolupracuje a účastní se s odborem Daňová legislativa na projednání legislativních návrhů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a legislativních návrhů v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu,
h)    zajišťuje notifikační proces v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a notifikační proces v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu a analyzuje předložené návrhy členských států v této oblasti,
i)    koordinuje a podílí se ve spolupráci s příslušnými útvary na zpracování rámcových pozic ČR a instrukcí pro jednání v oblasti daní vypracovaných příslušnými útvary k návrhům legislativní i nelegislativní povahy, projednávaných v rámci EU,
j)    zabezpečuje agendu sekretariátu pro Resortní koordinační podskupinu pro oblast daní,
k)    dohlíží na metodické postupy orgánů finanční a celní správy a FAÚ a spolupracuje s GFŘ, GŘC a FAÚ na přípravě tiskopisů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a tiskopisů v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu,
l)    spolupracuje s odborem Daňová legislativa na zpracování stanovisek z hlediska složitých právních souvislostí právních předpisů v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu,
m)    zajišťuje plnění úkolů (zejména účast a koordinaci stanovisek na jednání a zpracování pozic ČR) plynoucích z členství ČR v orgánech EU, OECD, jiných mezinárodních organizacích a spolupracuje se zahraničními orgány a institucemi v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a v oblasti opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu v a oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu,
n)    získává a vyhodnocuje při své činnosti informace ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury a spolupracuje s jinými orgány, institucemi a odbornou veřejností či subjekty v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví a v oblasti boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu a v oblasti uplatňování mezinárodních sankcí za účelem udržování a obnovy mezinárodního míru a bezpečnosti, ochrany lidských práv a boje proti terorismu včetně oblastí souvisejících,
o)    pověřuje orgány finanční a celní správy jednáním v oblasti mezinárodní spolupráce v oblasti správy daní a v oblasti celnictví.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.