CZ EN

oddělení 6601 - Právní a metodické

Metodicky řídí, organizuje a koordinuje analytickou, normotvornou, koncepční a odbornou činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci resortu ministerstva.

a)    metodicky řídí, organizuje a koordinuje analytickou, normotvornou, koncepční a odbornou činnost v oblasti zadávání veřejných zakázek v rámci resortu ministerstva,
b)    podílí se na přezkoumávání námitek dodavatelů vznesených proti úkonům zadavatele (ministerstva) a zpracovávání podání a stanovisek v rámci řízení o přezkoumání úkonů zadavatele u ÚOHS nebo soudů ve správním soudnictví,
c)    podílí se na tvorbě a posuzování návrhů právních předpisů upravujících oblast zadávání veřejných zakázek, zejména v rámci připomínkového řízení zpracovává svodná stanoviska k návrhům těchto předpisů; sleduje v oboru své působnosti zásadní změny v právní úpravě členských států EU,
d)    zajišťuje zadávání veřejných zakázek při centralizovaném zadávání pro pověřující zadavatele,
e)    zajišťuje v resortu ministerstva sjednocování postupů při zadávání veřejných zakázek v návaznosti na rozhodovací činnost ÚOHS a judikaturu soudů ve správním soudnictví,
f)    poskytuje podporu jiným útvarům ministerstva v oblasti zadávání veřejných zakázek,
g)    provádí ad hoc kontrolu dodržování pravidel pro zadávání veřejných zakázek v rámci resortu ministerstva,
h)    zabezpečuje účast zástupců ministerstva v expertních poradních orgánech či pracovních skupinách zabývajících se problematikou veřejného investování,
i)    vytváří koncepci legislativního rámce systému centrálních nákupů státu,
j)    zabezpečuje řízení a koordinaci systémů centrálních nákupů ve veřejné správě,
k)    zajišťuje zpracování hodnotící zprávy společného nákupu,
l)    poskytuje metodickou podporu v oblasti centrálních nákupů,
m)    připravuje závazné technické standardy.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář