CZ EN

oddělení 4701 - Harmonizace interního auditu

Vypracovává návrhy koncepce rozvoje finanční kontroly, včetně její provázanosti s obdobnými systémy EU.

a)    vypracovává návrhy koncepce rozvoje finanční kontroly, včetně její provázanosti s obdobnými systémy EU,
b)    tvoří celostátní koncepci rozvoje přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO,
c)    zpracovává věcné záměry zákonů, návrhy zákonů a prováděcích právních předpisů k těmto zákonům pro systém finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO; 
d)    zajišťuje metodické řízení finanční kontroly a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO a zpracovává příslušné metodické dokumenty v této oblasti,
e)    vykonává dohled nad dodržováním právních předpisů a mezinárodně uznávaných standardů při zavádění, udržování a rozvíjení finanční kontroly orgány veřejné správy,
f)    provádí ve spolupráci s věcně příslušnými útvary ministerstva analýzu nastavení a účinnosti kontrolních a auditních metod a předkládá návrhy metodických doporučení k efektivnímu a účinnému využití nejlepší praxe,
g)    vyhodnocuje a analyzuje výsledky provedených finančních kontrol; navrhuje ve spolupráci s odborem Kontrola celostátní systémová opatření na úseku finanční kontroly, včetně kontroly prostředků ze zahraničí,
h)    koordinuje činnost orgánů veřejné správy v rámci výkonu působnosti podle zákona č. 320/2001 Sb. a souvisejících právních předpisů a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO,
i)    podílí se na nastavení řídicí kontroly v rámci ministerstva, 
j)    spolupracuje s jinými orgány a institucemi či subjekty na rozvoji systému finanční kontroly ve veřejné správě a přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a DSO,
k)    zajišťuje koordinaci a metodické řízení podávání zpráv o výsledcích finančních kontrol a interního auditu ve veřejné správě,
l)    vykonává funkci správce Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě – Modul ročních zpráv a vydává přístupová práva do tohoto infomačního systému,
m)    vykonává funkci správce Informačního systému finanční kontroly ve veřejné správě – Modul koordinace plánování veřejnosprávních kontrol veřejné finanční podpory poskytnuté ze SR nebo NF a vydává přístupová práva do tohoto infomačního systému,
n)    zpracovává ve spolupráci s odbory Auditní orgán a Kontrola a v součinnosti s orgány veřejné správy roční zprávu o výsledcích finančních kontrol ve veřejné správě pro vládu a zajišťuje předání této zprávy vládě a NKÚ,
o)    plní úkoly týkající se systému finanční kontroly, které vyplývají z příslušných usnesení vlády,
p)    zajišťuje činnost komise pro správní řízení o rozkladech podaných proti rozhodnutím ministerstva týkajících se pokut uložených v rámci výkonu finančních kontrol.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.