CZ EN

oddělení 4703 - Centrální kontaktní bod AFCOS

Zajišťuje úkoly vyplývající z harmonizace metodického řízení agendy hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni/v rámci implementace Nástroje pro oživení a odolnost úřadu OLAF (agendy nesrovnalostí).

a)    zajišťuje úkoly vyplývající z harmonizace metodického řízení agendy hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni/v rámci implementace Nástroje pro oživení a odolnost úřadu OLAF (agendy nesrovnalostí),
b)    završuje za ČR úkoly související s plněním role Centrálního kontaktního bodu sítě AFCOS; úzce spolupracuje v této oblasti s OLAF,
c)    koordinuje jménem ministerstva jednání s OLAF při projednávání metodických otázek v oblasti řešení nesrovnalostí a problematiky boje proti podvodnému jednání; vypracovává příslušné metodické dokumenty v oblasti hlášení nesrovnalostí vůči OLAF,
d)    zajišťuje zpracování materiálů pro jednání vlády a vedení ministerstva v oblasti ochrany finančních zájmů EU, vypracování rámcových pozic/stanovisek pro Parlament ČR v souvislosti s návrhy nařízení Evropského parlamentu a Rady (GAF, Databáze pro vyloučení atd.),
e)    koordinuje oblast správního vyšetřování a kontrol na místě prováděných úřadem OLAF, 
f)    zabezpečuje odesílání pravidelných a mimořádných hlášení nesrovnalostí zjištěných v rámci implementace evropských fondů v jednotlivých programových obdobích a v rámci implementace Nástroje pro oživení a odolnost,
g)    pravidelně provádí čtvrtletní analýzu hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni za účelem minimalizace rizika v rámci čerpání finančních prostředků z fondů EU,
h)    na základě prováděných analýz zpracovává typologii nesrovnalostí, které se vyskytly v rámci pravidelných hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni, v rámci implementace Nástroje pro oživení a odolnost,
i)    koordinuje za oblast ochrany finančních zájmů EU na národní úrovni aktivity lokálních kontaktních bodů sítě AFCOS, pokud jde o evropské strukturální fondy/vlastníků komponent, pokud jde o Nástroj pro oživení a odolnost; provádí metodické školení těchto bodů ve věcech aktuálních nařízení a  rozhodnutích EK a o nových postupech týkajících se hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni,
j)    zpracovává a pravidelně aktualizuje Národní strategii na ochranu finančních zájmů EU a Metodický pokyn upravující metodiku hlášení nesrovnalostí na vnější úrovni pro OLAF, resp. metodiku upravující oblast nesrovnalostí v rámci implementace Nástroje pro oživení a odolnost,
k)    zajišťuje spolupráci s ČNB ohledně získávání informací z Centrální evidence účtů,
l)    koordinuje spolupráci s externími subjekty v případě získávání záznamů bankovních transakcí,
m)    zabezpečuje pravidelné hlášení nově detekovaných a následně aktualizovaných nesrovnalostí v rámci implementace finančních prostředků vůči zastoupení Švýcarska v ČR z Programu švýcarsko-české spolupráce,
n)    zajišťuje funkci styčného místa pro ústřední databázi pro vyloučení a plní s tím související úkoly,
o)    využívá mezinárodních zkušeností a zejména dobrou praxi států EU a aplikuje je do národní koncepce metodických postupů řešení nesrovnalostí podle platné právní úpravy,
p)    analyzuje a vyhodnocuje nahlášené či oznámené nesrovnalosti, provádí metodickou podporu pro jejich správné šetření a řešení za účelem odstranění jejich dopadu na veřejné rozpočty, 
q)    připravuje souhrnné informace o závažných zjištěních z provedených analýz nesrovnalostí a detekuje s nimi související znaky, které nasvědčují podvodnému jednání,
r)    analyzuje prvotní zjištění a příčiny nesrovnalostí odhalené příslušnými správci veřejného rozpočtu v rámci financování úkolů veřejné správy  na úrovni manažerské zodpovědnosti a při ověřování jejich výsledků auditory a auditorskými společnostmi; provádí dohled nad opatřeními přijatými k nápravě,
s)    zabezpečuje vzdělávání v oblasti prevence vzniku nesrovnalostí a podvodů v souladu se zvláštním vnitřním předpisem ministerstva,
t)    řeší vysoce specializované úkoly v souvislosti s nahlášeným odhalením a řešením nesrovnalostí; zajišťuje koordinaci agendy hlášení a oznámení odhalených nesrovnalostí při ověřování plnění veřejných rozpočtů,
u)    podporuje harmonizaci a koordinaci metodologie v oblasti řešení nesrovnalostí a jejich dopadů, jakož i problematiku boje proti podvodnému jednání; podílí se na vypracování příslušných metodických pomůcek v oblasti hlášení a oznamování nesrovnalostí.

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.