CZ EN

odbor 37 - Hospodářská politika

Odbor provádí za ministerstvo koncepční a metodické práce na činnostech analýz, prognóz, projekcí, ekonomického a ekonometrického modelování v oblasti makroekonomického vývoje, vývoje veřejných financí a fiskální politiky, včetně vybraných problémů jejich vývoje.

Odbor provádí za ministerstvo koncepční a metodické práce na činnostech analýz, prognóz, projekcí, ekonomického a ekonometrického modelování v oblasti makroekonomického vývoje, vývoje veřejných financí a fiskální politiky, včetně vybraných problémů jejich vývoje. Odbor zpracovává makroekonomické a fiskální analýzy, predikce, dlouhodobé projekce a scénáře fiskálních politik zejména pro potřeby formulování hospodářské politiky, sestavení návrhu státního rozpočtu, střednědobého rozpočtového výhledu, dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a pro mezinárodní spolupráci v oblasti hospodářské politiky. Odbor zabezpečuje makroekonomické a fiskální modelování pro potřeby analýz, simulací, prognóz a hodnocení fiskálních dopadů makroekonomických hospodářských politik. Odbor formuluje doporučení k opatřením makroekonomické politiky a prověřuje konzistenci hospodářských politik. Vytváří a je garantem Konvergenčního programu ČR, Fiskálního výhledu ČR, Makroekonomické predikce ČR, Rozpočtové strategie sektoru veřejných institucí ČR a Vyhodnocení plnění maastrichtských konvergenčních kritérií a stupně ekonomické sladěnosti ČR s eurozónou. Podílí se na formulaci strategických hospodářsko-politických dokumentů ČR v oblasti makroekonomického a fiskálního vývoje a v oblasti fiskální politiky, zajišťuje přípravu zástupců ministerstva na jednáních tuzemských orgánů v těchto oblastech. Sleduje a analyzuje základní ekonomické a finanční tendence světové ekonomiky z hlediska dopadů na ekonomický vývoj ČR.  V oblasti své působnosti se podílí na vyhodnocování dopadů legislativních materiálů na makroekonomický a fiskální vývoj a na tvorbě fiskální a rozpočtové politiky vládních institucí ve vztahu k pravidlům rozpočtové odpovědnosti. Je gestorem zákona č. 23/2017 Sb. Zajišťuje formalizovaný i neformální dialog vládních i nevládních ekonomických pracovišť sledujících stabilitu a transparentnost makroekonomických a fiskálních analýz a prognóz, spolupracuje v těchto oblastech s Výborem pro rozpočtové prognózy. Odborně zajišťuje za ministerstvo v oblastech své působnosti spolupráci, konzultace a setkání s investičními a ratingovými agenturami. Spolupracuje v těchto oblastech s domácími i mezinárodními ekonomickými a finančními organizacemi, zejména s Evropskou komisí, Organizací pro hospodářský rozvoj a spolupráci, Světovou bankou a Mezinárodním měnovým fondem. Podílí se odborně na agendě spojené s hospodářskou a fiskální politikou ve vztahu k EU v gesci Rady ECOFIN, zejména jeho výborů EFC a EPC a Podvýboru EFC pro statistiku. Odbor je garantem informačních a výzkumných studií ministerstva a provádí výzkumnou činnost v oblasti ekonomické, statistické a ekonometrické, včetně spolupráce s domácími i mezinárodními institucemi. Odbor je za ministerstvo garantem a koordinátorem metodiky vládní finanční statistiky Evropského systému národních a regionálních účtů a za ČR hlavním garantem a koordinátorem metodiky vládní finanční statistiky Mezinárodního měnového fondu. Do působnosti odboru také patří sběr vybraných údajů pro účely monitorování a řízení veřejných financí včetně jeho právní úpravy.

oddělení 3701 - Vládní finanční statistiky a analýzy

vedoucí oddělení: Ing. Marie Frýdmanová, CSc.
telefon: (+420) 25704 2357
email: Marie.Frydmanova@mfcr.cz

oddělení 3702 - Makroekonomické analýzy

vedoucí oddělení: Ing. Zdeněk Pikhart, Ph.D.
telefon: (+420) 25704 2345
email: Zdenek.Pikhart@mfcr.cz

oddělení 3703 - Fiskální politika a udržitelnost

vedoucí oddělení: Ing. Jindřich Marval, Ph.D.
telefon: (+420) 25704 2973
email: Jindrich.Marval@mfcr.cz

oddělení 3704 - Makroekonomické predikce a strukturální politika

vedoucí oddělení: Mgr. Ondřej Lopušník
telefon: (+420) 25704 2646
email: Ondrej.Lopusnik@mfcr.cz

oddělení 3705 - Ekonomické modelování

vedoucí oddělení: Ing. Zbyněk Štork, Ph.D.
telefon: (+420) 25704 2980
email: Zbynek.Stork@mfcr.cz

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář