CZ EN

odbor 72 - Státní majetek

Odbor vykonává působnost ministerstva jako ústředního správního úřadu pro oblast hospodaření s majetkem státu, včetně obecného výkonu vlastnických a jiných majetkových práv státu.

Odbor vykonává působnost ministerstva jako ústředního správního úřadu pro oblast hospodaření s majetkem státu, včetně obecného výkonu vlastnických a jiných majetkových práv státu. Pro oblast privatizace majetku státu zabezpečuje odbor působnost ministerstva při přípravě převodů majetku státu na jiné osoby podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 178/2005 Sb. a ve spolupráci s ÚOHS řeší problematiku vztahující se k pravidlům EU pro poskytování veřejné podpory. Odbor vykonává legislativní činnost pro oblast hospodaření s majetkem státu. Odbor zajišťuje tvorbu koncepce finanční politiky státu v oblasti hospodaření s majetkem státu a zabezpečuje koordinaci a metodické usměrňování jednotného výkonu vlastnického práva státu. Vykonává působnost stanovenou ministerstvu zákonem č. 219/2000 Sb., není-li podle organizačního řádu k výkonu této působnosti příslušný jiný útvar ministerstva. Ve vztahu k resortní organizaci ÚZSVM plní úkoly gesčního útvaru, vykonává odborný dohled nad činností ÚZSVM, včetně metodické činnosti, a zajišťuje další úkoly v rámci působnosti ministerstva vůči ÚZSVM podle zákona č. 201/2002 Sb., není-li podle organizačního řádu k výkonu této působnosti příslušný jiný útvar ministerstva. Odbor zajišťuje přípravu a zabezpečuje schvalovací proces převodů majetku státu na jiné osoby, který souvisí s působností ministerstva. Řeší problematiku vyplývající z porušení zákona č. 427/1990 Sb. a z restitučních nároků vzniklých na základě zákona č. 87/1991 Sb. ve vztahu k zákonu č. 92/1991 Sb. Zpracovává a předkládá k rozhodnutí materiály týkající se poskytnutí souhlasu podle § 47b zákona č. 92/1991 Sb. Zajišťuje působnost ministerstva podle § 6 odst. 2 zákona č. 503/2012 Sb. Řeší problematiku vztahující se k bývalé resortní organizaci Česká státní spořitelna s. p. „v likvidaci“. Odbor vykonává působnost ministerstva jako ústředního správního úřadu pro oblast realizace privatizace majetku státu podle zákona č. 92/1991 Sb. a zákona č. 178/2005 Sb. včetně tvorby koncepce v oblasti privatizace majetku státu. Realizuje rozhodnutí o privatizaci vydaná ministerstvem nebo vládou a v případech, kdy rozhodnutí o privatizaci nelze realizovat, zajišťuje změny rozhodnutí o privatizaci vydaného ministerstvem či vládou. Spravuje majetek zrušených státních podniků nebo jiných státních organizací, nebo vyňaté části tohoto majetku, který na ministerstvo přejde v souladu s rozhodnutím o privatizaci. Přebírá a spravuje majetek a majetkové účasti státu v obchodních společnostech, pokud na stát přešly odstoupením od smlouvy v důsledku porušení smluvních povinností nabyvatele majetku určeného k privatizaci podle zákona č. 92/1991 Sb. nebo na základě rozhodnutí soudu. Zakládá akciové společnosti a jiné obchodní společnosti, nebo se účastní jejich zakládání v souladu s rozhodnutím o privatizaci. Nabývá akcie na základě účasti státu na podnikání v obchodních společnostech a vykonává práva a povinnosti akcionáře. Zajišťuje vypořádání prodeje akcií z portfolia odboru na kapitálovém trhu. Zajišťuje informační povinnost obchodníka s CP podle zákona č. 256/2004 Sb. a oznamovací povinnost změn podílu na hlasovacích právech podle zákona č. 90/2012 Sb. Zajišťuje právní servis pro proces realizace privatizace, vede kompletní agendu aktivních a pasivních soudních sporů, pohledávek a konkurzů vzniklých v procesu privatizace nebo v souvislosti s ním. Dále odbor vykonává agendu ve věcech zaniklé ČKA (tj.: správa pohledávek a majetkových účastí, ochranných známek a pasivních právních sporů, které přešly na ministerstvo v souvislosti s ukončením její činnosti; zastoupení ministerstva v soudních nebo jiných řízeních, která souvisejí s její činností, vyjma agendy mezinárodněprávních sporů; navrhuje podle analýzy vývoje soudních sporů další nejvhodnější postup a předkládá v případě potřeby návrhy opatření k jejich ukončení a k zabránění dalším sporům a zodpovídá za řešení veškerých pasivních právních případů týkajících se portfolia po ní). Vykonává agendu spojenou se správou pohledávek a pasivních právních sporů, které přešly na ministerstvo v souvislosti s ukončením činnosti SCP. Zastupuje případně ministerstvo v dalších řízeních, v nichž je ministerstvo účastníkem, pokud souvisí s agendou činnosti sekce Majetek státu, nebo pokud jinak souvisí s agendou hospodaření s majetkem státu. Vyřizuje stížnosti na postup při vyřizování žádostí o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., kdy je povinným subjektem ministerstvo.

oddělení 7201 - Právní podpora a majetkové

vedoucí oddělení: JUDr. Michal Štancl, PhD.
telefon: (+420) 25704 2197
email: Michal.Stancl@mfcr.cz

oddělení 7202 - Metodický dohled a schvalování právního jednání při hospodaření s majetkem státu

vedoucí oddělení: Mgr. Martin Svoboda
telefon: (+420) 25704 3228
email: Martin.Svoboda@mfcr.cz

oddělení 7203 - Převody majetku státu a zabezpečení schvalovacího procesu při privatizaci

vedoucí oddělení: Ing. Miloslav Kilián
telefon: (+420) 25704 4110
email: Miloslav.Kilian@mfcr.cz

oddělení 7204 - Prodej majetku, správa majetkových účastí a ostatních aktiv

vedoucí oddělení: Mgr. Tomáš Drahorád
telefon: (+420) 25704 2019
email: Tomas.Drahorad@mfcr.cz 

oddělení 7205 - Schvalování dispozic s majetkem státu

vedoucí oddělení: JUDr. Dagmar Tyšerová
telefon: (+420) 25704 4394
email: Dagmar.Tyserova@mfcr.cz

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.