CZ EN

samostatné oddělení 9004 - Kancelář státního tajemníka

Zabezpečuje činnost kárné komise na ministerstvu, včetně řízení o kárné odpovědnosti. Zajišťuje vyřizování odvolání a stížností podle zákona č. 234/2014 Sb. a stížností podle správního řádu souvisejících se správou služebních vztahů.

Zabezpečuje činnost kárné komise na ministerstvu, včetně řízení o kárné odpovědnosti. Zajišťuje vyřizování odvolání a stížností podle zákona č. 234/2014 Sb. a stížností podle správního řádu souvisejících se správou služebních vztahů. Zajišťuje fungování vnitřního oznamovacího systému podle zákona č. 171/2023 Sb. Koordinuje zpracování resortních stanovisek v rámci připomínkových řízení, je-li role gestora přidělena sekci Státní tajemník. Vykonává činnosti v řízení o opravných a dozorčích prostředcích v rozsahu své působnosti. Zabezpečuje politiku ochrany osobních údajů na ministerstvu. Zpracovává vybrané služební předpisy z oblasti působnosti odboru Personálního. Závazně řídí soustavu služebních předpisů. Na úrovni resortu ministerstva zabezpečuje vyřizování stížností a petic podle právních předpisů. Koordinuje v resortu ministerstva plnění úkolů boje proti korupci a podílí se na plnění opatření vládního programu boje proti korupci.

a)    zajišťuje metodickou podporu aplikace ustanovení zákona č. 234/2014 Sb.,
b)    provádí průběžný monitoring a analýzu právních předpisů týkajících se státní služby,
c)    připravuje rozhodnutí státního tajemníka v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. j) bod 2. zákona č. 234/2014 Sb.,
d)    připravuje rozhodnutí státního tajemníka ve věcech, ve kterých vykonává působnost nadřízeného služebního orgánu podle § 162 odst. 4 písm. c) zákona č. 234/2014 Sb.,
e)    připravuje rozhodnutí pro kárnou komisi na ministerstvu v řízení ve věcech služby ve smyslu § 159 odst. 1 písm. f) zákona č. 234/2014 Sb.,
f)    zajišťuje po organizační a administrativní stránce činnost kárné komise ministerstva,
g)    koordinuje a metodicky usměrňuje přípravu materiálů, stanovisek a jiných podkladů pro státního tajemníka na poradu státních tajemníků, na jednání s nejvyšším státním tajemníkem a jednání s ostatními státními tajemníky,
h)    připravuje pro státního tajemníka podklady k jednání poradního sboru nejvyššího státního tajemníka k zákonu o státní službě,
i)    řeší stížnosti státních zaměstnanců a zaměstnanců, zajišťuje agendu šetření stížností na zaměstnance a státní zaměstnance,
j)     zajišťuje činnost osoby určené k přijímání a vyřizování oznámení o možném protiprávním jednání podle zákona č. 171/2023 Sb.,
k)    řeší odvolání státních zaměstnanců, připravuje podklady pro postoupení odvolání podle zákona č. 234/2014 Sb.,
l)    řeší stížnosti a odvolání v souvislosti s vyřizováním žádostí o přijetí do služebního poměru a zařazení na služební místa, včetně služebních míst představených,
m)    posuzuje a zpracovává svodná stanoviska k návrhům změn zákona č. 234/2014 Sb. a prováděcích právních předpisů k němu vydaných,
n)    na základě podkladů předaných odborem Personální zpracovává služební předpisy týkající se jeho působnosti (s výjimkou organizačního řádu, služebních předpisů k organizačním změnám a požadavkům na služební místa státních zaměstnanců) a pracovní řád,
o)    zajišťuje koordinaci a řízení systému služebních předpisů, posuzuje návrhy služebních předpisů, kontroluje jejich formální náležitosti a upozorňuje na jejich nesoulad s právními předpisy a služebními předpisy nejvyššího státního tajemníka,
p)    zabezpečuje agendu vyřizování námitek proti služebnímu hodnocení státních zaměstnanců,
q)    zadává podle pokynů státního tajemníka zpracování stanovisek a eviduje jejich vyřízení,
r)    provádí průběžně časovou a věcnou kontrolu plnění úkolů ukládaných státním tajemníkem,
s)     metodicky řídí činnost rozkladových komisí, 
t)    zabezpečuje politiku ochrany osobních údajů na ministerstvu a koordinuje implementaci opatření k zajištění ochrany osobních údajů,
u)     koordinuje přípravu podkladů pro vyřizování žádostí subjektů údajů,
v)    zajišťuje spolupráci ostatních útvarů ministerstva s pověřencem pro ochranu osobních údajů,
w)     spravuje systém IAŘ a v něm vede centrální evidenci vnitřních předpisů,
x)     zajišťuje, organizuje a koordinuje vyřizování petic, stížností a podnětů a vede jejich evidenci,
y)     přijímá a koordinuje vyřizování oznámení podezření z korupčního jednání z protikorupční linky a protikorupční e-mailové adresy ministerstva,
z)     koordinuje plnění programu boje proti korupci v resortu ministerstva a harmonogramu opatření vládního programu boje proti korupci; analyzuje organizační a technická opatření k potírání korupce.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.