Novinky

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailových adres Ministerstva financí za rok 2013

oddělení 5602 - Realizace interního auditu
oddělení 5602 - Realizace interního auditu

Vydáno

  • Protikorupční linka
  • Protikorupční opatření
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva
  • Boj proti korupci

Ministerstvo financí provozuje od roku 2004 protikorupční telefonní linku 257 043 800 a elektronickou adresu korupce@mfcr.cz a současně e-mailovou adresu petice.stiznosti@mfcr.cz pro podávání podnětů na podezření z možného korupčního jednání. Kontaktní linka Ministerstva financí a e-mailové adresy jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání.

Protikorupční linka a e-mailové adresy byly využívány v roce 2013 kromě jiného pro oznamování případů korupčního jednání v resortu financí, tj. na Ministerstvu financí, u finanční a celní správy, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a také pro příjem informací na podezření z korupce a případných nesrovnalostí v oblasti realizace programů Evropské unie.

Informace o telefonním čísle protikorupční linky a e-mailové adresy korupce@mfcr.cz je zajištěna informačním letákem, který je součástí vývěsky resortních úřadů. Rovněž je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí a resortních organizací. Občané mohou sdělovat svá oznámení přímo na telefonní linku. V nepřítomnosti pracovníka a v mimopracovní době je linka přesměrována na systém hlasové schránky.

Všechny přijaté podněty a informace byly evidovány v elektronické databázi, která zajišťuje přehled o přijatých oznámeních, jejich zpracování a výsledku vyhodnocení. Nejedná se tedy pouze o korupci, obsah oznámení je členěn v kategorii přijatých informací, což jsou daňové úniky, dotace, výběrová řízení, prostředky EU, celní správa, hospodaření měst a obcí apod. Předmětem hovorů podání byly také různé dotazy a žádosti, mnohdy nesouvisející s resortem Ministerstva financí. Tato oznámení se zaznamenávají do kategorie ostatní a vyřizují se doporučením kontaktovat příslušný správní orgán nebo jsou volající upozorňováni na jejich existující protikorupční linky, případně elektronické adresy.

Prošetřovány byly nejen podněty od konkrétních oznamovatelů, ale také anonymní podání. V případě, že oznamovatel nesdělil na vyžádání doplňující informace, podnět se pro nešetřitelnost odložil.

Veřejnost je informována o telefonických a e-mailových podáních na internetových stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz - odkazy: O ministerstvu/ Služby veřejnosti/ Protikorupční linka/, kde je uveden přehled o počtu přijatých informací a výsledek jejich vypořádání.

V tabulce je uveden přehled přijatých oznámení za poslední tři roky, ze kterého je patrné, že oproti roku 2012 došlo ke zvýšení počtu o 16 oznámení.

Období  Počet oznámení z protikorupční linky  Počet oznámení z e-mailových adres  Počet oznámení celkem 
Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
2011  32 34 66
2012  9 40 49
2013  8 57 65

 

Za období od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 bylo přijato celkem 65 oznámení, z toho 8 telefonicky a 57 na elektronické adresy. Z celkového počtu bylo 43 anonymních.

Kategorie informace  Počet
Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
Korupce na Ministerstvu financí 0
Korupce na finančních ředitelstvích 0
Korupce na finančních úřadech 3
Korupce u Celní správy 0
Korupce u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 0
Korupce ostatní 1
Daně 22
Dotace 6
Prostředky EU 0
Státní majetek  0
Výběrové řízení  1
Cenová kontrola 0
Celní správa  0
Celní řízení 2
Hospodaření měst a obcí  2
Ostatní  28

 

Způsob vyhodnocení oznámení Počet
Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení
Potvrzeno  0
Částečně potvrzeno  0
Nepotvrzeno  0
V šetření 0
Dotazy  28
Postoupeno správci daně nebo věcně příslušnému orgánu 34
Odloženo 3
Celkem 65
Z toho předáno orgánům činným v trestním řízení  0

 

Na korupci v resortu Ministerstva financí, poukazovala 3 oznámení tj. o 1 méně, než v roce 2012. Oznámení se vztahovala k finančním úřadům. Věcně se jednalo o možnou spojitost pracovníků správce daně s daňovými subjekty a jejich zvýhodnění při daňové kontrole nebo při vyřizování odvolání. Prošetřením provedeným Generálním finančním ředitelstvím se nařčení pracovníků nepotvrdila.

V souvislosti s Celní správou byla přijata 2 oznámení. Jednalo o nesouhlas podatelů s průběhem celního řízení. Oznámení byla postoupena příslušnému útvaru Generálního ředitelství cel, který má v působnosti řešení předmětných nedostatků.

Podstatná část oznámení se týkala daňové problematiky, u které došlo k zvýšení oproti roku 2012 o 9 podnětů. Oznámení z oblasti daní byla postupována prostřednictvím odboru 39 – Správní činnosti Generálnímu finančnímu ředitelství k posouzení a následnému prošetření příslušným správcem daně.

Do kategorie dotace bylo zařazeno 6 oznámení, tj. o 2 více oproti roku 2012. Obsahem byly pochybnosti o správnosti čerpání a využití dotací, jak z EU, tak z rozpočtu ČR. Podněty ke kontrole čerpání dotací byly postoupeny příslušným správním orgánům.

K problematice hospodaření měst a obcí se vztahovaly 2 podněty. Obsahem těchto podnětů se zabýval odbor 17 - Kontrola Ministerstva financí, v jehož působnosti je dohled nad hospodařením územních samosprávných celků dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Nejrozsáhlejší skupinou byly dotazy a žádosti s různým zaměřením. Oproti roku 2012 se jejich počet zvýšil ze 17 na 28 dotazů. Podatelé žádali o poskytnutí různých informací, a to i bez souvislosti s působností Ministerstva financí. Např. se jednalo o dotazy, jakým způsobem lze podat oznámení na daňové úniky, na porušování povinností v oblasti samosprávy, katastrální záležitosti atd. Tazatelé byli odkazováni na věcně a místně příslušné orgány.

Závěr:

Protikorupční linka a e-mailové adresy Ministerstva financí byly v roce 2013 využívány, stejně jako v předchozích letech, k vyřizování podnětů občanů vztahujících se k činnosti veřejné správy. Ve většině případů přijaté informace s korupcí přímo nesouvisely, avšak upozorňovaly na možná protiprávní jednání. Prostřednictvím těchto nástrojů je zajištěna komunikace mezi Ministerstvem financí a občany při podávání a vyřizování stížností.

Doporučované

Nejčtenější