Novinky

Informace o využití přijatých oznámení z protikorupční linky a e- mailové adresy Ministerstva financí za rok 2014

odbor 56 - Interní audit
odbor 56 - Interní audit

Vydáno

  • Protikorupční linka
  • Protikorupční opatření
  • Výsledek činnosti
  • Výroční zpráva
  • Boj proti korupci

Ministerstvo financí provozuje od roku 2004 protikorupční telefonní linku 257 043 800 a elektronickou adresu korupce@mfcr.cz pro podávání podnětů na podezření z možného korupčního jednání. Kontaktní linka Ministerstva financí a e-mailové adresy jsou součástí systému protikorupčních opatření ministerstva, jejichž cílem je přispět k vytvoření společenského prostředí s omezenou možností výskytu korupčního jednání.

Informace o telefonním čísle protikorupční linky a e-mailové adresy korupce@mfcr.cz je zveřejněna na internetových stránkách Ministerstva financí a resortních organizací. Občané mohou sdělovat svá oznámení přímo na telefonní linku. V nepřítomnosti pracovníka a v mimopracovní době je linka přesměrována na systém hlasové schránky.

Protikorupční linka a e-mailová adresa je zřízena pro oznamování případů korupčního jednání v resortu financí, tj. na Ministerstvu financí, u finanční a celní správy, Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, a také pro příjem informací na podezření z korupce a případných nesrovnalostí v oblasti realizace programů Evropské unie.

Stejně jako v předchozích letech občané v roce 2014 využívali tyto nástroje k podávání různých oznámení. Všechny přijaté podněty a informace jsou evidovány v elektronické databázi, která zajišťuje přehled o přijatých oznámeních, jejich zpracování a výsledku vyhodnocení. Nejedná se tedy pouze o korupci, obsah oznámení je členěn do kategorií přijatých informací, uvedených v tab. č. 2, např. daňové úniky, dotace, výběrová řízení, prostředky EU, celní správa, hospodaření měst a obcí, apod. Předmětem hovorů byly také dotazy a žádosti, mnohdy nesouvisející s resortem Ministerstva financí. Tato oznámení se zaznamenávají do kategorie ostatní. V těchto případech se volajícím doporučuje kontaktovat příslušný správní orgán nebo jejich existující protikorupční linku, případně elektronickou adresu.

Prošetřovány byly nejen podněty od konkrétních oznamovatelů, ale také anonymní podání. V případě, že oznamovatel nesdělil na vyžádání doplňující informace, podnět se pro nešetřitelnost odložil. Závažná podání byla neprodleně postoupena Policii ČR, Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, služby kriminální policie a vyšetřování, k prověření.

Veřejnost je informována o telefonických a e-mailových podáních na internetových stránkách Ministerstva financí www.mfcr.cz - odkazy: O ministerstvu\Služby veřejnosti\Protikorupční linka, kde je uveden přehled o počtu přijatých informací a výsledek jejich vypořádání.

V tabulce č. 1 je uveden přehled přijatých oznámení za poslední čtyři roky, ze kterého je patrné, že v roce 2014 byl doručen přibližně stejný počet oznámení, jako v roce 2013, snížený pouze o 4 oznámení.

Tab. č. 1: Přehled přijatých oznámení podle způsobu poskytnutí informace
Období Počet oznámení z protikorupční linky Počet oznámení z e-mailových adres Počet oznámení celkem
2011 32 34 66
2012 9 40 49
2013 8 57 65
2014 19 42 61

 

Za období od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2014 bylo přijato celkem 61 oznámení, z toho 19 telefonicky a 42 na elektronické adresy. Z celkového počtu bylo 31 anonymních.
Oznamovatelé dávali přednost elektronickému způsobu komunikace, přestože počet telefonický oznámení se zvýšil ve srovnání s rokem 2013 o 11 hovorů.

Tab. č. 2: Přehled přijatých oznámení podle kategorií informací dle věcného zaměření
Kategorie informace Počet
Korupce na Ministerstvu financí 0
Korupce na finančních ředitelstvích 0
Korupce na finančních úřadech 0
Korupce u Celní správy 0
Korupce u Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 0
Korupce ostatní 2
Daně 23
Dotace 3
Prostředky EU 0
Státní majetek 4
Výběrové řízení 3
Cenová kontrola 0
Celní správa 0
Celní řízení 0
Hospodaření měst a obcí 6
Ostatní 20
Celkem 61

 

Tab. č. 3: Přehled způsobu vyhodnocení přijatých oznámení
Způsob vyhodnocení oznámení Počet
Potvrzeno 0
Částečně potvrzeno 0
Nepotvrzeno 6
V šetření 0
Dotazy 28
Postoupeno správci daně nebo věcně příslušnému orgánu 19
Nepřísluší MF 8
Celkem 61
Z toho předáno orgánům činným v trestním řízení 1

 

Z přehledu přijatých oznámení vyplývá, ža na podezření z korupce v resortu Ministerstva financí nebylo přijato žádné oznámení. Pouze 2 oznámení poukazovala na možné korupční podezření z kategorie korupce ostatní. Jedno telefonické oznámení se věcně týkalo Magistrátu hl. města Prahy, proto byly oznamovateli ihned sděleny kontakty na Ministerstvo vnitra a Policejní prezidium. Druhé korupční podezření, související se společností ČEZ, bylo postoupeno Policii ČR.

Nejpočetnější skupina oznámení se týkala, stejně jako v roce 2013, daňové problematiky. V roce 2014 bylo doručeno 23 oznámení, pouze o 1 více, než v roce 2013. Obsahem byla upozornění na možné daňové úniky a podněty k daňovým kontrolám. Oznámení z oblasti daní byla postupována prostřednictvím odboru 39 – Správní činnosti Generálnímu finančnímu ředitelství k posouzení a následnému prošetření příslušným správcem daně. Dle ust. § 52 odst. 1 daňového řádu č. 280/2009 Sb., jsou úřední osoby a osoby zúčastněné na správě daní vázány povinností mlčenlivosti o tom, co se při správě daní dozvěděly o poměrech jiných osob. S ohledem na tuto skutečnost nemohou kontrolní orgány poskytovat oznamovatelům zpětné informace získané při správě daní o výsledku využití jejich oznámení.

V oblasti kategorie dotace byla přijata 3 oznámení, tj. o 3 méně oproti roku 2013. Obsahem byly pochybnosti o správnosti čerpání a využití dotací. Podněty ke kontrole čerpání dotací byly postoupeny příslušným správním orgánům.

Zvýšený zájem oznamovatelů byl zaznamenán o problematiku hospodaření měst a obcí. Do této kategorie bylo zařazeno 6 podnětů, tj. o 4 více, než v roce 2013. Obsahem těchto podnětů se zabýval odbor na Ministerstvu financí, v jehož působnosti je dohled nad hospodařením územních samosprávných celků dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí.

Stejně jako v předchozích letech byly přijaty informace, které směřovaly k nesprávnostem při výběrových řízeních a pochybnostech o veřejných zakázkách. Doručena byla 3 oznámení, z toho 2 byly postoupeny věcně příslušným orgánům, tj. ÚOHS a zastupitelstvu městské části. Jedno se týkalo ÚZSVM a prošetřením nebylo potvrzeno.

Občané oznámili 4 poznatky, vztahující se ke státnímu majetku (převody, restituce, spory). Obsah těchto oznámení řešil odbor MF, který má v působnosti hospodaření s majetkem státu.

Kategorie ostatní se oproti roku 2013 snížila ze 28 na 20 dotazů. Přesto zahrnuje rozsáhlou skupinu dotazů a žádostí s různým zaměřením. Podatelé žádali o poskytnutí různých informací, a to i bez souvislosti s působností Ministerstva financí. V těchto případech byli tazatelé odkazováni na věcně a místně příslušné orgány.
Např. dotazy týkající se práce načerno byly směřovány na MPSV a Úřad práce. Také se stále vyskytovaly dotazy, jakým způsobem lze podat oznámení na daňové úniky. V odpovědi bylo tazatelům sdělováno, že se mohou obrátit písemnou formou přímo na místně příslušný finanční úřad a poskytnout mu konkrétní a šetřitelné informace zdůvodňující podezření z daňových úniků.

Závěr:

Protikorupční linku a e-mailovou adresu Ministerstva financí využívali občané v roce 2014, stejně jako v předchozích letech, k vyřizování podnětů, vztahujících se k činnosti veřejné správy. Ve většině případů přijaté informace s korupcí přímo nesouvisely, avšak upozorňovaly na možná protiprávní jednání. Prostřednictvím těchto nástrojů Ministerstvo financí zajišťuje komunikaci s občany při podávání a vyřizování stížností.

 

Doporučované

Nejčtenější