Novinky

Úřední deska

Publikované dokumenty ve smyslu zákona č.500/2004 Sb. o správním řádu.

Oznámení o přijatých písemnostech a důležitá aktuální sdělení úřadu Ministerstva financí. Informace pro veřejnost.

ilustrace

Vydáno

Rozpočtář/Rozpočtářka v oddělení Platové a hodnocení

Datum od-do: 30.3.2023 - 6.4.2023

Oddělení Platové a hodnocení zajištuje činnosti v oblasti odměňování zaměstanců a státních zaměstnanců, zabezpečuje komplexní agendu mzdového účetnictví a zpracovává návrhy čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci. 

Vydáno

Expert/ka v oblasti FinTech

Datum od-do: 30.3.2023 - 20.4.2023

Na pozici budete provádět analýzu rozvoje finančních inovací v ČR a ve světě, budete tvořit právní předpisy nebo rozbory, tvořit materiály pro ostatní odbory MF i další orgány státní správy. Budete komunikovat s evropskými i českými orgány (např. Evropská komise, ČNB, atd.) a budete se spolupodílet na popularizaci problematiky mezi širokou veřejností.

Vydáno

Odborník v platové oblasti

Datum od-do: 30.3.2023 - 13.4.2023

Na tomto místě se budete podílet na tvorbě koncepce platové politiky státu ve vládou regulované sféře. Bude Vás čekat zpracovávání parametrů týkajících se objemu prostředků na platy a počtu zaměstnanců do zákona o státním rozpočtu, tvorba koncepce a zajišťování implementace prostředků Evropské unie a finančních mechanismů (EU/FM) do platové oblasti, zabezpečování koordinace a komunikace problematiky EU/FM týkající se platové a personální oblasti směrem k rozpočtovým kapitolám a garance odbornosti v dalších vybraných oblastech regulace zaměstnanosti ve vládou regulované sféře.

Vydáno

Analytik/Analytička v oblasti odměňování zaměstnanců

Datum od-do: 30.3.2023 - 6.4.2023

Oddělení Platové a hodnocení zajištuje činnosti v oblasti odměňování zaměstanců a státních zaměstnanců, zabezpečuje komplexní agendu mzdového účetnictví a zpracovává návrhy čerpání prostředků na platy a ostatní platby za provedenou práci.

Vydáno

Asistent/asistentka – odborný referent odboru Auditní orgán (MF)

Datum od-do: 30.3.2023 - 14.4.2023

Odd. Metodicko-právní podpora AO a OP TP  má na starosti audity v rámci Operačního programu Technická pomoc a podílí se na koncepčních a organizačních aktivitách odboru Auditní orgán, jehož součástí je. Hlavním cílem Auditního orgánu je zajištění jednotného systému ochrany finančních zájmů zemí EU při poskytování finanční podpory z jednotlivých fondů / operačních programů, pro něž odbor vykonává působnost auditního orgánu ve smyslu příslušných právních předpisů. Organizačně je odbor součástí Sekce Finanční řízení a audit zastřešující působnost ministerstva v oblastech cenové politiky, kontroly, CHJ, auditního orgánu, výkaznictví státu a v oblasti analýzy a hlášení nesrovnalostí.

Vydáno

Ředitel/ředitelka odboru Účetnictví, oceňování a související odborné profese

Datum od-do: 29.3.2023 - 19.4.2023

Odbor zkoumá problematiku v oblasti účetnictví podnikatelů, neziskových organizací a zdravotních pojišťoven. Problematiku v oblasti regulace daňového poradenství, auditorské činnosti (ověřování účetních závěrek/povinný audit), činnosti účetních (odborné profese) a problematiku v oblasti oceňování majetku. Analyzuje stávající stav a navrhuje opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování těchto oblastí, zpracovává koncepci dalšího vývoje. V oblasti povinného auditu zpracovává legislativní návrhy a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v LRV a jejích komisích, ve vládě a v Parlamentu. Je věcným gestorem zákona upravujícího účetnictví, zákona upravujícího výkon auditorské činnosti, působnost Komory auditorů České republiky a Rady pro veřejný dohled nad auditem a zákona upravujícího oceňování.

Vydáno

Expert/ka v oblasti veřejných zakázek

Datum od-do: 29.3.2023 - 13.4.2023

Odborník na této pozici vytváří a poskytuje metodické činnosti v oblasti zadávání veřejných zakázek. Přípravuje a tvoří koncepci centrálního nákupu státu. Provádí metodickou podporu jiným útvarům Ministerstva financí a také provádí kontroly veřejných zakázek v resortu Ministerstva financí. 

Vydáno

Metodický pracovník/pracovnice v oblasti revize výdajů v odboru Centrální harmonizační jednotka

Datum od-do: 27.3.2023 - 3.4.2023

Oddělení tvoří koncepce dlouhodobého vývoje jednotlivých odvětví z hlediska možností bilance státního rozpočtu a dlouhodobé finanční a rozpočtové politiky státu zejména v oblasti revizí výdajů státního rozpočtu. Dále útvar vytváří návrhy opatření přispívající k posilování stability a odolnosti výdajových politik za účelem zajištění udržitelnosti veřejných financí a analyzuje kontrolní výstupy jiných kontrolních útvarů ministerstva a dalších kontrolních orgánů ČR za účelem identifikace oblastí vhodných ke komplexní revizi výdajů.

Vydáno

Vedoucí samostatného oddělení Vládní a parlamentní agenda

Datum od-do: 24.3.2023 - 14.4.2023

Samostatné oddělení Vládní a parlamentní agenda je přímo podřízeno ministru financí a vytváří pracovní podmínky pro plnění úkolů ministra jako člena vlády. Jedná se o vysoce odpovědnou a samostatnou pozici v menším pracovním kolektivu, při které vedoucí samostatného oddělení vstupuje do každodenního pracovního kontaktu s nejvyšším managementem Ministerstva financí a s klíčovými pracovníky Úřadu vlády ČR, ostatních ústředních orgánů státní správy a Kancelářemi Poslanecké sněmovny a Senátu. Uchazeč by měl disponovat prokazatelnými manažerskými dovednostmi, být komunikativní, pečlivý, samostatný, rozhodný, odolný vůči stresu, schopný zvládnout souběžné plnění několika zásadních úkolů a umět řešit problémové situace pozitivním způsobem s důrazem na dosažení vytýčeného cíle a nalezení potřebného konsenzu případně kompromisu. Nový vedoucí dostane při zaučení podporu celého týmu samostatného oddělení i Kabinetu ministra financí.  

Vydáno

Právník podílející se na vytváření optimálního daňového systému České republiky

Datum od-do: 21.3.2023 - 5.4.2023

Nabízíme možnost získat všestranné zkušenosti v přátelském a mladém pracovním kolektivu. Zkušené kolegy rádi rovnou zapojíme komplexně do chodu oddělení. Nejste-li legislativec, práci si osvojíte v rámci psaní jednodušších změn právní úpravy, přípravy a studia právních stanovisek a spolupráce se zkušenějšími kolegy na rozsáhlejších projektech, včetně práce na nových zákonech. Zkušenost lze získat i spoluprací s daňovými experty mimo státní sféru, kteří se na klíčových projektech ministerstva taktéž podílejí. 
 

Vydáno

Ekonom/ka, daňový/á expert/ka v oddělení Souhrnné daňové vztahy

Datum od-do: 20.3.2023 - 11.4.2023

Odborník na této pozici tvoří návrhy dalšího rozvoje daňové soustavy. V oblasti daní a cel spolupracuje s kolegy nejen z Ministerstva financí, ale také rezortních organizací - Finanční správy, Celní správy a Finančně analytického úřadu, či zástupci jiných rezortů a odborné veřejnosti. Můžeme Vám nabídnout velice různorodou práci, do které mimo již zmíněného spadá také dohled nad metodickými postupy orgánů finanční a celní správy, dále koordinační dohled při řízení projektů v rámci sekce Daně a cla, nebo také spolupráci s kolegy na tvorbě Zprávy o činnosti Finanční správy České republiky a Celní správy České republiky. 

Vydáno

Kontrolor/Kontrolorka v oddělení Veřejnosprávní kontrola: Centrální pracoviště

Datum od-do: 16.3.2023 - 5.4.2023

Náplň inzerované pozice v té nejsložitější činnosti spočívá v tvorbě dlouhodobé koncepce, koordinace a metodickém usměrňování systému finanční kontroly u státních organizací, včetně tvorby návrhů celostátních systémových opatření pro zkvalitnění řízení a finanční kontroly finančních prostředků poskytovaných z veřejných zdrojů v celé veřejné správě České republiky jako celku. Konkrétně se nový/á kolega/kolegyně zaměří na zpracování plánů kontrolní činnosti pro oblast veřejnosprávní kontroly s celorepublikovou působností a také zajištění přímého výkonu následné veřejnosprávní kontroly, tj. externí kontroly s prvky procesního auditu, zaměřené na správné (tj. zákonné, účelné, efektivní a hospodárné) nakládání s prostředky státního rozpočtu u různých typů státních subjektů. 
 

Vydáno

Kontrolor/Kontrolorka

Datum od-do: 16.3.2023 - 5.4.2023

Realizace přezkoumání hospodaření územních celků a veřejnosprávních kontrol včetně tvorby koncepčních a metodických materiálů a návrhů celostátních systémových opatření pro zkvalitnění řízení a kontroly finančních prostředků poskytovaných z veřejných zdrojů. Zpracování a předkládání podkladů, odborných stanovisek a připomínek k návrhům právních předpisů a k jiným materiálům, vyžádaným útvary ministerstva nebo dalšími orgány veřejné správy. 

Vydáno

Právník/právnička podílející se na vytváření optimálního daňového systému České republiky

Datum od-do: 16.3.2023 - 17.4.2023

Oddělení Legislativy příjmových daní připravuje a zpracovává legislativní návrhy zákonů v oblasti daní z příjmů, účetnictví a daňového poradenství a zajišťuje jejich projednání ve vnitřním a vnějším připomínkovém řízení, v poradních orgánech ministerstva, v Legislativní radě vlády, ve vládě a v Parlamentu ČR. Činnost oddělení zahrnuje analýzu a vyhodnocování informací ze zahraničí, z aplikační praxe a z judikatury pro potřeby přijetí nové právní úpravy a spolupráci na zpracování stanovisek ke složitým právním souvislostem právních předpisů v oblasti daní z příjmů, účetnictví a daňového poradenství. Oddělení připravuje též vyjádření vlády k řízením před Ústavním soudem ohledně návrhu na zrušení právního předpisu v oblasti daní z příjmů, účetnictví a daňového poradenství. 

Vydáno

Auditor/Auditorka (specialista technik/stavař) v Auditním orgánu

Datum od-do: 16.3.2023 - 31.3.2023

V našem týmu zkušených auditorů rádi zajistíme potřebnou adaptaci a zaškolení do problematiky auditů v oblasti finanční podpory z EU. Kromě základních benefitů MF částečně umožňujeme výkon práce z domova, k dispozici je i komplexní školící projekt MMR „Systém vzdělávání“ pro zaměstnance celé implementační struktury ESIF.

Vydáno

Vedoucí oddělení Daňové analýzy

Datum od-do: 16.3.2023 - 5.4.2023

Staňte se součástí týmu Ministerstva financí, který se podílí na tvorbě daňové politiky České republiky, vytváří analýzy a prognózy daní a hodnotí dopady realizovaných či zamýšlených daňových změn.

Vydáno

Ekonom/ka, daňový expert/ka v oddělení Souhrnné daňové vztahy

Datum od-do: 14.3.2023 - 3.4.2023

Oddělení Souhrnné daňové vztahy v rámci Ministerstva financí zkoumá zejména problematiku daňové soustavy, správy daní a cel s akcentem na daňové příjmy veřejných rozpočtů a na mezinárodní spolupráci. Analyzuje stávající stav daňové soustavy, stav finanční a celní správy a FAÚ a navrhuje v této oblasti opatření k řešení aktuálních otázek a zefektivňování daňového systému. Ve spolupráci s resortními organizacemi zpracovává koncepci dalšího vývoje finanční a celní správy a FAÚ. Do náplně práce oddělení patří spolupráce nejen s organizacemi v České republice, ale také s Evropskou unií a Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj.

Vydáno

Zrušení veřejné soutěže vyhlášené dne 13. 10. 2022 - PP č. 86689/2001

Oznámení o zrušení VS pozemky parc.č. 4363, jehož součástí je stavba RD čp. 15, 16, parc. č. 4377/5, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, parc.č. 4377/6, jehož součástí je jiná stavba bez čp/če, parc.č. 4377/7 a parc.č. 4377/8, k.ú. Benešov u Prahy, obec a okr. Benešov.

Aktualizováno

Kompletní technická specifikace – RVO

Ministerstvo financí České republiky vyhlašuje kompletní technickou specifikaci informačního systému provozování hazardních her (AISG) týkající se rejstříku fyzických osob vyloučených z účasti na hazardních hrách.