Novinky

Seznam podaných žádostí

Chronologicky řazené žádosti o informace podané na Ministerstvo financí.

ilustrace

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„tímto si dovoluji se na Vás obrátit na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, s žádostí o poskytnutí informací týkajících se zákona č. 186/20069 Sb., o hazardních hrách (dále také „ZHH“) a zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her. Konkrétně bych Vás chtěl touto cestou požádat o zpřístupnění následujících přehledů či informací:

 1. Přehled aktuálně probíhajících správních řízení ke dni podání této žádosti zahájených na základě příslušných ustanovení zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, spolu s informací, o jaký typ správního řízení se jedná (resp. na základě jakého konkrétního ustanovení tohoto zákona je řízení vedeno), kdo jsou účastníci daného řízení, v jakém se aktuálně nachází stavu a datumem jeho zahájení. V případě správních řízení vedených na základě ustanovení § 122 či 123 a násl. zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, prosím taktéž o informaci o výši uložených pokut a o výši již uhrazených pokut. Taktéž by mě zajímala správní řízení týkající se žádostí o získání statusu Pověřené autorizační osoby ve smyslu ust. § 110 ZHH.
 2. Přehled vyměřené daně z hazardních her ve smyslu zákona č. 187/2016 Sb., o dani z hazardních her, za 1. čtvrtletí roku 2022 zvlášť podle jednotlivých druhů hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 ZHH, a to zároveň s rozdělením na provozování tzv. land-based a prostřednictvím internetu.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„na základě svého práva na přístup k informacím, vyplývajícího ze zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Vás tímto žádám o poskytnutí informací a odpovědí na následující otázky, které se vztahují k Vaší činnosti jakožto odpovědného úřadu dle § 6 zákona č. 82/1998 Sb. Tyto informace mi k otázkám 1 až 10, prosím, poskytněte za období od 1.1.2011 až do 31.12.2020.

 1. V kolika případech v jednotlivých letech vyplatilo Ministerstvo financí náhradu škody či nemajetkové újmy, která vznikla při výkonu veřejné moci v důsledku nezákonného rozhodnutí nebo nesprávného úředního postupu ve smyslu výše citovaného předpisu?
 2. V jaké výši byla jednotlivá odškodnění Ministerstvem financí vyplacena?
 3. V kolika případech se poškození po neúspěšné žádosti o náhradu škody dle § 14 obrátili na soud?
 4. V kolika takových případech bylo Ministerstvo financí zastoupeno v tomto soudním řízení jiným úřadem? (například Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových).
 5. V kolika případech v jednotlivých letech uplatnil stát prostřednictvím Ministerstva financí nárok na regresní úhradu?
 6. Vůči kterým subjektům byly regresní úhrady uplatněny?
 7. V jaké výši byly jednotlivé regresní úhrady požadovány?
 8. V kolika případech bylo státu vyhověno zcela, částečně nebo vůbec? V případě plného nebo částečného vyhovění nároku, prosím, uveďte rozsah úhrady.
 9. Z jakých důvodů nebyly regresní úhrady uplatňovány i v dalších případech?
 10. Byla v jednotlivých případech regresní úhrada projednávána v soudním řízení? Pokud ano, bylo Ministerstvo financí zastoupeno v tomto soudním řízení jiným úřadem? (například Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových).
 11. Existuje nějaký vnitřní předpis nebo metodika Ministerstva financí k vymáhání regresních úhrad? V případě, že ano, žádám o její poskytnutí.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Tak jako v minulosti (červené údaje) bych rád touto cestou požádal o aktualizaci dat o vývoji rozpočtových rámců kapitoly 307 - Ministerstvo obrany, a to po roce 2018. Do zaslané tabulky žádám doplnit výši rámců tak, jak se upřesňovaly v průběhu prací na návrhu zákona o státním rozpočtu v letech 2020, 2021 a 2022, a to s uvedením čísla usnesení vlády ČR, kterým byla dokumentace státního rozpočtu schválena.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 1. „Kolik a jaké odbory Úřadu vlády od 17. prosince 2021 do současnosti změnily svého vedoucího pracovníka?
 2. K jakým personálním změnám došlo od 17. prosince 2021 do současnosti na pozicích ředitelů/vedoucích sekcí?

Dokument mi, prosím, zašlete nejlépe ve strojově čitelné podobě, konkrétně a jmenovitě rozepsané ke každému odboru zvlášť.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Z tabulky daňových úlev za DPPO a DPFO v roce 2019, dostupné na webu mfcr.cz, vyplývá, že celková výše daňových úlev ve formě osvobození výher z loterií byla v roce 2019 53,1 miliard korun.

1. Žádám tedy MFČR o vysvětlení, jak je možné, že na daních z loterií byla v roce 2019 odpuštěna taková neúměrná částka. Co vše se za těmito miliardami skrývá a komu byly tyto daňové úlevy poskytnuty.

Vycházím z předpokladu, že společnost Sazka, která má přibližně 90procentní podíl na trhu číselných loterií a 80procentní podíl na trhu okamžitých loterií, uvedla, že v roce 2018 vyplatila 1884 výhercům výhry ve výši téměr 1,737 miliardy korun. Srážková daň ve výši 15 procent by tedy u těchto výher činila přibližně 260,5 milionu korun.

Pokud byly v roce 2019 poskytnuty daňové úlevy ve výši 52 miliard korun, musel by loterijní trh meziročně narůst o neuvěřitelných 17 700 procent.

2. Žádám zároveň o data za rok 2020, příp. 2021, po zavedení 15procentní daně na výhry nad 1 000 000 Kč.“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

„Jakým způsobem jsou zaměstnanci Vaší organizace vedeni k dodržování pravidel správné úřední komunikace?

Jakým způsobem je vyžadováno dodržování profesionální úřední komunikace?

Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se komunikace s veřejností?

Má Vaše organizace zvláštní interní předpis týkající se vnitřní komunikace?

Pořádá Vaše organizace školení zaměřené na úřední komunikaci?“

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Tímto žádám o poskytnutí plného znění protokolů o kontrolách, které byly vypracovány při šetřeních ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v souvislosti s hospodařením nemocnice. Dotčeným obdobím jsou roky 2016 až do současnosti.

V případě, že nelze poskytnout plné znění protokolů, žádám o zaslání anonymizovaného znění, případně znění očištěného o informace, které nelze ze zákonných důvodů poskytnout.

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen „Zákon“) Vás tímto žádám o poskytnutí následujících informaci:

kopie rozhodnutí Ministerstva financí, kterým udělilo společnosti REEL Spain Plc v roce 2017 základní povolení k provozování živé hry jakožto druhu hazardní hry ve smyslu § 3 odst. 2 písm. f) ve spojení s § 73 zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách (jedná se o rozhodnutí na něž odkazuje následující seznam legálních provozovatelů).

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ:

Kolik už od 24. února 2022 vydala Česká republika na uprchlickou krizi na Ukrajině?

Můžete upřesnit, o jaké výdaje se jedná a v jaké byly výši(humanitární dávky, příspěvky na ubytování, sociální a zdravotní pojištění, nákupy humanitární pomoci a zbraní pro Ukrajinu....)?

Zároveň jste se na Ministerstvo financí obrátila dne 4. dubna 2022 s další žádostí podle zákona č. 106/1999 Sb., která se týká téže problematiky. Vaše druhá žádost je formulována takto:

Ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, tímto Vaší instituci zdvořile žádám o poskytnutí následujících informací:

DOTAZ:

Kolik už stát zaplatil od 24. února v souvislosti s krizí na Ukrajině?

Kolik stát zaplatil za ubytování ukrajinských uprchlíků právnickým osobám a osobám samostatně výdělečně činným?

Kolik stát zaplatil za ubytování ukrajinských uprchlíků soukromým osobám?

Kolik bylo vyplaceno ukrajinským uprchlíkům na humanitárních dávkách?

Existují finanční scénáře, kolik nás bude uprchlická krize stát (při příchodu 300 tisíc, 500 tisíc, milionu uprchlíků...)?

Z jakých zdrojů jdou finance určené na pomoc ukrajinským uprchlíkům?

Vydáno

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Na základě ustanovení § 4 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, si Vás tímto dovoluji zdvořile požádat o poskytnutí nejnovější verze seznamu prvků kritické infrastruktury ve smyslu § 2 písm. g) a i) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení, na území České republiky, určených Ministerstvem financí ČR, jejichž provozovatelem není organizační složka státu, včetně uvedení provozovatelů těchto jednotlivých prvků.