Novinky

odbor 58 - Mezinárodní vztahy

Systémově a operativně zabezpečuje, koordinuje a analyzuje úkoly a agendu ministerstva vůči mezinárodním institucím, jejichž je ČR členem tj. MMF, WBG, EBRD, MBHS, MIB, nebo v nichž má status pozorovatele.

ilustrace

Systémově a operativně zabezpečuje, koordinuje a analyzuje úkoly a agendu ministerstva vůči mezinárodním institucím, jejichž je ČR členem tj. MMF, WBG, EBRD, MBHS, MIB, nebo v nichž má status pozorovatele. Při vykonávání agendy zahraničně ekonomických, obchodních a finančních vztahů spolupracuje s ostatními věcně příslušnými resorty. V rámci ministerstva zajišťuje problematiku bilaterálních vztahů ČR se třetími zeměmi mimo EU, zahraniční rozvojovou spolupráci a koordinuje činnosti ministerstva jako spolugestora vztahů k mezinárodním organizacím OECD, OSN a jejich orgánům a organizacím. Zpracovává celkovou koncepci FM EHP/Norska a Programu švýcarsko-české spolupráce. Zabezpečuje realizaci, kooperaci, implementaci, finanční toky, kontroly a monitoring včetně hodnocení daných programů a projektů. Stanovuje pro tyto programy a projekty základní strategické, právní a metodické dokumenty. Dohlíží a schvaluje zadávání veřejných zakázek pro projekty Programu švýcarsko-české spolupráce a zároveň zajišťuje monitoring veřejných zakázek u projektů FM EHP/Norska. Vede registr nesrovnalostí, hlásí zjištěné nesrovnalosti a zajišťuje jejich nápravu. Svou činností přispívá k administraci a implementaci FS EU, nástrojů Twinning a TAIEX a uzavírání programů PHARE a Transition Facility. Spolupracuje s odborem Strategické společnosti a investiční pobídky na agendě související s pracovní skupinou OECD pro vývozní úvěry a záruky. Zajišťuje agendu správy a vymáhání zahraničních pohledávek ČR. Zajišťuje činnost Poradního orgánu pro zahraniční pohledávky, spolupracuje s dotčenými složkami dalších orgánů státní správy. Sjednává s příslušnými bankami smlouvy o službách poskytovaných v souvislosti se správou zahraničních pohledávek. Zajišťuje plnění dohod sjednaných mezi ČR a Slovenskou republikou při majetkoprávním dělení bývalé ČSFR v oblasti vládních pohledávek a závazků vůči zahraničí. Zajišťuje evidenci a v rámci statistické činnosti zpracovává interní a externí výstupy za oblast zahraničních pohledávek státu. Tvoří ve spolupráci s MZV vyhlášku, kterou se stanoví stravné pro zahraniční pracovní cesty.