CZ EN

Konvergenční program České republiky (listopad 2008)

Konvergenční program ČR je zásadním strategickým dokumentem zpracovávaným Ministerstvem financí ČR. Dokument specifikuje základní souhrnné fiskální údaje a nejvýznamnější připravovaná opatření s rozpočtovým dopadem formou střednědobé fiskální strategie vlády.

Hospodaření vládních institucí za rok 2007 dopadlo lépe, než se očekávalo: vládní saldo dosáhlo -1,0 % HDP, což představuje meziroční zlepšení o 1,7 p.b. S Českou republikou byla následně v roce 2008 ukončena Procedura při nadměrném schodku, kdy Rada EU konstatovala, že ČR důvěryhodným a udržitelným způsobem snížila poměr deficitu vládního sektoru k HDP pod referenční 3% hranici. Vláda ČR je nicméně odhodlaná nejen udržovat deficity hluboko pod úrovní 3 % HDP, ale usilovat o jejich další snižování. Současně bude pokračovat v dalších reformách zaměřených na dlouhodobou udržitelnost veřejných financí, zejména v oblasti zdravotnictví a penzijního systému.

Úspěšnost tohoto cíle je však zatížena značnými riziky. Přestože makroekonomický scénář, na jehož základě je KP sestavován, je stejně jako v minulých letech koncipován jako realistický a konzervativní, nelze prozatím s větší určitostí odhadnout dopady krize na finančních trzích na světovou a českou ekonomiku. Za současného stavu znalostí (KP byl zpracováván na základě údajů, které byly známy k 1. říjnu) se očekává zpomalení reálného růstu HDP na 4,4 % v roce 2008 a na 3,7 % v roce 2009. Po překonání důsledků globální krize by měl hospodářský růst zrychlit na úroveň 5,2 % v roce 2011.

Z hlediska struktury veřejných financí pokračuje zvyšování podílu nepřímých daní a pokles u podílu přímých daní na HDP, hlavním faktorem je zvýšení základní sazby DPH z 5 % na 9 % s účinností od 1. ledna 2008. Současně dochází k poklesu podílu výdajů vládních institucí na HDP, zejména vlivem úsporných opatření v sociální oblasti a umírněným růstem vládních výdajů.

Největším rizikem pro dlouhodobou udržitelnost veřejných financí je očekávaný demografický vývoj, kdy se podle projekcí má v následujících letech dramaticky zvýšit poměr mezi počtem osob v důchodovém věku a ekonomicky aktivní populací. Vláda je připravená tomuto problému čelit zejména pokračováním v započaté reformě důchodového systému; dlouhodobé udržitelnosti veřejných financí má také napomoci pokračování v reformách zdravotnictví.

Konvergenční program byl pro informaci odeslán do Parlamentu ČR. Příslušné výbory věnují konvergenčním programům stále větší pozornost a jsou pravidelně informovány o hodnocení KP Evropskou komisí a Radou ECOFIN. Byly také náležitě zpraveny o průběhu a ukončení Procedury při nadměrném schodku s Českou republikou.

Konvergenční program České republiky byl vypracován na základě nařízení Rady (ES) č. 1055/2005, kterým se mění nařízení (ES) č. 1466/97 o posílení dohledu nad stavy rozpočtů a nad hospodářskými politikami a o posílení koordinace hospodářských politik. KP dále sleduje principy obsažené v Pokynech k formě a obsahu Stabilizačních a Konvergenčních programů, které byly přijaty na zasedání Rady ECOFIN 11. října 2005.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.