CZ EN

Makroekonomická predikce - červenec 2018

ISSN 1804‐7971

Úvod a shrnutí predikce

Růst světové ekonomiky zůstává stabilní a robustní, avšak globální nejistoty a rizika výrazně narůstají. Ty se týkají nejen důsledků masivního fiskálního stimulu ve Spojených státech amerických, ale navzdory blížícímu se datu vystoupení také nových podmínek vztahů mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií. Cena ropy navíc dosáhla nejvyšší úrovně za poslední čtyři roky, značné obavy navíc vzbuzuje budoucnost světového obchodu.

Ekonomický růst v eurozóně i v Evropské unii byl v roce 2017 nejrychlejší za uplynulých 10 let, na začátku roku 2018 se však poněkud zvolnil. Přestože se všeobecně věří, že toto zpomalení odráží různé jednorázové faktory, nedošlo zatím k obratu ve vývoji indikátorů důvěry. Fundamentální faktory i tak zůstávají příznivé. Ekonomiky eurozóny mohou těžit z uvolněných finančních podmínek, které snižují náklady financování pro soukromý i veřejný sektor. Klesající počet nezaměstnaných i snižující se zadlužení domácností jsou pak příslibem pro budoucí dynamiku soukromé spotřeby. Podobné hodnocení - zdravé fundamenty a zvýšené nejistoty - lze vztáhnout i na českou ekonomiku.

Meziroční růst reálného hrubého domácího produktu v 1. čtvrtletí 2018 zpomalil na 3,4 %. Rovněž v mezičtvrtletním porovnání (po očištění o sezónní a kalendářní vlivy) hospodářský růst nepatrně zvolnil na 0,5 %.

Tradičně robustní složkou užití byla spotřeba domácností. Meziročně se zvýšila o 4,0 % a šlo již o páté čtvrtletí v řadě, kdy byl zaznamenán růst ve výši alespoň 4 %. Tato stabilní vysoká dynamika odráží nejen nárůsty objemu mezd a platů, ale též pokles míry úspor, jenž reflektuje situaci na trhu práce, nízké úrokové sazby a vysokou důvěru spotřebitelů v další vývoj. Nárůst spotřeby sektoru vládních institucí dosáhl 3,2 %.

Růst investic do fixního kapitálu se v 1. čtvrtletí prudce zrychlil, a to na 8,1 %. Převážnou část přírůstku tvořily stavební investice včetně investic do bydlení. Růst byl ale zaznamenán ve všech kategoriích investic. Ze sektorového hlediska byla vysoká investiční aktivita tažena zejména soukromými investicemi. Tvorba hrubého kapitálu (včetně změny stavu zásob) dokonce dosáhla dvouciferného růstu (10,0 %).

V 1. čtvrtletí 2018 byl příspěvek zahraničního obchodu se zbožím i službami k hospodářskému růstu hluboce záporný (-1,3 p. b.). Projevil se zde nejen nárůst dovozu, daný zejména vysokou dovozní náročností investic, ale zejména na straně vývozu kombinované efekty silnější koruny a pravděpodobně jednorázového mezičtvrtletního propadu německých dovozů i vývozů.

Dobrá ekonomická situace by měla přetrvat i ve zbývající části roku 2018 a v roce 2019, byť zřejmě se zvolňující dynamikou. Hospodářský růst by měl být nadále tažen spotřebou domácností, jež bude odrážet silnou mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti, rostoucí míře participace a velmi vysokém počtu volných pracovních míst. Investice by měly být stimulovány nejen pomocí prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, potřebou soukromého sektoru inovovat technologické vybavení při nerovnováhách na trhu práce, ale i snižující se relativní cenou kapitálu vůči ceně práce při stále nízkých reálných úrokových sazbách. Rostoucí nejistoty vně české ekonomiky by se naopak měly negativně projevit na saldu zahraničního obchodu.

Proto dochází k mírnému snížení predikce růstu reálného HDP pro rok 2018 z 3,6 % na 3,2 % a pro rok 2019 z 3,3 % na 3,1 %.

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen až na výjimky pohybuje v horní polovině tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky. Lze očekávat, že se v této oblasti bude, vzhledem k proinflačním efektům zvyšování mezd a platů, kladné produkční mezery a nárůstu korunových cen ropy, pohybovat přibližně do poloviny roku 2019. Predikce průměrné míry inflace na rok 2018 se tak zvyšuje z 2,1 % na 2,2 %, na rok 2019 potom z 1,9 % na 2,3 %.

Vysoký růst zaměstnanosti, který od konce roku 2014 setrvale přesahuje hranici 1 %, již téměř vyčerpal nevyužité zdroje na trhu práce. Nedostatek zaměstnanců se tak stává bariérou pro extenzivní růst produkce, což firmy motivuje k investicím zvyšujícím produktivitu práce. Prostor pro další pokles nezaměstnanosti je zřejmě již značně omezený. S ohledem na vývoj v 1. čtvrtletí predikci míry nezaměstnanosti na rok 2018 nepatrně snižujeme z 2,4 % na 2,3 %, na rok 2019 ji ponecháváme na 2,3 %.

Běžný účet platební bilance se od roku 2014 pohybuje ve velmi mírném přebytku. Kladné saldo bilance zboží se však postupně snižuje v důsledku vyšší tuzemské poptávky po dovozech ovlivněné růstem spotřeby i investic. V blízké budoucnosti se k ní pravděpodobně přidá i vliv nárůstu ceny ropy a nejistot ve světovém obchodě. Očekáváme proto, že saldo běžného účtu přejde z přebytku do mírného deficitu, který by v letech 2018 a 2019 mohl dosáhnout 0,3 % HDP, resp. 0,2 % HDP.

Hospodaření sektoru vládních institucí v roce 2017 dosáhlo rekordního přebytku ve výši 1,6 % HDP. Historicky nejlepší bylo též strukturální saldo, které se zvýšilo na 1,1 % HDP. I přes rychlejší růst výdajů na konečnou spotřebu vládních institucí, především náhrad zaměstnancům, zůstává aktuální predikce přebytku sektoru vládních institucí pro rok 2018 zachována na úrovni 1,5 % HDP. Nárůsty výdajů by měly být kompenzovány vyššími daňovými příjmy včetně příspěvků na sociální zabezpečení. U dluhu sektoru vládních institucí očekáváme pokles na 33 % HDP.

 

Přehled hlavních ukazatelů
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2017 2018 2019
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 098 4 314 4 596 4 768 5 045 5 300 5 589 5 055 5 320 5 596
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -0,5 2,7 5,3 2,5 4,3 3,2 3,1 4,4 3,6 3,3
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,5 1,8 3,7 3,6 4,3 4,3 3,9 4,0 4,3 4,1
Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 2,5 1,1 1,9 2,7 1,3 2,1 2,0 1,5 1,9 2,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -2,5 3,9 10,2 -3,1 3,3 7,5 3,2 5,4 5,7 4,4
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. 0,1 -0,5 -0,2 1,4 1,1 -0,7 0,1 1,0 -0,2 -0,1
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,7 1,1 0,8 -0,4 0,1 -0,4 0,0 -0,1 0,0 0,0
Deflátor HDP růst v % 1,4 2,5 1,2 1,3 1,5 1,8 2,3 1,4 1,5 1,8
Průměrná míra inflace % 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,2 2,3 2,5 2,1 1,9
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,0 0,8 1,4 1,9 1,6 1,3 0,2 1,6 0,7 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,0 6,1 5,1 4,0 2,9 2,3 2,3 2,9 2,4 2,3
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,5 3,6 4,8 5,7 8,2 9,3 8,3 8,3 7,7 6,5
Saldo běžného účtu % HDP -0,5 0,2 0,2 1,6 1,1 -0,3 -0,2 1,1 0,4 0,2
Saldo vládního sektoru % HDP -1,2 -2,1 -0,6 0,7 1,6 1,5 . 1,6 1,5 1,1
Předpoklady:                      
Směnný kurz CZK/EUR   26,0 27,5 27,3 27,0 26,3 25,6 25,2 26,3 25,1 24,7
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 2,2 1,4 0,6 0,4 1,0 2,1 2,5 1,0 1,9 2,2
Ropa Brent USD/barel 109 99 52 44 54 73 72 54 65 61
HDP eurozóny růst v %, s.c. -0,2 1,3 2,1 1,8 2,4 2,2 1,8 2,3 2,3 1,8

 


Tabulky a grafy

Příprava Makroekonomické predikce

aktualizováno 25.07.2013

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

AnalytIQ aktualizováno dne 31.7.2018
Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Hospodářská politika Ministerstva financí České republiky. Zahr-nuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2019) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2021). Je publikována se čtvrtletní periodicitou (zpravidla v lednu, dubnu, červenci a listopadu).
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Uzávěrka datových zdrojů:
    Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 11. červenci 2018.

 


 

Související informace:

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.