CZ EN

Makroekonomická predikce - listopad 2018

ISSN 1804‐7971

Úvod a shrnutí predikce

Výhled světového ekonomického růstu je slabší než v době publikace červencové Makroekonomické predikce. Vzrůstající napětí v globálních obchodních vztazích, zpřísňování měnové politiky ve Spojených státech amerických i v mnoha rozvíjejících se zemích či narůstající politická rizika ovlivňují ekonomický sentiment a mohou narušit silný ekonomický růst, respektive jeho udržitelnost ve střednědobém horizontu. Indikátory důvěry, byť jsou stále na vysoké úrovni, mírně klesají. Znepokojující je zpomalení tempa růstu světového obchodu i investic. Cena ropy navíc dosáhla nejvyšší úrovně za poslední čtyři roky.

Ekonomický růst v eurozóně i v Evropské unii byl v roce 2017 nejrychlejší za uplynulých 10 let. Od začátku roku 2018 se však zvolňuje, i když fundamentální faktory zůstávají příznivé. Vzhledem k hlubokému propojení s ekonomikami Evropské unie lze i v České republice očekávat kvalitativně obdobný scénář vývoje. Specifickým rizikem pro Evropskou unii je skutečnost, že navzdory blížícímu se datu vystoupení Spojeného království z Evropské unie nejsou zřejmé ani předvídatelné nové podmínky vzájemných vztahů.

Mezičtvrtletní růst reálného hrubého domácího produktu (po očištění o sezónní a kalendářní vlivy) se ve 2. čtvrtletí 2018 v souladu s naším očekáváním nepatrně zrychlil na 0,7 %. Naopak v meziročním porovnání hospodářský růst (bez očištění) výrazně zvolnil na 2,7 % vlivem velmi vysoké srovnávací základny 2. čtvrtletí 2017.

Z meziročního pohledu se zpomalení týkalo všech segmentů domácího užití. Nejdynamičtější růst ve výši 8,8 % a největší příspěvek k hospodářskému růstu vykázaly investice do fixního kapitálu. Dvouciferného růstu dosáhly nejen stavební investice včetně investic do bydlení, ale i pořízení dopravních prostředků.

Ze sektorového pohledu byla významná zejména akcelerace investiční aktivity v sektoru vládních institucí, kde byl meziroční nárůst o více než pětinu umožněn vyšším zapojením Evropských strukturálních a investičních fondů. Rovněž soukromé investice vykázaly vysokou dynamiku přesahující 6 %.

Spotřeba domácností oproti původní predikci mírně zpomalila na 3,8 %. V podmínkách vysoké dynamiky růstu objemu mezd a platů se zde projevilo nejen opětovné zrychlení spotřebitelské inflace, ale i nečekaný nárůst míry úspor o 0,5 p. b. Spotřeba sektoru vládních institucí se zvýšila o 2,9 %, tažená hlavně zvýšením zaměstnanosti.

Ve 2. čtvrtletí 2018 byl příspěvek zahraničního obchodu mírně záporný, z ekonomického růstu ubral 0,2 p. b. Projevil se zde nejen nárůst dovozu, daný zejména vysokou dovozní náročností investic, ale i zpomalování růstu exportních trhů na straně vývozu

Pro zbývající část roku 2018 i pro rok 2019 očekáváme dynamiku růstu ekonomického výkonu zhruba na úrovni 2. čtvrtletí 2018. 

Proto dochází k mírnému snížení predikce růstu reálného HDP pro rok 2018 z 3,2 % na 3,0 %. Růst by měl být převážně tažen investicemi, které by měly být stimulovány nejen pomocí prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů, potřebou soukromého sektoru inovovat technologické vybavení při nerovnováhách na trhu práce, ale i snižující se relativní cenou kapitálu vůči ceně práce při nízkých reálných úrokových sazbách.

Pro rok 2019 se rovněž predikce růstu mírně snižuje, a to z 3,1 % na 2,9 %. Zde by se měla jako nejvýznamnější faktor opět prosadit spotřeba domácností, jež bude odrážet stále silnou mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení důchodů.

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen až na výjimky pohybuje v horní polovině tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky. Lze očekávat, že se v této oblasti bude, vzhledem k proinflačním efektům vývoje mezd a platů, kladné produkční mezery a nárůstu korunových cen ropy, pohybovat přibližně do poloviny roku 2019. Predikce průměrné míry inflace se nemění, pro rok 2018 očekáváme 2,2 %, v příštím roce 2,3 %.

I přes limity trhu práce nadále pokračuje vysoký růst zaměstnanosti, který od konce roku 2014 setrvale přesahuje hranici 1 %. Nedostatek zaměstnanců je primární bariérou pro další extenzivní růst produkce, což firmy motivuje k investicím zvyšujícím produktivitu práce. Prostor pro další pokles nezaměstnanosti je značně omezený. Proto odhad míry nezaměstnanosti zůstává shodný s červencovou predikcí – pro oba roky činí 2,3 %.

V rámci běžného účtu platební bilance se postupně snižuje kladné saldo bilance zboží v důsledku vyšší tuzemské poptávky po dovozech ovlivněné růstem spotřeby i investic. K tomuto faktoru se postupně přidává i vliv nárůstu ceny ropy a nejistot ve světovém obchodě. To je ale částečně kompenzováno zlepšováním bilance služeb. Lepší než očekávaný vývoj na běžném účtu ve 2. čtvrtletí 2018 vede ke zlepšení predikce jeho salda. Přebytek by v letech 2018 a 2019 mohl dosáhnout 0,4 % HDP.

Růst české ekonomiky se promítá i do hospodaření sektoru vládních institucí, které by mělo v roce 2018 skončit přebytkem ve výši 1,6 % HDP. V roce 2019 očekáváme přebytek okolo 1 % HDP, který je výsledkem zvolňujícího tempa příjmů a silnější dynamiky výdajů především v sociální oblasti. U dluhu sektoru vládních institucí očekáváme další pokles jeho relativní výše až na úroveň 31,9 % HDP na konci roku 2019.

 

Přehled hlavních ukazatelů
  2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2018 2019
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 098 4 314 4 596 4 768 5 045 5 296 5 568 5 300 5 589
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. -0,5 2,7 5,3 2,5 4,3 3,0 2,9 3,2 3,1
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 0,5 1,8 3,7 3,6 4,3 3,6 3,6 4,3 3,9
Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 2,5 1,1 1,9 2,7 1,3 2,5 2,1 2,1 2,0
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. -2,5 3,9 10,2 -3,1 3,3 7,8 3,2 7,5 3,2
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. 0,1 -0,5 -0,2 1,4 1,1 -0,4 0,0 -0,7 0,1
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. -0,7 1,1 0,8 -0,4 0,1 -0,8 0,0 -0,4 0,0
Deflátor HDP růst v % 1,4 2,5 1,2 1,3 1,5 1,9 2,2 1,8 2,3
Průměrná míra inflace % 1,4 0,4 0,3 0,7 2,5 2,2 2,3 2,2 2,3
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 1,0 0,8 1,4 1,9 1,6 1,3 0,2 1,3 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 7,0 6,1 5,1 4,0 2,9 2,3 2,3 2,3 2,3
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 0,5 3,6 4,8 5,7 8,2 9,5 8,4 9,3 8,3
Saldo běžného účtu % HDP -0,5 0,2 0,2 1,6 1,1 0,4 0,4 -0,3 -0,2
Saldo vládního sektoru % HDP -1,2 -2,1 -0,6 0,7 1,5 1,6 1,0 1,6 .
Předpoklady:                    
Směnný kurz CZK/EUR   26,0 27,5 27,3 27,0 26,3 25,5 24,9 25,6 25,2
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 2,2 1,4 0,6 0,4 1,0 2,1 2,6 2,1 2,5
Ropa Brent USD/barel 109 99 52 44 54 74 77 73 72
HDP eurozóny růst v %, s.c. -0,2 1,4 2,1 1,9 2,4 2,0 1,7 2,1 1,8

 


Tabulky a grafy

Příprava Makroekonomické predikce

aktualizováno 25.07.2013

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

AnalytIQ aktualizováno dne 6.11.2018
Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Hospodářská politika Ministerstva financí České republiky. Zahr-nuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2019) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2021). Je publikována se čtvrtletní periodicitou (zpravidla v lednu, dubnu, červenci a listopadu).
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Uzávěrka datových zdrojů:
    Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 10. říjnu 2018.

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.