CZ EN

Makroekonomická predikce - leden 2019

ISSN 1804‐7971

Shrnutí predikce

Cyklické oživení ve vyspělých ekonomikách je za svým vrcholem. Zatímco v roce 2018 podle údajů Mezinárodního měnového fondu jejich růst činil 2,4 %, což bylo nejvíce od roku 2010, v roce 2019 by se měl zpomalit na 2,1 %. Ještě rychleji se zpomaluje růst světového obchodu, což je zčásti způsobeno vzrůstajícím napětím v globálních obchodních vztazích. Narůstající politická rizika ovlivňují ekonomický sentiment a mohou dále narušit hospodářský růst a jeho udržitelnost ve střednědobém horizontu. To potvrzují i klesající indikátory důvěry.

Specifickým problémem je otázka vystoupení Spojeného království z Evropské unie. Stále není zřejmé ani předvídatelné, za jakých podmínek, kdy a zda vůbec k vystoupení dojde. Ačkoliv je hlavní scénář makroekonomické predikce postaven na předpokladu, že nedojde k přerušení obchodních vazeb mezi Evropskou unií a Spojeným královstvím, je predikce doplněna o box odhadující dopady "tvrdého brexitu" na českou ekonomiku.

Růst reálného hrubého domácího produktu v České republice zůstal ve 3. čtvrtletí 2018 (po očištění o sezónní a kalendářní vlivy) stabilní na úrovni 0,6 % mezičtvrtletně, resp. 2,4 % meziročně.

Z meziročního pohledu byl v rámci segmentů domácího užití nejdynamičtější růst investic do fixního kapitálu ve výši 9,0 %. V jejich rámci dosáhly dvouciferného růstu nejen nerezidenční stavební investice, ale i pořízení dopravních prostředků.

Ze sektorového pohledu významně akcelerovala investiční aktivita sektoru vládních institucí. Bezmála 40% nárůst byl tažen domácími investicemi i projekty spolufinancovanými z Evropských strukturálních a investičních fondů. Rovněž soukromé investice vykázaly vysokou dynamiku ve výši téměř 5 %.

Spotřeba domácností mírně zpomalila na 3,1 %. V podmínkách vysoké dynamiky růstu objemu mezd a platů se zde projevila nejen vyšší spotřebitelská inflace, ale i pokračování nárůstu míry úspor. Spotřeba sektoru vládních institucí, tažená hlavně mezispotřebou, vzrostla o 5,2 %.

Ve 3. čtvrtletí 2018 byl příspěvek zahraničního obchodu záporný, z ekonomického růstu ubral 1,0 p. b. Projevil se zde nejen nárůst dovozu, daný vysokou dovozní náročností investic, ale i zpomalování růstu exportních trhů na straně vývozu. Nečekaný byl vysoký nárůst dovozu služeb v oblasti výzkumu a poradenství.

Předpokládáme, že se v úhrnu za celý rok 2018 reálný HDP zvýšil o 2,8 %. Pro rok 2019 se predikce růstu snižuje, a to z 2,9 % na 2,5 %. Nejvýznamnějším růstovým faktorem by měla být spotřeba domácností, jež bude odrážet stále silnou mzdovou dynamiku při extrémně nízké míře nezaměstnanosti i razantní zvýšení důchodů. Pozitivně, i když menší měrou než v roce 2018, by k růstu měly přispívat investice do fixního kapitálu a spotřeba vládních institucí, zatímco příspěvek zahraničního obchodu by měl zůstat záporný. V roce 2020 očekáváme nepatrné zpomalení ekonomického růstu na 2,4 %.

Od počátku roku 2017 se meziroční růst spotřebitelských cen převážně pohyboval v horní polovině tolerančního pásma 2% inflačního cíle České národní banky. V tolerančním pásmu by měl setrvat i nadále, vzhledem k propadu ceny ropy ovšem na nižší úrovni, než tomu bylo v předchozí predikci. Proinflační efekty vývoje mezd a platů a kladné produkční mezery by měly působit i nadále, ale s postupně se snižující intenzitou. Průměrná míra inflace v roce 2018 dosáhla 2,1 %. Pro rok 2019 se predikce snižuje z 2,3 % na 2,1 %, v roce 2020 je očekávána inflace ve výši 1,6 %.

Vzhledem k limitům trhu práce se růst zaměstnanosti postupně zpomaluje a ve 3. čtvrtletí 2018 se poprvé od konce roku 2014 snížil pod hranici 1 %. Nedostatek zaměstnanců je primární bariérou pro další extenzivní růst produkce, což by firmy mělo motivovat k investicím zvyšujícím produktivitu práce. Prostor pro další pokles nezaměstnanosti je již téměř vyčerpaný. V souvislosti s aktuálním vývojem nicméně snižujeme predikci míry nezaměstnanosti na rok 2019 z 2,3 % na 2,2 % a stejnou hodnotu lze očekávat i v roce 2020.

V rámci běžného účtu platební bilance se postupně snižuje kladné saldo bilance zboží v důsledku vyšší tuzemské poptávky po dovozech ovlivněné růstem spotřeby i investic. K tomuto faktoru se postupně přidává i vliv nejistot ve světovém obchodě. Ostatní složky běžného účtu by měly zhruba stagnovat či se jen nepatrně zlepšovat. Výsledkem by měl být relativně stabilní malý přebytek ve výši 0,3 % HDP v roce 2019 a 0,2 % HDP v roce 2020.

Odhad salda sektoru vládních institucí v roce 2018 zachováváme na úrovni 1,6 % HDP. K celkovému výsledku pozitivně přispělo nejen dlouhodobě přebytkové hotovostní hospodaření místních rozpočtů a zdravotních pojišťoven, ale i přebytkové hotovostní saldo státního rozpočtu, které skončilo druhým nejlepším výsledkem od roku 1996. Pro rok 2019 zůstává predikce přebytku hospodaření sektoru vládních institucí na úrovni 1,0 % HDP. Odhadujeme, že dluh sektoru vládních institucí ke konci roku 2018 poklesl na 32,9 % HDP a v tomto trendu by měl pokračovat i v roce 2019 až na úroveň 31,7 % HDP.

 

Přehled hlavních ukazatelů
  2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2018 2019
Aktuální predikce Minulá predikce
Hrubý domácí produkt mld. Kč, b.c. 4 314 4 596 4 768 5 047 5 313 5 590 5 823 5 296 5 568
Hrubý domácí produkt růst v %, s.c. 2,7 5,3 2,5 4,4 2,8 2,5 2,4 3,0 2,9
Spotřeba domácností růst v %, s.c. 1,8 3,7 3,6 4,3 3,5 3,3 3,0 3,6 3,6
Spotřeba vládních institucí růst v %, s.c. 1,1 1,9 2,7 1,3 3,8 2,1 1,9 2,5 2,1
Tvorba hrubého fixního kapitálu růst v %, s.c. 3,9 10,2 -3,1 3,7 8,8 3,1 2,7 7,8 3,2
Příspěvek čistých vývozů k růstu HDP p.b., s.c. -0,5 -0,2 1,4 1,1 -0,6 -0,3 -0,1 -0,4 0,0
Příspěvek změny zásob k růstu HDP p.b., s.c. 1,1 0,8 -0,4 0,1 -1,1 0,0 0,0 -0,8 0,0
Deflátor HDP růst v % 2,5 1,2 1,3 1,4 2,4 2,6 1,7 1,9 2,2
Průměrná míra inflace % 0,4 0,3 0,7 2,5 2,1 2,1 1,6 2,2 2,3
Zaměstnanost (VŠPS) růst v % 0,8 1,4 1,9 1,6 1,3 0,3 0,2 1,3 0,2
Míra nezaměstnanosti (VŠPS) průměr v % 6,1 5,1 4,0 2,9 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3
Objem mezd a platů (dom. koncept) růst v %, b.c. 3,6 4,8 5,7 8,3 9,6 7,7 6,3 9,5 8,4
Saldo běžného účtu % HDP 0,2 0,2 1,6 1,1 0,3 0,3 0,2 0,4 0,4
Saldo vládního sektoru % HDP -2,1 -0,6 0,7 1,5 1,6 1,0 . 1,6 1,0
Předpoklady:                    
Směnný kurz CZK/EUR   27,5 27,3 27,0 26,3 25,6 25,5 25,1 25,5 24,9
Dlouhodobé úrokové sazby % p.a. 1,4 0,6 0,4 1,0 2,0 2,7 3,0 2,1 2,6
Ropa Brent USD/barel 99 52 44 54 71 56 57 74 77
HDP eurozóny růst v %, s.c. 1,4 2,1 2,0 2,4 1,9 1,4 1,5 2,0 1,7

 

 


 

Tabulky a grafy

Příprava Makroekonomické predikce

aktualizováno 25.07.2013

Zhodnocení historie predikcí na MF ČR

AnalytIQ aktualizováno dne 30.1.2019
Spuštění aplikace vyžaduje Microsoft Excel 2010 nebo Microsoft Excel 2007. Je potřeba povolit makra.

Informace

  • Makroekonomická predikce je zpracovávána v odboru Hospodářská politika Ministerstva financí České republiky. Zahr-nuje predikci na běžný a následující rok (tj. do roku 2020) a u některých ukazatelů výhled na další 2 roky (tj. do roku 2022). Je publikována se čtvrtletní periodicitou (zpravidla v lednu, dubnu, červenci a listopadu).
  • Přivítáme jakékoliv připomínky nebo náměty, které poslouží ke zkvalitnění publikace a přiblíží ji potřebám uživatelů. Případné připomínky zasílejte na adresu: macroeconomic.forecast(zavináč)mfcr.cz
  • Uzávěrka datových zdrojů:
    Predikce byla zpracována na základě údajů, které byly známy k 15. lednu 2019.

 

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.