CZ EN

Vládní finanční statistika - 2009

(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2009
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 954 484 122 649 212 109 -148 446 1 140 796 381 695 -162 782 1 359 709
11 Daně 479 174 13 615 0 0 492 789 172 198 0 664 987
12 Sociální příspěvky 348 155 0 161 407 0 509 562 0 0 509 562
13 Dotace 83 436 97 170 48 687 -148 446 80 847 161 526 -162 772 79 601
14 Ostatní příjmy 43 719 11 864 2 015 0 57 598 47 971 -10 105 559
2 Výdaje na provozní činnost 1 148 892 131 731 217 369 -148 446 1 349 546 321 645 -162 782 1 508 409
21 Náhrady zaměstnancům 103 868 1 223 3 680 0 108 771 37 675 0 146 446
22 Užití zboží a služeb 67 060 3 579 3 277 0 73 916 64 963 0 138 879
24 Úroky 46 348 17 1 .... 46 366 3 280 -3 49 643
25 Běžné transfery 87 381 53 788 0 0 141 169 160 718 0 301 887
26 Dotace 336 138 8 548 0 -148 446 196 240 1 445 -162 772 34 913
27 Sociální dávky 429 420 0 210 033 0 639 453 24 303 0 663 756
28 Ostatní výdaje 78 677 64 576 378 0 143 631 29 261 -7 172 885
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -194 408 -9 082 -5 260 0 -208 750 60 050 0 -148 700
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 28 275 414 1 261 0 29 950 97 587 0 127 537
311.1 Fixní aktiva 28 195 414 1 261 0 29 870 95 138 0 125 008
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 15 0 0 0 15 40 0 55
314.1 Nevyráběná aktiva 65 0 0 0 65 2 409 0 2 474
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 1 227 14 541 90 0 15 858 12 830 0 28 688
311.2 Fixní aktiva 761 1 90 0 852 8 631 0 9 483
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 466 14 540 0 0 15 006 4 199 0 19 205
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 27 048 -14 127 1 171 0 14 092 84 757 0 98 849
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 175 940 117 604 218 540 -148 446 1 363 638 406 402 -162 782 1 607 258
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -221 456 5 045 -6 431 0 -222 842 -24 707 0 -247 549
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit 74 502 -975 174 -174 73 527 154 1 463 75 144
321x Domácí 74 986 -975 174 -174 74 011 165 1 463 75 639
322x Zahraniční -484 0 0 0 -484 -11 0 -495
33 Čistá změna závazků 180 284 373 -53 -174 180 430 3 771 1 463 185 664
331 Domácí 110 027 373 -53 -174 110 173 10 827 1 463 122 463
332 Zahraniční 70 257 0 0 0 70 257 -7 056 0 63 201
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 105 782 1 348 -227 0 106 903 3 617 0 110 520
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -115 674 6 393 -6 658 0 -115 939 -21 090 0 -137 029
TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
aktualizováno: 20.11.2017
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2009
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 955 711 137 190 212 199 -148 446 1 156 654 394 525 -162 782 1 388 397
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 954 484 122 649 212 109 -148 446 1 140 796 381 695 -162 782 1 359 709
11 Daně 479 174 13 615 0 0 492 789 172 198 0 664 987
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 169 147 0 0 0 169 147 85 544 0 254 691
1111 Placené fyzickými osobami 85 809 0 0 0 85 809 41 738 0 127 547
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 83 338 0 0 0 83 338 43 806 0 127 144
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 250 0 0 0 250 6 336 0 6 586
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 6 325 0 6 325
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 250 0 0 0 250 0 0 250
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 11 0 11
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 309 592 13 615 0 0 323 207 80 315 0 403 522
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 184 528 0 0 0 184 528 76 009 0 260 537
11411 Daň z přidané hodnoty 176 717 0 0 0 176 717 76 009 0 252 726
11412 Daně z prodeje 2 0 0 0 2 0 0 2
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 7 809 0 0 0 7 809 0 0 7 809
1142 Spotřební daně 123 836 7 243 0 0 131 079 0 0 131 079
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 0 0 0 0 0 2 086 0 2 086
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 228 6 372 0 0 7 600 2 220 0 9 820
11451 Daně z motorových vozidel 0 4 803 0 0 4 803 0 0 4 803
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 228 1 569 0 0 2 797 2 220 0 5 017
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 5 0 0 0 5 0 0 5
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 5 0 0 0 5 0 0 5
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 180 0 0 0 180 3 0 183
12 Sociální příspěvky 348 155 0 161 407 0 509 562 0 0 509 562
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 334 484 0 161 407 0 495 891 0 0 495 891
1211 Příspěvky zaměstnanců 66 266 0 47 362 0 113 628 0 0 113 628
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 242 540 0 95 916 0 338 456 0 0 338 456
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 25 678 0 13 568 0 39 246 0 0 39 246
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 4 561 0 4 561 0 0 4 561
122 Ostatní sociální příspěvky 13 671 0 0 0 13 671 0 0 13 671
1221 Příspěvky zaměstnanců 1 481 0 0 0 1 481 0 0 1 481
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 12 190 0 0 0 12 190 0 0 12 190
13 Dotace 83 436 97 170 48 687 -148 446 80 847 161 526 -162 772 79 601
131 Od zahraničních vlád 134 0 0 0 134 47 0 181
1311 Běžné 84 0 0 0 84 42 0 126
1312 Kapitálové 50 0 0 0 50 5 0 55
132 Od mezinárodních organizací 79 302 0 0 0 79 302 118 0 79 420
1321 Běžné 33 216 0 0 0 33 216 45 0 33 261
1322 Kapitálové 46 086 0 0 0 46 086 73 0 46 159
133 Od institucí vládního sektoru 4 000 97 170 48 687 -148 446 1 411 161 361 -162 772 0
1331 Běžné 2 058 43 332 48 687 -92 666 1 411 130 156 -131 567 0
1332 Kapitálové 1 942 53 838 0 -55 780 0 31 205 -31 205 0
14 Ostatní příjmy 43 719 11 864 2 015 0 57 598 47 971 -10 105 559
141 Příjmy z vlastnictví 23 744 1 541 885 0 26 170 7 437 -3 33 604
1411 Úroky 3 333 965 885 .... 5 183 1 718 -3 6 898
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 17 360 0 0 0 17 360 1 406 0 18 766
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 680 0 0 0 2 680 2 275 0 4 955
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 371 576 0 0 947 2 038 0 2 985
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 10 134 8 795 223 0 19 152 23 782 0 42 934
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 3 246 197 0 0 3 443 16 099 0 19 542
1422 Správní poplatky 6 633 8 450 223 0 15 306 7 506 0 22 812
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 255 148 0 0 403 177 0 580
143 Pokuty, penále a propadnutí 3 705 85 503 0 4 293 1 172 -7 5 458
144 Transfery jinde nezařazené 6 136 1 443 404 0 7 983 15 580 0 23 563
1441 Běžné 4 856 1 443 404 0 6 703 14 699 0 21 402
14411 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0
14412 Ostatní 4 856 1 443 404 0 6 703 14 699 0 21 402
1442 Kapitálové 1 280 0 0 0 1 280 881 0 2 161
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 1 227 14 541 90 0 15 858 12 830 0 28 688
311.2 Fixní aktiva 761 1 90 0 852 8 631 0 9 483
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 466 14 540 0 0 15 006 4 199 0 19 205
TABULKA 2 - Příjmy
aktualizováno: 20.11.2017
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2009
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 177 167 132 145 218 630 -148 446 1 379 496 419 232 -162 782 1 635 946
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 148 892 131 731 217 369 -148 446 1 349 546 321 645 -162 782 1 508 409
21 Náhrady zaměstnancům 103 868 1 223 3 680 0 108 771 37 675 0 146 446
211 Mzdy a platy 78 952 925 2 772 0 82 649 28 647 0 111 296
212 Sociální příspěvky 24 916 298 908 0 26 122 9 028 0 35 150
22 Užití zboží a služeb 67 060 3 579 3 277 0 73 916 64 963 0 138 879
24 Úroky 46 348 17 1 .... 46 366 3 280 -3 49 643
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 87 381 53 788 0 0 141 169 160 718 0 301 887
251 Veřejným společnostem 68 114 11 483 0 0 79 597 125 968 0 205 565
252 Soukromým společnostem 19 267 42 305 0 0 61 572 34 750 0 96 322
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dotace 336 138 8 548 0 -148 446 196 240 1 445 -162 772 34 913
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 5 0 5
2611 Běžné 0 0 0 0 0 5 0 5
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 33 788 1 091 0 0 34 879 29 0 34 908
2621 Běžné 33 788 1 091 0 0 34 879 29 0 34 908
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 302 350 7 457 0 -148 446 161 361 1 411 -162 772 0
2631 Běžné 220 888 1 934 0 -92 666 130 156 1 411 -131 567 0
2632 Kapitálové 81 462 5 523 0 -55 780 31 205 0 -31 205 0
27 Sociální dávky 429 420 0 210 033 0 639 453 24 303 0 663 756
271 Dávky sociálního zabezpečení 381 056 0 210 033 0 591 089 0 0 591 089
272 Dávky sociální pomoci 48 275 0 0 0 48 275 24 239 0 72 514
273 Zaměstnanecké sociální dávky 89 0 0 0 89 64 0 153
28 Ostatní výdaje 78 677 64 576 378 0 143 631 29 261 -7 172 885
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 28 0 29
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 28 0 29
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 78 676 64 576 378 0 143 630 29 233 -7 172 856
2821 Ostatní běžné výdaje 18 081 685 378 0 19 144 12 396 -7 31 533
2822 Ostatní kapitálové výdaje 60 595 63 891 0 0 124 486 16 837 0 141 323
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 28 275 414 1 261 0 29 950 97 587 0 127 537
311.1 Fixní aktiva 28 195 414 1 261 0 29 870 95 138 0 125 008
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 15 0 0 0 15 40 0 55
314.1 Nevyráběná aktiva 65 0 0 0 65 2 409 0 2 474
  PENĚŽNÍ SALDO -221 456 5 045 -6 431 0 -222 842 -24 707 0 -247 549
TABULKA 3 - Výdaje
aktualizováno: 20.11.2017
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2009
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 159 558 1 114 15 -223 1 160 464 93 392 -3 097 1 250 759
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 101 083 0 0 -223 1 100 860 16 229 -837 1 116 253
6304 Půjčky [6314+6324] 58 475 1 114 15 0 59 604 77 163 -2 260 134 506
631 Domácí 811 583 1 114 15 -223 812 489 58 892 -3 097 868 284
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 811 583 0 0 -223 811 360 7 495 -837 818 019
6314 Půjčky 0 1 114 15 0 1 129 51 397 -2 260 50 266
632 Zahraniční 347 975 0 0 0 347 975 34 500 0 382 475
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 289 500 0 0 0 289 500 8 734 0 298 234
6324 Půjčky 58 475 0 0 0 58 475 25 766 0 84 241
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
aktualizováno: 20.11.2017
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2009
Centrální rozpočty Mistní rozpočty Konsolidace Veřejné rozpočty
Rozpočtové účty Mimorozpočtové fondy Fondy sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 175 940 117 604 218 540 -148 446 1 363 638 406 402 -162 782 1 607 258
701 Všeobecné veřejné služby 137 764 17 1 0 137 782 59 168 -13 323 183 627
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 46 348 17 1 .... 46 366 3 280 -3 49 643
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 12 093 0 0 0 12 093 1 226 -13 319 0
702 Obrana 50 195 0 0 0 50 195 413 -56 50 552
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 71 319 0 0 0 71 319 8 018 -777 78 560
704 Ekonomické záležitosti 177 682 128 129 0 -99 611 206 200 96 198 -11 239 291 159
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 52 077 41 344 0 -40 573 52 848 4 256 -549 56 555
7043 Paliva a energetika 3 656 109 0 0 3 765 2 828 -1 844 4 749
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 3 175 670 0 0 3 845 106 -1 421 2 530
7045 Doprava 79 792 84 542 0 -59 038 105 296 85 590 -6 293 184 593
7046 Pošty a telekomunikace 591 0 0 0 591 29 0 620
705 Ochrana životního prostředí 22 591 1 556 0 -148 23 999 30 186 -4 971 49 214
706 Bydlení a společenská infrastruktura 33 793 2 073 0 0 35 866 33 725 -19 610 49 981
707 Zdraví 59 655 0 218 539 -48 687 229 507 10 383 -303 239 587
7072 Ambulantní zdravotní péče 805 0 0 0 805 3 667 -27 4 445
7073 Ústavní zdravotní péče 5 190 0 0 0 5 190 5 394 -264 10 320
7074 Veřejné zdravotnické služby 1 366 0 0 0 1 366 1 285 -10 2 641
708 Rekreace, kultura a náboženství 13 325 352 0 0 13 677 32 069 -1 073 44 673
709 Vzdělávání 124 849 18 0 0 124 867 113 945 -84 353 154 459
7091 Preprimární a primární vzdělávání 269 0 0 0 269 15 917 -213 15 973
7092 Sekundární vzdělávání 2 273 0 0 0 2 273 86 208 -802 87 679
7094 Terciární vzdělávání 27 659 0 0 0 27 659 678 0 28 337
710 Sociální věci 485 994 0 0 0 485 994 35 127 -27 077 494 044
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -1 227 -14 541 0 0 -15 768 -12 830 0 -28 598
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
aktualizováno: 20.11.2017
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.