CZ EN

Vládní finanční statistika - 2011

TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2011
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:
1 Příjmy z provozní činnosti 998 016 100 827 220 373 -123 993 1 195 223 393 635 -165 960 1 422 898
11 Daně 517 335 13 370 0 0 530 705 179 992 0 710 697
12 Sociální příspěvky 366 786 0 166 126 0 532 912 0 0 532 912
13 Dotace 74 593 70 113 52 733 -123 993 73 446 166 402 -165 951 73 897
14 Ostatní příjmy 39 302 17 344 1 514 0 58 160 47 241 -9 105 392
2 Výdaje na provozní činnost 1 141 348 110 936 224 754 -123 993 1 353 045 321 662 -165 960 1 508 747
21 Náhrady zaměstnancům 92 038 1 244 3 784 0 97 066 38 650 0 135 716
22 Užití zboží a služeb 55 728 2 528 2 766 0 61 022 64 218 0 125 240
24 Úroky 44 977 9 0 .... 44 986 2 769 -2 47 753
25 Běžné transfery 92 880 49 388 0 0 142 268 165 294 0 307 562
26 Dotace 324 412 4 715 0 -123 993 205 134 176 -165 951 39 359
27 Sociální dávky 444 221 2 217 653 0 661 876 25 067 0 686 943
28 Ostatní výdaje 87 092 53 050 551 0 140 693 25 488 -7 166 174
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -143 332 -10 109 -4 381 0 -157 822 71 973 0 -85 849
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 14 756 318 793 0 15 867 81 207 0 97 074
311.1 Fixní aktiva 14 730 312 793 0 15 835 79 813 0 95 648
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 8 0 0 0 8 22 0 30
314.1 Nevyráběná aktiva 18 6 0 0 24 1 372 0 1 396
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 1 193 2 494 18 0 3 705 7 831 0 11 536
311.2 Fixní aktiva 665 0 18 0 683 4 817 0 5 500
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 528 2 494 0 0 3 022 3 014 0 6 036
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 13 563 -2 176 775 0 12 162 73 376 0 85 538
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 154 911 108 760 225 529 -123 993 1 365 207 395 038 -165 960 1 594 285
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -156 895 -7 933 -5 156 0 -169 984 -1 403 0 -171 387
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -3 477 -614 -216 216 -4 091 243 588 -3 260
321x Domácí -3 516 -614 -216 216 -4 130 242 588 -3 300
322x Zahraniční 39 0 0 0 39 1 0 40
33 Čistá změna závazků 132 688 -1 248 -51 216 131 605 2 099 588 134 292
331 Domácí 93 121 -1 248 -51 216 92 038 2 854 588 95 480
332 Zahraniční 39 567 0 0 0 39 567 -755 0 38 812
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 136 165 -634 165 0 135 696 1 856 0 137 552
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) -20 730 -8 567 -4 991 0 -34 288 453 0 -33 835
aktualizováno: 14.11.2017
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2011
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 999 209 103 321 220 391 -123 993 1 198 928 401 466 -165 960 1 434 434
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 998 016 100 827 220 373 -123 993 1 195 223 393 635 -165 960 1 422 898
11 Daně 517 335 13 370 0 0 530 705 179 992 0 710 697
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 173 128 0 0 0 173 128 84 114 0 257 242
1111 Placené fyzickými osobami 90 832 0 0 0 90 832 43 086 0 133 918
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 82 296 0 0 0 82 296 41 028 0 123 324
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 4 357 0 0 0 4 357 8 625 0 12 982
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 8 609 0 8 609
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 4 357 0 0 0 4 357 0 0 4 357
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 16 0 16
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 339 719 13 370 0 0 353 089 87 252 0 440 341
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 199 256 0 0 0 199 256 82 460 0 281 716
11411 Daň z přidané hodnoty 191 894 0 0 0 191 894 82 460   274 354
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 7 362 0 0 0 7 362 0 0 7 362
1142 Spotřební daně 139 214 7 372 0 0 146 586 0 0 146 586
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 0 0 0 0 0 1 999 0 1 999
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 249 5 998 0 0 7 247 2 793 0 10 040
11451 Daně z motorových vozidel 0 5 074 0 0 5 074 0 0 5 074
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 249 924 0 0 2 173 2 793 0 4 966
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 1 0 0 0 1 0 0 1
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 1 0 0 0 1 0 0 1
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 130 0 0 0 130 1 0 131
12 Sociální příspěvky 366 786 0 166 126 0 532 912 0 0 532 912
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 352 765 0 166 126 0 518 891 0 0 518 891
1211 Příspěvky zaměstnanců 70 879 0 49 401 0 120 280 0 0 120 280
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 259 453 0 99 884 0 359 337 0 0 359 337
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 22 433 0 14 114 0 36 547 0 0 36 547
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 2 727 0 2 727 0 0 2 727
122 Ostatní sociální příspěvky 14 021 0 0 0 14 021 0 0 14 021
1221 Příspěvky zaměstnanců 988 0 0 0 988 0 0 988
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 13 033 0 0 0 13 033 0 0 13 033
13 Dotace 74 593 70 113 52 733 -123 993 73 446 166 402 -165 951 73 897
131 Od zahraničních vlád 405 0 0 0 405 183 0 588
1311 Běžné 125 0 0 0 125 23 0 148
1312 Kapitálové 280 0 0 0 280 160 0 440
132 Od mezinárodních organizací 72 892 0 0 0 72 892 417 0 73 309
1321 Běžné 40 199 0 0 0 40 199 118 0 40 317
1322 Kapitálové 32 693 0 0 0 32 693 299 0 32 992
133 Od institucí vládního sektoru 1 296 70 113 52 733 -123 993 149 165 802 -165 951 0
1331 Běžné 719 29 621 52 733 -82 952 121 132 904 -133 025 0
1332 Kapitálové 577 40 492 0 -41 041 28 32 898 -32 926 0
14 Ostatní příjmy 39 302 17 344 1 514 0 58 160 47 241 -9 105 392
141 Příjmy z vlastnictví 20 423 1 169 429 0 22 021 7 719 -2 29 738
1411 Úroky 1 089 606 429 .... 2 124 1 025 -2 3 147
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 16 655 0 0 0 16 655 1 897 0 18 552
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 328 0 0 0 2 328 2 550 0 4 878
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 351 563 0 0 914 2 247 0 3 161
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 9 473 13 670 164 0 23 307 24 392 0 47 699
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 2 484 1 832 0 0 4 316 17 661 0 21 977
1422 Správní poplatky 6 726 11 743 164 0 18 633 6 489 0 25 122
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 263 95 0 0 358 242 0 600
143 Pokuty, penále a propadnutí 2 615 66 464 0 3 145 1 167 -7 4 305
144 Transfery jinde nezařazené 6 791 2 439 457 0 9 687 13 963 0 23 650
1441 Běžné 6 569 2 439 457 0 9 465 12 693 0 22 158
14411 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0
14412 Ostatní 6 569 2 439 457 0 9 465 12 693 0 22 158
1442 Kapitálové 222 0 0 0 222 1 270 0 1 492
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 1 193 2 494 18 0 3 705 7 831 0 11 536
311.2 Fixní aktiva 665 0 18 0 683 4 817 0 5 500
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 528 2 494 0 0 3 022 3 014 0 6 036

aktualizováno: 14.11.2017
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2011
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 156 104 111 254 225 547 -123 993 1 368 912 402 869 -165 960 1 605 821
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 141 348 110 936 224 754 -123 993 1 353 045 321 662 -165 960 1 508 747
21 Náhrady zaměstnancům 92 038 1 244 3 784 0 97 066 38 650 0 135 716
211 Mzdy a platy 69 762 936 2 849 0 73 547 29 269 0 102 816
212 Sociální příspěvky 22 276 308 935 0 23 519 9 381 0 32 900
22 Užití zboží a služeb 55 728 2 528 2 766 0 61 022 64 218 0 125 240
24 Úroky 44 977 9 0 .... 44 986 2 769 -2 47 753
241 Nerezidentům .... .... 0 .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... 0 .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... 0 .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 92 880 49 388 0 0 142 268 165 294 0 307 562
251 Veřejným společnostem 64 997 12 387 0 0 77 384 127 303 0 204 687
252 Soukromým společnostem 27 883 37 001 0 0 64 884 37 991 0 102 875
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dotace 324 412 4 715 0 -123 993 205 134 176 -165 951 39 359
261 Zahraničním vládám 0 0 0 0 0 5 0 5
2611 Běžné 0 0 0 0 0 5 0 5
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 39 332 0 0 0 39 332 22 0 39 354
2621 Běžné 39 332 0 0 0 39 332 22 0 39 354
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 285 080 4 715 0 -123 993 165 802 149 -165 951 0
2631 Běžné 214 711 1 145 0 -82 952 132 904 121 -133 025 0
2632 Kapitálové 70 369 3 570 0 -41 041 32 898 28 -32 926 0
27 Sociální dávky 444 221 2 217 653 0 661 876 25 067 0 686 943
271 Dávky sociálního zabezpečení 400 119 0 217 653 0 617 772 0 0 617 772
272 Dávky sociální pomoci 43 950 0 0 0 43 950 24 967 0 68 917
273 Zaměstnanecké sociální dávky 152 2 0 0 154 100 0 254
28 Ostatní výdaje 87 092 53 050 551 0 140 693 25 488 -7 166 174
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 32 0 33
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 32 0 33
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0   0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 87 091 53 050 551 0 140 692 25 456 -7 166 141
2821 Ostatní běžné výdaje 17 441 1 106 551 0 19 098 11 915 -7 31 006
2822 Ostatní kapitálové výdaje 69 650 51 944 0 0 121 594 13 541 0 135 135
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 14 756 318 793 0 15 867 81 207 0 97 074
311.1 Fixní aktiva 14 730 312 793 0 15 835 79 813 0 95 648
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 8 0 0 0 8 22 0 30
314.1 Nevyráběná aktiva 18 6 0 0 24 1 372 0 1 396
  PENĚŽNÍ SALDO -156 895 -7 933 -5 156 0 -169 984 -1 403 0 -171 387
aktualizováno: 14.11.2017
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2011
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 461 002 1 521 86 -14 1 462 595 97 793 -2 412 1 557 976
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 389 679 0 0 -14 1 389 665 14 042 -852 1 402 855
6304 Půjčky [6314+6324] 71 323 1 521 86 0 72 930 83 751 -1 560 155 121
631 Domácí 1 022 929 1 521 86 -14 1 024 522 55 133 -2 412 1 077 242
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 1 022 929 0 0 -14 1 022 915 6 896 -852 1 028 959
6314 Půjčky 0 1 521 86 0 1 607 48 237 -1 560 48 284
632 Zahraniční 438 073 0 0 0 438 073 42 661 0 480 734
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 366 750 0 0 0 366 750 7 147 0 373 896
6324 Půjčky 71 323 0 0 0 71 323 35 514 0 106 837
aktualizováno: 14.11.2017
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2011
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 154 911 108 760 225 529 -123 993 1 365 207 395 038 -165 960 1 594 285
701 Všeobecné veřejné služby 134 301 0 0 0 134 301 56 438 -12 207 178 532
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 44 977 9 0 .... 44 986 2 769 -2 47 753
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 12 100 0 0 0 12 100 45 -12 145 0
702 Obrana 36 689 0 0 0 36 689 595 -46 37 238
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 62 404 0 0 -1 62 403 7 532 -486 69 449
704 Ekonomické záležitosti 165 469 97 775 0 -71 075 192 169 85 082 -8 617 268 634
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 44 461 35 061 0 -34 721 44 801 3 119 -650 47 270
7043 Paliva a energetika 3 434 157 0 0 3 591 2 071 -2 324 3 338
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 836 959 0 0 1 795 106 -258 1 643
7045 Doprava 58 607 61 108 0 -36 354 83 361 76 491 -3 233 156 619
7046 Pošty a telekomunikace 587 0 0 0 587 33 0 620
705 Ochrana životního prostředí 22 489 10 180 0 -151 32 518 33 777 -8 890 57 405
706 Bydlení a společenská infrastruktura 34 172 2 839 0 -33 36 978 29 705 -21 813 44 870
707 Zdraví 60 224 0 225 529 -52 733 233 020 9 389 -17 242 392
7072 Ambulantní zdravotní péče 753 0 0 0 753 3 712 -9 4 456
7073 Ústavní zdravotní péče 2 553 0 0 0 2 553 5 092 -4 7 641
7074 Veřejné zdravotnické služby 1 218 0 0 0 1 218 489 -4 1 703
708 Rekreace, kultura a náboženství 13 073 445 0 0 13 518 28 342 -769 41 091
709 Vzdělávání 126 556 15 0 0 126 571 114 305 -85 016 155 860
7091 Preprimární a primární vzdělávání 93 0 0 0 93 19 802 -28 19 867
7092 Sekundární vzdělávání 3 378 0 0 0 3 378 81 415 -1 929 82 864
7094 Terciární vzdělávání 24 192 0 0 0 24 192 646 -16 24 822
710 Sociální věci 500 727 0 0 0 500 727 37 704 -28 099 510 332
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -1 193 -2 494 0 0 -3 687 -7 831 0 -11 518
aktualizováno: 14.11.2017
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.