CZ EN

Vládní finanční statistika - 2017

TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2017
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 292 736 115 826 284 828 -143 047 1 550 343 464 127 -153 671 1 860 799
11 Daně 684 699 15 131 0 0 699 830 261 983 0 961 813
12 Sociální příspěvky 466 217 0 217 731 0 683 948 0 0 683 948
13 Dotace 95 695 77 791 65 263 -143 046 95 703 153 184 -153 630 95 257
14 Ostatní příjmy 46 125 22 904 1 834 -1 70 862 48 960 -41 119 781
2 Výdaje na provozní činnost 1 268 183 115 881 275 004 -143 047 1 516 021 368 593 -153 671 1 730 943
21 Náhrady zaměstnancům 124 162 1 296 4 123 0 129 581 48 344 0 177 925
22 Užití zboží a služeb 54 077 1 448 1 921 0 57 446 74 826 0 132 272
24 Úroky 39 033 3 0 .... 39 036 1 301 -32 40 305
25 Běžné transfery 122 042 69 021 0 0 191 063 210 901 0 401 964
26 Dotace 334 751 2 013 0 -143 046 193 718 654 -153 630 40 742
27 Sociální dávky 530 093 3 267 755 0 797 851 116 0 797 967
28 Ostatní výdaje 64 025 42 097 1 205 -1 107 326 32 451 -9 139 768
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) 24 553 -55 9 824 0 34 322 95 534 0 129 856
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 14 526 309 307 0 15 142 69 423 0 84 565
311.1 Fixní aktiva 14 460 309 307 0 15 076 66 545 0 81 621
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 20 0 0 0 20 45 0 65
314.1 Nevyráběná aktiva 46 0 0 0 46 2 833 0 2 879
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 8 294 2 5 0 8 301 7 043 0 15 344
311.2 Fixní aktiva 1 217 2 5 0 1 224 2 300 0 3 524
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 7 077 0 0 0 7 077 4 743 0 11 820
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 6 232 307 302 0 6 841 62 380 0 69 221
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 274 415 116 188 275 306 -143 047 1 522 862 430 973 -153 671 1 800 164
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) 18 321 -362 9 522 0 27 481 33 154 0 60 635
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit -13 316 -774 -35 35 -14 090 195 1 114 -12 781
321x Domácí -15 856 -774 -35 35 -16 630 192 1 114 -15 324
322x Zahraniční 2 540 0 0 0 2 540 3 0 2 543
33 Čistá změna závazků 22 229 0 0 35 22 264 -4 890 1 114 18 488
331 Domácí -119 058 0 0 35 -119 023 -1 832 1 114 -119 741
332 Zahraniční 141 287 0 0 0 141 287 -3 058 0 138 229
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 35 545 774 35 0 36 354 -5 085 0 31 269
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) 53 866 412 9 557 0 63 835 28 069 0 91 904
 
TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2017
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 301 030 115 828 284 833 -143 047 1 558 644 471 170 -153 671 1 876 143
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 292 736 115 826 284 828 -143 047 1 550 343 464 127 -153 671 1 860 799
11 Daně 684 699 15 131 0 0 699 830 261 983 0 961 813
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 243 797 0 0 0 243 797 126 301 0 370 098
1111 Placené fyzickými osobami 128 609 0 0 0 128 609 64 195 0 192 804
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 115 188 0 0 0 115 188 62 106 0 177 294
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku -18 0 0 0 -18 10 794 0 10 776
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 10 765 0 10 765
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací -18 0 0 0 -18 0 0 -18
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 29 0 29
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 440 016 15 131 0 0 455 147 124 888 0 580 035
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 278 557 0 0 0 278 557 115 504 0 394 061
11411 Daň z přidané hodnoty 265 958 0 0 0 265 958 115 504   381 462
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 12 599 0 0 0 12 599 0 0 12 599
1142 Spotřební daně 154 742 8 271 0 0 163 013 0 0 163 013
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 5 468 0 0 0 5 468 7 001 0 12 469
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 249 6 860 0 0 8 109 2 383 0 10 492
11451 Daně z motorových vozidel 0 6 115 0 0 6 115 0 0 6 115
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 249 745 0 0 1 994 2 383 0 4 377
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 904 0 0 0 904 0 0 904
12 Sociální příspěvky 466 217 0 217 731 0 683 948 0 0 683 948
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 448 385 0 217 731 0 666 116 0 0 666 116
1211 Příspěvky zaměstnanců 90 651 0 65 266 0 155 917 0 0 155 917
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 332 221 0 130 531 0 462 752 0 0 462 752
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 25 513 0 20 548 0 46 061 0 0 46 061
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 1 386 0 1 386 0 0 1 386
122 Ostatní sociální příspěvky 17 832 0 0 0 17 832 0 0 17 832
1221 Příspěvky zaměstnanců 1 074 0 0 0 1 074 0 0 1 074
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 16 758 0 0 0 16 758 0 0 16 758
13 Dotace 95 695 77 791 65 263 -143 046 95 703 153 184 -153 630 95 257
131 Od zahraničních vlád 299 3 0 0 302 10 0 312
1311 Běžné 299 3 0 0 302 1 0 303
1312 Kapitálové 0 0 0 0 0 9 0 9
132 Od mezinárodních organizací 94 756 0 0 0 94 756 189 0 94 945
1321 Běžné 38 667 0 0 0 38 667 97 0 38 764
1322 Kapitálové 56 089 0 0 0 56 089 92 0 56 181
133 Od institucí vládního sektoru 640 77 788 65 263 -143 046 645 152 985 -153 630 0
1331 Běžné 230 42 373 65 263 -107 364 502 139 720 -140 222 0
1332 Kapitálové 410 35 415 0 -35 682 143 13 265 -13 408 0
14 Ostatní příjmy 46 125 22 904 1 834 -1 70 862 48 960 -41 119 781
141 Příjmy z vlastnictví 23 475 409 1 0 23 885 6 147 -32 30 000
1411 Úroky 104 106 1 .... 211 386 -32 565
14111 Od nerezidentů .... .... .... .... .... .... .... ....
14112 Od rezidentů jiných než vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
14113 Od vládních institucí .... .... .... .... .... .... .... ....
1412 Dividendy 20 183 0 0 0 20 183 1 160 0 21 343
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 2 598 0 0 0 2 598 2 323 0 4 921
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 590 303 0 0 893 2 278 0 3 171
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 10 536 16 295 259 0 27 090 28 120 0 55 210
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 3 329 46 0 0 3 375 19 799 0 23 174
1422 Správní poplatky 6 882 16 198 259 0 23 339 7 918 0 31 257
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 325 51 0 0 376 403 0 779
143 Pokuty, penále a propadnutí 1 859 2 115 548 -1 4 521 1 768 -9 6 280
144 Transfery jinde nezařazené 10 255 4 085 1 026 0 15 366 12 925 0 28 291
1441 Běžné 10 162 4 085 1 026 0 15 273 12 329 0 27 602
14411 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0
14412 Ostatní 10 162 4 085 1 026 0 15 273 12 329 0 27 602
1442 Kapitálové 93 0 0 0 93 596 0 689
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 8 294 2 5 0 8 301 7 043 0 15 344
311.2 Fixní aktiva 1 217 2 5 0 1 224 2 300 0 3 524
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 7 077 0 0 0 7 077 4 743 0 11 820
 
TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2017
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 282 709 116 190 275 311 -143 047 1 531 163 438 016 -153 671 1 815 508
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 268 183 115 881 275 004 -143 047 1 516 021 368 593 -153 671 1 730 943
21 Náhrady zaměstnancům 124 162 1 296 4 123 0 129 581 48 344 0 177 925
211 Mzdy a platy 93 302 972 3 061 0 97 335 36 654 0 133 989
212 Sociální příspěvky 30 860 324 1 062 0 32 246 11 690 0 43 936
22 Užití zboží a služeb 54 077 1 448 1 921 0 57 446 74 826 0 132 272
24 Úroky 39 033 3 0 .... 39 036 1 301 -32 40 305
241 Nerezidentům .... .... .... .... .... .... .... ....
242 Rezidentům s výjimkou institucí vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
243 Institucím vládního sektoru .... .... .... .... .... .... .... ....
25 Běžné transfery 122 042 69 021 0 0 191 063 210 901 0 401 964
251 Veřejným společnostem 78 086 17 068 0 0 95 154 166 543 0 261 697
252 Soukromým společnostem 43 956 51 953 0 0 95 909 44 358 0 140 267
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dotace 334 751 2 013 0 -143 046 193 718 654 -153 630 40 742
261 Zahraničním vládám 45 0 0 0 45 1 0 46
2611 Běžné 45 0 0 0 45 1 0 46
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 40 688 0 0 0 40 688 8 0 40 696
2621 Běžné 40 688 0 0 0 40 688 8 0 40 696
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 294 018 2 013 0 -143 046 152 985 645 -153 630 0
2631 Běžné 246 465 619 0 -107 364 139 720 502 -140 222 0
2632 Kapitálové 47 553 1 394 0 -35 682 13 265 143 -13 408 0
27 Sociální dávky 530 093 3 267 755 0 797 851 116 0 797 967
271 Dávky sociálního zabezpečení 450 783 0 267 755 0 718 538 0 0 718 538
272 Dávky sociální pomoci 79 138 0 0 0 79 138 0 0 79 138
273 Zaměstnanecké sociální dávky 172 3 0 0 175 116 0 291
28 Ostatní výdaje 64 025 42 097 1 205 -1 107 326 32 451 -9 139 768
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 1 0 0 0 1 17 0 18
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 1 0 0 0 1 17 0 18
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 64 024 42 097 1 205 -1 107 325 32 434 -9 139 750
2821 Ostatní běžné výdaje 27 687 681 1 205 -1 29 572 21 197 -9 50 760
2822 Ostatní kapitálové výdaje 36 337 41 416 0 0 77 753 11 237 0 88 990
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 14 526 309 307 0 15 142 69 423 0 84 565
311.1 Fixní aktiva 14 460 309 307 0 15 076 66 545 0 81 621
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 20 0 0 0 20 45 0 65
314.1 Nevyráběná aktiva 46 0 0 0 46 2 833 0 2 879
  PENĚŽNÍ SALDO 18 321 -362 9 522 0 27 481 33 154 0 60 635
 
TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2017
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 1 624 716 174 0 -175 1 624 716 80 894 -2 312 1 703 297
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 1 573 510 0 0 -1 1 573 510 12 734 -1 395 1 584 849
6304 Půjčky [6314+6324] 51 206 174 0 -174 51 206 68 160 -917 118 449
631 Domácí 817 074 174 0 -175 817 074 46 156 -2 312 860 918
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 817 074 0 0 -1 817 074 9 931 -1 395 825 610
6314 Půjčky 0 174 0 -174 0 36 225 -917 35 308
632 Zahraniční 807 642 0 0 0 807 642 34 738 0 842 380
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 756 436 0 0 0 756 436 2 803 0 759 239
6324 Půjčky 51 206 0 0 0 51 206 31 935 0 83 141
 
TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2017
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 274 415 116 188 275 306 -143 047 1 522 862 430 973 -153 671 1 800 164
701 Všeobecné veřejné služby 138 899 4 0 0 138 903 63 217 -11 402 190 718
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 39 033 3 0 .... 39 036 1 301 -32 40 305
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 10 943 0 0 0 10 943 427 -11 370 0
702 Obrana 42 835 0 0 0 42 835 286 -47 43 074
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 78 600 0 0 0 78 600 11 141 -776 88 965
704 Ekonomické záležitosti 184 188 113 174 0 -76 409 220 953 88 198 -7 317 301 834
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 50 310 36 925 0 -34 665 52 570 3 495 -873 55 192
7043 Paliva a energetika 28 828 0 0 0 28 828 1 324 -389 29 763
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 7 798 57 0 0 7 855 72 -125 7 802
7045 Doprava 56 571 75 774 0 -41 743 90 602 81 241 -4 268 167 575
7046 Pošty a telekomunikace 643 0 0 0 643 83 0 726
705 Ochrana životního prostředí 15 116 791 0 -290 15 617 33 713 -6 409 42 921
706 Bydlení a společenská infrastruktura 11 479 935 0 -83 12 331 34 845 -4 255 42 921
707 Zdraví 73 957 0 275 306 -65 263 284 000 10 154 -475 293 679
7072 Ambulantní zdravotní péče 834 0 0 0 834 4 535 -61 5 308
7073 Ústavní zdravotní péče 3 259 0 0 0 3 259 4 928 -412 7 775
7074 Veřejné zdravotnické služby 600 0 0 0 600 671 -2 1 269
708 Rekreace, kultura a náboženství 19 159 1 286 0 -1 002 19 443 32 999 -653 51 789
709 Vzdělávání 148 850 0 0 0 148 850 140 054 -107 084 181 820
7091 Preprimární a primární vzdělávání 671 0 0 0 671 27 162 -520 27 313
7092 Sekundární vzdělávání 5 030 0 0 0 5 030 96 618 -2 966 98 682
7094 Terciární vzdělávání 24 115 0 0 0 24 115 422 -38 24 499
710 Sociální věci 569 626 0 0 0 569 626 23 409 -15 253 577 782
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -8 294 -2 0 0 -8 296 -7 043 0 -15 339
Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.