CZ EN

Vládní finanční statistika - 2022

TABULKA 1 - Výkaz zdrojů a užití peněžních prostředků
(v mil. Kč)
VÝKAZ ZDROJŮ A UŽITÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Veřejné rozpočty 2022
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
  PENĚŽNÍ TOKY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI:                
1 Příjmy z provozní činnosti 1 616 385 230 955 432 652 -286 175 1 993 817 728 991 -280 376 2 442 432
11 Daně 781 240 9 894 0 0 791 134 381 060 0 1 172 194
12 Sociální příspěvky 637 759 0 297 163 0 934 922 0 0 934 922
13 Dotace 134 824 193 479 129 414 -286 175 171 542 279 731 -280 376 170 897
14 Ostatní příjmy 62 562 27 582 6 075 0 96 220 68 199 0 164 419
2 Výdaje na provozní činnost 1 951 632 191 423 426 964 -286 175 2 283 845 579 853 -280 376 2 583 322
21 Náhrady zaměstnancům 162 604 1 746 5 915 0 170 265 66 308 0 236 572
22 Užití zboží a služeb 86 026 1 277 2 267 0 89 570 121 176 0 210 746
24 Úroky 51 134 0 0 0 51 134 2 932 0 54 066
25 Běžné transfery 176 549 76 983 0 0 253 532 320 371 0 573 903
26 Dotace 612 705 14 567 0 -286 175 341 097 2 020 -280 376 62 741
27 Sociální dávky 768 779 9 417 055 0 1 185 842 527 0 1 186 369
28 Ostatní výdaje 93 835 96 841 1 728 0 192 404 66 520 0 258 924
CIO Čistý peněžní tok z provozní činnosti (1-2) -335 247 39 531 5 688 0 -290 028 149 137 0 -140 891
  PENĚŽNÍ TOKY DO NEFINANČNÍCH AKTIV:                
31.1 Nákupy nefinančních aktiv 37 477 293 703 0 38 474 122 567 0 161 041
311.1 Fixní aktiva 37 411 293 703 0 38 407 118 336 0 156 743
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 20 0 0 0 20 59 0 80
314.1 Nevyráběná aktiva 46 0 0 0 46 4 172 0 4 218
31.2 Prodeje nefinančních aktiv 19 333 5 43 0 19 381 8 909 0 28 290
311.2 Fixní aktiva 682 0 43 0 725 2 095 0 2 820
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 18 651 4 0 0 18 655 6 814 0 25 470
31 Čistý peněžní tok do NFA (31=31_1-31_2) 18 144 289 660 0 19 093 113 658 0 132 751
C2M Celkové výdaje (2+31) 1 969 776 191 712 427 624 -286 175 2 302 938 693 511 -280 376 2 716 073
CSD Peněžní přebytek / schodek (1-2-31) -353 391 39 243 5 028 0 -309 121 35 479 0 -273 641
  PENĚŽNÍ TOKY Z FINANCOVÁNÍ:                
32x Čisté pořízení finančních aktiv jiných než oběživa a depozit 45 845 356 22 -22 46 201 26 421 2 035 74 657
321x Domácí 45 462 356 22 -22 45 818 26 426 2 035 74 279
322x Zahraniční 383 0 0 0 383 -5 0 379
33 Čistá změna závazků 433 140 0 0 -22 433 118 2 298 2 035 437 451
331 Domácí 219 245 0 0 -22 219 223 3 802 2 035 225 060
332 Zahraniční 213 895 0 0 0 213 895 -1 504 0 212 391
NFB Čistý peněžní tok z financování (-32x+33) 387 295 -356 -22 0 386 916 -24 123 0 362 793
NCB Čistá změna stavu oběživa a depozit (3212+3222) 33 904 38 886 5 006 0 77 796 11 356 0 89 152

nahoru

TABULKA 2 - Příjmy
(v mil. Kč)
PŘÍJMY Veřejné rozpočty 2022
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
1+3 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI A PRODEJE NEFINANČNÍCH AKTIV 1 635 718 230 959 432 695 -286 175 2 013 198 737 900 -280 376 2 470 722
1 PŘÍJMY Z PROVOZNÍ ČINNOSTI: 1 616 385 230 955 432 652 -286 175 1 993 817 728 991 -280 376 2 442 432
11 Daně 781 240 9 894 0 0 791 134 381 060 0 1 172 194
111 Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 275 138 0 0 0 275 138 162 587 0 437 725
1111 Placené fyzickými osobami 123 622 0 0 0 123 622 71 301 0 194 923
1112 Placené společnostmi a ostatními podniky 151 516 0 0 0 151 516 91 286 0 242 802
1113 Ostatní 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Daně z objemu mezd a z pracovní síly 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Daně z majetku 1 0 0 0 1 12 382 0 12 382
1131 Daně z nemovitostí, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
1132 Daně z čistého jmění, pravidelné 0 0 0 0 0 12 357 0 12 357
1133 Daně z pozůstalosti, dědické a darovací 1 0 0 0 1 0 0 1
1135 Ostatní jednorázové daně z majetku 0 0 0 0 0 25 0 25
1136 Ostatní daně z majetku, pravidelné 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Daně ze zboží a služeb (Z a S) 505 870 9 894 0 0 515 763 206 091 0 721 854
1141 Obecné daně ze zboží a služeb 345 258 0 0 0 345 258 189 103 0 534 361
11411 Daň z přidané hodnoty 345 203 0 0 0 345 203 189 103 0 534 306
11412 Daně z prodeje 0 0 0 0 0 0 0 0
11413 Daně z obratu a ostatní obecné daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
11414 Daně z finančních a kapitálových transakcí 55 0 0 0 55 0 0 55
1142 Spotřební daně 151 076 7 465 0 0 158 541 0 0 158 541
1143 Zisky ze státních fiskálních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1144 Daně ze zvláštních služeb 8 025 0 0 0 8 025 13 725 0 21 750
1145 Daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 511 2 428 0 0 3 939 3 263 0 7 202
11451 Daně z motorových vozidel 0 1 646 0 0 1 646 0 0 1 646
11452 Ostatní daně z používání zboží, z povolení používat zboží a provozovat činnost 1 511 782 0 0 2 293 3 263 0 5 556
1146 Ostatní daně ze zboží a služeb 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
1151 Cla a ostatní dovozní poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
1152 Vývozní daně 0 0 0 0 0 0 0 0
1153 Zisky vývozních nebo dovozních monopolů 0 0 0 0 0 0 0 0
1154 Zisky ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1155 Daně ze směny (deviz) 0 0 0 0 0 0 0 0
1156 Ostatní daně z mezinárodního obchodu a transakcí 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Ostatní daně 231 0 0 0 231 0 0 232
12 Sociální příspěvky 637 759 0 297 163 0 934 922 0 0 934 922
121 Příspěvky na sociální zabezpečení 613 218 0 297 163 0 910 381 0 0 910 381
1211 Příspěvky zaměstnanců 125 215 0 89 956 0 215 171 0 0 215 171
1212 Příspěvky zaměstnavatelů 454 782 0 179 913 0 634 694,38 0 0 634 694
1213 Příspěvky OSVČ nebo nezaměstnaných 33 222 0 25 985 0 59 207 0 0 59 207
1214 Příspěvky jinde nezařazené 0 0 1 309 0 1 309 0 0 1 309
122 Ostatní sociální příspěvky 24 540 0 0 0 24 540 0 0 24 540
1221 Příspěvky zaměstnanců 1 398 0 0 0 1 398 0 0 1 398
1222 Příspěvky zaměstnavatelů 23 142 0 0 0 23 142 0 0 23 142
13 Dotace 134 824 193 479 129 414 -286 175 171 542 279 731 -280 376 170 897
131 Od zahraničních vlád 720 91 0 0 811 17 0 828
1311 Běžné 720 0 0 0 720 2 0 721
1312 Kapitálové 0 91 0 0 91 15 0 107
132 Od mezinárodních organizací 132 597 36 242 0 0 168 839 1 230 0 170 069
1321 Běžné 51 950 0 0 0 51 950 1 083 0 53 033
1322 Kapitálové 80 646 36 242 0 0 116 889 146 0 117 035
133 Od institucí vládního sektoru 1 507 157 145 129 414 -286 175 1 892 278 484 -280 376 0
1331 Běžné 977 67 100 129 414 -195 631 1 860 245 297 -247 156 0
1332 Kapitálové 531 90 045 0 -90 543 32 33 188 -33 220 0
14 Ostatní příjmy 62 562 27 582 6 075 0 96 220 68 199 0 164 419
141 Příjmy z vlastnictví 35 878 463 0 0 36 342 15 298 0 51 639
1411 Úroky 3 889 103 0 0 3 992 7 841 0 11 833
1412 Dividendy 26 569 0 0 0 26 569 1 247 0 27 816
1413 Čerpání z důchodů kvazispolečností 4 509 0 0 0 4 509 3 313 0 7 822
1414 Příjmy z výnosů (z) investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
1415 Nájemné 911 360 0 0 1 271 2 897 0 4 168
1416 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Prodej zboží a služeb 13 090 21 471 1 297 0 35 858 33 525 0 69 384
1421 Prodej realizovaný na tržním principu 5 145 34 0 0 5 180 28 311 0 33 491
1422 Správní poplatky 7 528 21 344 1 297 0 30 169 4 701 0 34 870
1423 Nahodilý prodej realizovaný na netržním principu 417 93 0 0 510 513 0 1 023
143 Pokuty, penále a propadnutí 2 746 68 636 0 3 450 2 837 0 6 287
144 Transfery jinde nezařazené 10 848 5 580 4 142 0 20 571 16 539 0 37 110
1441 Běžné 10 622 5 580 4 142 0 20 344 15 282 0 35 626
14411 Dotace 0 0 0 0 0 0 0 0
14412 Ostatní 10 622 5 581 4 142 0 20 344 15 282 0 35 626
1442 Kapitálové 226 0 0 0 226 1 257 0 1 483
145 Pojistné, poplatky a plnění z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
1451 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
14511 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
14512 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
14513 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
1452 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 PRODEJ NEFINANČNÍCH AKTIV 19 333 5 43 0 19 381 8 909 0 28 290
311.2 Fixní aktiva 682 0 43 0 725 2 095 0 2 820
312.2 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.2 Cennosti 0 0 0 0 0 0 0 0
314.2 Nevyráběná aktiva 18 651 4 0 0 18 655 6 814 0 25 470

nahoru

TABULKA 3 - Výdaje
(v mil. Kč)
VÝDAJE Veřejné rozpočty 2022
Centrální rozpočty Místní
rozpočty
Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
2+3 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST A NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 1 989 109 191 717 427 667 -286 175 2 322 318 702 421 -280 376 2 744 363
2 VÝDAJE NA PROVOZNÍ ČINNOST 1 951 632 191 423 426 964 -286 175 2 283 845 579 853 -280 376 2 583 322
21 Náhrady zaměstnancům 162 604 1 746 5 915 0 170 265 66 308 0 236 572
211 Mzdy a platy 123 737 1 310 4 462 0 129 508 50 551 0 180 060
212 Sociální příspěvky 38 867 436 1 453 0 40 756 15 757 0 56 513
22 Užití zboží a služeb 86 026 1 277 2 267 0 89 570 121 176 0 210 746
24 Úroky 51 134 0 0 0 51 134 2 932 0 54 066
25 Běžné transfery 176 549 76 983 0 0 253 532 320 371 0 573 903
251 Veřejným společnostem 92 678 18 533 0 0 111 211 279 426 0 390 637
252 Soukromým společnostem 83 871 58 450 0 0 142 321 40 946 0 183 266
253 Ostatním sektorům 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Dotace 612 705 14 567 0 -286 175 341 097 2 020 -280 376 62 741
261 Zahraničním vládám 4 0 0 0 4 70 0 74
2611 Běžné 4 0 0 0 4 70 0 74
2612 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Mezinárodním organizacím 62 656 0 0 0 62 656 11 0 62 667
2621 Běžné 62 656 0 0 0 62 656 11 0 62 667
2622 Kapitálové 0 0 0 0 0 0 0 0
263 Jednotkám vládního sektoru 550 046 14 567 0 -286 175 278 438 1 938 -280 376 0
2631 Běžné 438 250 2 632 0 -195 631 245 250 1 906 -247 156 0
2632 Kapitálové 111 797 11 934 0 -90 543 33 188 32 -33 220 0
27 Sociální dávky 768 779 9 417 055 0 1 185 842 527 0 1 186 369
271 Dávky sociálního zabezpečení 646 058 0 417 055 0 1 063 113 0 0 1 063 113
272 Dávky sociální pomoci 121 956 0 0 0 121 956 0 0 121 956
273 Zaměstnanecké sociální dávky 764 9 0 0 773 527 0 1 300
28 Ostatní výdaje 93 835 96 841 1 728 0 192 404 66 520 0 258 924
281 Výdaje z vlastnictví jiné než úroky 2 0 0 0 2 19 0 20
2811 Dividendy 0 0 0 0 0 0 0 0
2812 Čerpání z důchodů kvazispolečností 0 0 0 0 0 0 0 0
2813 Výplaty výnosů z investovaných rezerv 0 0 0 0 0 0 0 0
2814 Nájemné 2 0 0 0 2 19 0 20
2815 Reinvestované zisky z přímých zahraničních investic 0 0 0 0 0 0 0 0
282 Ostatní výdaje jinde nezařazené 93 833 96 841 1 728 0 192 403 66 501 0 258 904
2821 Ostatní běžné výdaje 39 920 1 160 1 728 0 42 807 38 833 0 81 641
2822 Ostatní kapitálové výdaje 53 914 95 681 0 0 149 595 27 668 0 177 263
283 Pojistné a poplatky z neživotního pojištění a standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
2831 Pojistné a poplatky 0 0 0 0 0 0 0 0
28311 Pojistné 0 0 0 0 0 0 0 0
28312 Poplatky ze standardizovaných záručních programů 0 0 0 0 0 0 0 0
28313 Běžné plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
2832 Kapitálové plnění 0 0 0 0 0 0 0 0
3 NÁKUP NEFINANČNÍCH AKTIV 37 477 293 703 0 38 474 122 567 0 161 041
311.1 Fixní aktiva 37 411 293 703 0 38 407 118 336 0 156 743
312.1 Strategické zásoby 0 0 0 0 0 0 0 0
313.1 Cennosti 20 0 0 0 20 59 0 80
314.1 Nevyráběná aktiva 46 0 0 0 46 4 172 0 4 218
  PENĚŽNÍ SALDO -353 391 39 243 5 028 0 -309 121 35 479 0 -273 641

nahoru

TABULKA 4 - Dluh v členění podle dluhového nástroje
(v mil. Kč)
DLUH V ČLENĚNÍ PODLE DLUHOVÉHO NÁSTROJE Veřejné rozpočty 2022
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
63 Dluhové závazky [631+632] 2 894 838 0 0 -22 2 894 816 85 293 -3 614 2 976 495
6302 Oběživo a depozita [6312+6322] 0 0 0 0 0 0 0 0
6303 Cenné papíry jiné než akcie [6313+6323] 2 611 117 0 0 -22 2 611 095 4 949 -2 383 2 613 662
6304 Půjčky [6314+6324] 283 721 0 0 0 283 721 80 344 -1 232 362 833
631 Domácí 1 898 494 0 0 -22 1 898 472 59 944 -3 614 1 954 801
6312 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6313 Cenné papíry jiné než akcie 1 898 494 0 0 -22 1 898 472 2 018 -2 383 1 898 107
6314 Půjčky 0 0 0 0 0 57 925 -1 232 56 694
632 Zahraniční 996 344 0 0 0 996 344 25 349 0 1 021 693
6322 Oběživo a depozita 0 0 0 0 0 0 0 0
6323 Cenné papíry jiné než akcie 712 623 0 0 0 712 623 2 931 0 715 554
6324 Půjčky 283 721 0 0 0 283 721 22 418 0 306 139

nahoru

TABULKA 5 - Výdaje podle funkcí vládních institucí
(v mil. Kč)
VÝDAJE PODLE FUNKCÍ VLÁDNÍCH INSTITUCÍ Veřejné rozpočty 2022
Centrální rozpočty Místní rozpočty Konsolidace Veřejné
rozpočty
Rozpočtové
účty
Mimorozpočtové
fondy
Fondy
sociálního
zabezpečení
Konsolidace Centrální
rozpočty
(1) (2) (3) (4) (5=1+2+3+4) (6) (7) (8=5+6+7)
7 CELKOVÉ VÝDAJE 1 969 776 191 712 427 624 -286 175 2 302 938 693 512 -280 376 2 716 073
701 Všeobecné veřejné služby 189 206 14 0 0 189 220 97 898 -17 120 269 998
7017 Transakce v oblasti veřejného dluhu 51 134 0 0 0 51 134 2 932 -2 54 064
7018 Transfery obecného charakteru mezi různými úrovněmi státní a veřejné správy 15 381 0 0 0 15 381 1 740 -17 117 3
702 Obrana 77 406 0 0 0 77 406 323 -1 77 728
703 Veřejný pořádek a bezpečnost 106 204 0 0 0 106 204 13 145 -799 118 551
704 Ekonomické záležitosti 304 405 182 885 0 -141 855 345 435 143 724 -18 824 470 334
7042 Zemědělství, lesnictví, rybářství a myslivost 65 049 45 040 0 -47 476 62 614 5 635 -1 426 66 823
7043 Paliva a energetika 51 994 5 845 0 0 57 839 2 314 -876 59 277
7044 Těžba a zpracovatelský průmysl 11 386 213 0 0 11 599 52 -419 11 232
7045 Doprava 109 612 131 416 0 -94 379 146 649 132 927 -12 997 266 580
7046 Pošty a telekomunikace 7 453 0 0 0 7 453 196 0 7 649
705 Ochrana životního prostředí 29 037 4 784 0 -12 265 21 556 46 578 -7 140 60 994
706 Bydlení a společenská infrastruktura 32 905 2 343 0 -999 34 248 56 550 -18 315 72 483
707 Zdraví 149 306 0 427 624 -129 485 447 446 16 142 -160 463 427
7072 Ambulantní zdravotní péče 1 093 0 0 0 1 093 7 488 -112 8 469
7073 Ústavní zdravotní péče 4 040 0 0 0 4 040 7 897 -45 11 892
7074 Veřejné zdravotnické služby 9 463 0 0 0 9 463 751 -4 10 210
708 Rekreace, kultura a náboženství 25 149 1 692 0 -1 570 25 271 50 541 -1 539 74 272
709 Vzdělávání 247 272 0 0 0 247 272 235 696 -188 846 294 122
7091 Preprimární a primární vzdělávání 787 0 0 0 787 44 646 -512 44 921
7092 Sekundární vzdělávání 5 345 0 0 0 5 345 163 845 -1 984 167 207
7094 Terciární vzdělávání 33 267 0 0 0 33 267 702 -26 33 943
710 Sociální věci 828 218 0 0 0 828 218 41 824 -27 630 842 412
  Úprava celkových výdajů o příjmy z prodeje nefinančních aktiv -19 333 -5 0 0 -19 338 -8 909 0 -28 247

nahoru

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.