CZ EN

Čtvrtletní informace o pokladním plnění státního rozpočtu v roce 2005 - 1. čtvrtletí

I. Návrh usnesení rozpočtového výboru PSP ČR

I.

Návrh

USNESENÍ

rozpočtového výboru Poslanecké sněmovny
Parlamentu České republiky
ze dne dubna 2005 č.

 

 

Rozpočtový výbor

I. b e r e n a v ě d o m í

Informaci o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky
za 1. čtvrtletí 2005

II. Informace o pokladním plnění státního rozpočtu ČR za 1. čtvrtletí 2005

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2005

Informace o plnění státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2005 je předkládána ve zjednodušené formě a obsahuje pouze výsledky pokladního plnění státního rozpočtu, jak to uklád᧠20 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech.

Některé údaje v předkládané informaci nemusí být tedy plně srovnatelné s údaji, které jsou zpracovány z účetních výkazů jednotlivých kapitol státního rozpočtu a jsou sumarizovány zhruba jeden měsíc po skončení čtvrtletí.

Součástí informace je, kromě stručného hodnocení příjmů a výdajů státního rozpočtu z podkladů ČNB, i vývoj státního dluhu a situační zpráva o státní pokladně. Na základě úkolu z usnesení vlády č. 273 ze dne 9.3. 2005 je zařazena rovněž informace o čerpání prostředků rezervních fondů organizačních složek státu v 1. čtvrtletí roku.

A. Pokladní plnění státního rozpočtu

Tato stránka obsahuje pouze vybrané kapitoly, kompletní je ke stažení pouze ve formátu PDF

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2005

A. POKLADNÍ PLNĚNÍ STÁTNÍHO ROZPOČTU

1. Záměry schváleného rozpočtu na rok 2005

Státní rozpočet na rok 2005 byl schválen Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR zákonem č. 675/2004 Sb. ze dne 15. prosince 2004, který stanovil jeho příjmy ve výši 824,8 mld. Kč, výdaje ve výši 908,4 mld. Kč a schodek ve výši 83,6 mld. Kč. Proti schválenému státnímu rozpočtu na rok 2004 se počítalo s nárůstem příjmů o 70,8 mld. Kč, t.j. o 9,4 %, výdaje by měly vzrůst o 39,4 mld. Kč, t.j. o 4,5 % a saldo by se mělo snížit o 31,4 mld. Kč, t.j. o 27,3 %. Proti dosažené skutečnosti za rok 2004 jsou příjmy na letošní rok vyšší o 55,6 mld. Kč, t.j. o 7,2 %, výdaje o 45,5 mld. Kč, t.j. o 5,3 %, schodek je nižší o 10,1 mld. Kč, t.j. o 10,8 %.

Ve schváleném státním rozpočtu na rok 2005 jsou promítnuty některé vlivy vyplývající z novel daňových zákonů přijatých Parlamentem v rámci Koncepce reformy veřejných financí.

Dopady zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, který nabyl účinnosti k 1. květnu 2004 a přinesl přeřazení některého zboží a služeb ze snížené (5 %) do základní sazby při současném snížení základní sazby o 3 procentní body (z 22 na 19 %), jakož i změny související se vstupem do EU, se budou projevovat postupně a dlouhodobě. Z tohoto pohledu představuje rozpočtovaný odhad výnosu DPH z hlediska celkové výše daňových příjmů značné riziko. Vysoký meziroční nárůst inkasa DPH (o 19,0 % proti skutečnosti roku 2004) souvisí též s tím, že letos se úprava sazeb a přeřazení zboží a služeb podle tohoto zákona týká celého roku na rozdíl od roku 2004, kdy se vztahovala na období osmi měsíců (květen až prosinec).

Fiskální dopad bude mít i novela zákona o daních z příjmů (zákon č. 669/2004 Sb.), kterou se snížila od 1. ledna 2005 sazba daně z příjmů právnických osob o 2 procentní body na 26 % základu. V listopadu 2004 byl přijat rovněž nový zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Největší dopad na schválený rozpočet však má zákon č. 1/2005 Sb., kterým se mění zákon o rozpočtovém určení daní, a který nabyl účinnosti dnem 3. ledna letošního roku (den vyhlášení). Tento zákon v důsledku přesunu kompetencí z ústředních orgánů státní správy na kraje posiluje jejich daňové příjmy na úkor příjmů státního rozpočtu. Při zpracování státního rozpočtu na rok 2005 nebyl tento zákon ještě schválen, tudíž ve schváleném rozpočtu není v daňových příjmech zohledněno zvýšení podílu krajů na sdílených daních z 3,1 % na 8,92 % a naopak snížení participace Státního fondu dopravní infrastruktury na celostátním výnosu spotřebních daní z minerálních olejů z 20,0 % na 9,1 %. Toto nové rozpočtové určení daní znamená v roce 2005 přesun z daňových příjmů státního rozpočtu do rozpočtů krajů ve výši 27,3 mld. Kč a naopak zvýšení příjmů státního rozpočtu ze spotřebních daní z minerálních olejů o 7,4 mld. Kč.

Na zvýšení celkových příjmů proti skutečnosti roku 2004 se podílejí zejména příjmy z daní a poplatků, které mají vzrůst o 36,6 mld. Kč, t.j. o 8,6 %, z nichž největší růst se předpokládá u DPH (o 26,6 mld. Kč, t.j. o 19,0 %). Na pojistném na sociální zabezpečení se má vybrat více o 21,4 mld. Kč, t.j. o 7,3 %, ostatní příjmy by naopak měly být nižší o 2,4 mld. Kč (o 4,8 %). Pokles ostatních příjmů ovlivnily vedle nižších příjmů z vlastní činnosti organizací i nižší příjmy za realizaci záruk, se kterými schválený rozpočet na rozdíl od loňského roku nepočítá (v loňském roce činily příjmy z tohoto titulu 5,0 mld. Kč). Na druhé straně jsou vyšší rozpočtované dotace přijímané do rozpočtu, a to především zásluhou prostředků poskytovaných z rozpočtu Evropské unie. U těch se proti loňskému roku očekává zvýšení o cca 17 mld. Kč; i když tzv. kompenzační platby by měly být nižší o 1 mld. Kč, kapitoly naopak ve svých příjmech počítají s vyššími dotacemi z rozpočtu EU (zejména Ministerstvo zemědělství - o 13,2 mld. Kč, MPSV - o 2,2 mld. Kč a MPO - o 2,1 mld. Kč).

Schválený rozpočet výdajů státního rozpočtu počítal proti skutečnosti 2004 s vyšším čerpáním prostředků celkem o 45,5 mld. Kč, z toho na běžné výdaje připadá 41,5 mld. Kč a na kapitálové výdaje 4,0 mld. Kč.

Na růstu rozpočtovaných běžných výdajů (ve vztahu k celoroční skutečnosti roku 2004) se podílejí především neinvestiční transfery obyvatelstvu, které jsou proti minulému roku vyšší celkem o 11,8 mld. Kč, z toho o 14,7 mld. Kč by měly být vyšší výdaje na důchody (návrh pokrývá dopad průměrného zvýšení důchodů od 1. ledna o 5,4 %). Platy zaměstnanců a ostatní platby za provedenou práci vč. povinného pojistného by měly vzrůst o 8,8 mld. Kč. Vyšší budou transfery do zahraničí, z nichž vzrostou zejména odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU, a to o 11,3 mld. Kč. Ve zvýšení neinvestičních transferů státním fondům o 11,9 mld. Kč se projevuje vliv vyššího čerpání prostředků Evropského agrárního orientačního a záručního fondu prostřednictvím kapitoly Ministerstva zemědělství formou dotace Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu ve výši 25,2 mld. Kč. V rámci neinvestičních nákupů, které jsou celkově vyšší pouze o 0,5 mld. Kč, se však předpokládá výrazný růst výdajů na dluhovou službu v kapitole Státní dluh (o 6,8 mld. Kč).

Naproti tomu nižší výdaje jsou schváleným rozpočtem stanoveny především u neinvestičních transferů podnikatelským subjektům, které jsou ve srovnání s loňským rokem nižší o 26,9 mld. Kč - ve výdajích na rok 2005 nejsou zahrnuty výdaje spojené s úhradou ztráty České konsolidační agentury, na kterých bylo v loňském roce vynaloženo 18,2 mld. Kč. V roce 2005 bude úhrada ztráty realizována mimo státní rozpočet.

U neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně je rozpočtem předpokládaný objem nižší o 30,7 mld. Kč, pokles odráží vliv změny zákona o rozpočtovém určení daní (zvýšení podílu krajů na sdílených daních).

Vzhledem k situaci s pozdějším přijetím novely zákona byly finanční prostředky, které byly navrženy k převodu do daňových příjmů krajů, zahrnuty ve schváleném rozpočtu v ukazateli Ostatní výdaje v kapitole Všeobecná pokladní správa na účelové položce "Prostředky kapitol odpovídající daňovým výnosům krajů v případě schválení novely zákona o rozpočtovém určení daní" ve výši 32,1 mld. Kč.

Z této částky byl v návaznosti na vyhlášení novely zákona o rozpočtovém určení daní na počátku ledna 2005 proveden přesun dotací pro krajské, soukromé a církevní školy ve výši 28 mld. Kč do kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odkud budou dotace stejně jako v minulých letech uvolňovány. Zbývající část prostředků, představující převody daňových příjmů krajům z kapitol Ministerstvo kultury, Ministerstvo zemědělství a Ministerstvo dopravy, zůstala vázána na zmíněné účelové položce. Ve státním rozpočtu zůstala vázána i část finančních vztahů státního rozpočtu k rozpočtům krajů, která byla předmětem převodu do daňových příjmů krajů, jakož i prostředky na úhradu ztráty dopravců spojené s poskytováním žákovského jízdného. Změny participace krajů a SFDI na celostátním inkasu daní tak zkreslují reálné plnění příjmů i výdajů státního rozpočtu i meziroční dynamiku.

Objem mandatorních výdajů, zahrnutý ve schváleném rozpočtu, činí 481,3 mld. Kč, což představuje 53,0 % celkových rozpočtových výdajů. Proti loňskému roku jsou tyto výdaje vyšší o 28,1 mld. Kč, podíl na celkových výdajích se zvýšil o 0,5 procentního bodu.

2. Celkové výsledky hospodaření státního rozpočtu

Z údajů o pokladním plnění státního rozpočtu vykázaných ČNB ke konci března roku 2005 vyplývá převaha příjmů státního rozpočtu nad jeho výdaji o 8,3 mld. Kč. Celkovépříjmy dosahly výše 206,8 mld. Kč a výdaje 198,6 mld. Kč.

Skutečnost
leden - březen
2004
2005 % plnění
v r. 2004
Index
2005/2004
Rozdíl sk.
2005-2004
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden - březen
%
plnění
1 2 3 4=3:2 5 6=3:1 7=3-1
Příjmy celkem 186,80 824,83 206,82 25,1 24,8 110,7 20,02
Výdaje celkem 194,62 908,41 198,57 21,9 22,4 102,0 3,95
Saldo -7,82 -83,58 8,25 -9,9 6,8 x 16,07

Celkové příjmy státního rozpočtu za období leden až březen 2005 ve výši 206,8 mld. Kč představují 25,1 % schváleného rozpočtu (v roce 2004 to bylo 24,8 %) a meziroční růst o 20,0 mld. Kč, t.j. o 10,7 % (v roce 2004 vzrostly meziročně o 28,4 mld. Kč, t.j. o 18,0 %). Proti 1/4 rozpočtu bylo inkaso o 0,6 mld. Kč vyšší, zatímco v 1. čtvrtletí roku 2004 bylo pod úrovní tříměsíční alikvoty o 1,7 mld. Kč (celoročně však převýšily schválený rozpočet o 15,1 mld. Kč).

Celkové výdaje státního rozpočtu v 1. čtvrtletí roku 2005 ve výši 198,6 mld. Kč představují 21,9 % schváleného rozpočtu (v roce 2004 to bylo 22,4 %). Meziročně vzrostly o 3,9 mld. Kč, t.j. o 2,0 % (v loňském 1. čtvrtletí to bylo o 4,4 mld. Kč, t.j. o 2,3 %). Proti alikvotě rozpočtu byly nižší o 28,5 mld. Kč (v roce 2004 o 22,7 mld. Kč).

Lepší letošní saldo státního rozpočtu ve srovnání s loňským prvním čtvrtletím o 16,1 mld. Kč bylo ovlivněno jak vyšším plněním rozpočtu celkových příjmů (o 0,3 procentního bodu), tak především nižším čerpáním rozpočtu celkových výdajů (o 0,5 procentního bodu).

Podrobněji je hodnocení jednotlivých druhů příjmů a výdajů státního rozpočtu provedeno v dalších částech informace.

3. Příjmy státního rozpočtu

Za první čtvrtletí letošního roku vykázal státní rozpočet celkové příjmy ve výši 206,8 mld. Kč, t.j. 25,1 % celoročního rozpočtu, z toho daňové příjmy představují 102,7 mld. Kč(22,3 %), příjmy z pojistného na sociální zabezpečení 73,6 mld. Kč (23,4 %) a ostatní příjmy 30,5 mld. Kč (62,5 %).

Pokladní plnění příjmů:
v mld. Kč
2004
Skutečnost
leden - březen
2005 % plnění % plnění SR
za leden - březen
2004
Index
skutečnost
2005/2004
Schválený
rozpočet
Skutečnost
leden - březen
1 2 4 4:3 4:1
Příjmy celkem 186,80 824,83 206,82 25,1 24,8 110,7
v tom:
Daňové příjmy celkem 173,26 776,05 176,33 22,7 24,3 101,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 103,25 461,30 102,74 22,3 24,5 99,5
z toho:
- DPH 34,41 167,00 29,40 17,6 25,8 85,4
- spotřební daň 21,04 87,50 27,09 31,0 25,0 128,8
- daně z příjmů PO 16,77 88,30 18,27 20,7 19,8 108,9
- daně z příjmů FO 25,00 103,40 24,45 23,6 26,3 97,8
z kapitálových výnosů 1,70 5,90 1,01 17,1 37,8 59,4
ze závislé činnosti 18,06 83,00 17,80 21,4 23,6 98,6
z přiznání 5,24 14,50 5,64 38,9 36,9 107,6
- správní poplatky vč. kolků 0,85 4,10 0,83 20,2 19,8 97,6
- majetkové daně 2,21 8,60 1,97 22,9 15,5 89,1
- clo 2,45 0,70 0,28 40,0 55,7 11,4
- ostatní daňové příjmy*) 0,52 1,70 0,45 26,5 31,0 86,5
Pojistné SZ 70,01 314,75 73,59 23,4 23,9 105,1
z toho: na důchody 53,54 260,87 60,61 23,2 22,1 113,2
Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace 13,54 48,78 30,49 62,5 34,1 225,2
v tom:
- kapitoly 4,56 26,07 20,49 78,6 36,7 449,3
- kapitola Operace SFA 1,63 3,81 0,91 23,9 80,3 55,8
- VPS 7,35 18,90 9,09 48,1 29,1 123,7
v tom :
- příjmy z úroků a real.fin.majet. 0,06 0,48 0,52 108,3 16,7 866,7
- splátky půjček ze zahraničí 0,29 2,49 0,65 26,1 7,9 224,1
- příjmy za realizaci záruk 4,73 0,00 0,00 x 100,6 0,0
- příjmy OSS ze zdrojů ES 0,00 9,45 5,10 54,0 0,0 x
- přijaté sankční platby 0,27 0,60 0,31 45,0 114,8
- soudní poplatky vč. kolků 0,24 1,20 0,22 20,0 91,7
- ostatní příjmy VPS*) 1,76 4,68 2,29 48,9 37,8 130,1

*) dopočet do celku

Toto vykázané plnění rozpočtu a meziroční dynamika však nevypovídá o skutečných relacích příjmové strany rozpočtu za 1. čtvrtletí letošního roku z důvodu časového nesouladu schváleného státního rozpočtu a později přijatého zákona č. 1/2005 Sb., o rozpočtovém určení daní, s platností od 1. ledna 2005.

Po zohlednění vlivu zákona č. 1/2005 Sb., kterým se snížil podíl státního rozpočtu na celostátních daňových příjmech a zvýšil podíl krajů a při srovnatelně upravené skutečnosti za 1. čtvrtletí roku 2004 je plnění rozpočtu příjmů a meziroční dynamika následující:

2004
Skutečnost
leden - březen
Skut. 2004
leden-březen
upravená
2005 % plnění % plnění
korig.
Rozpočtu
Index
skutečnost
2005/2004
Index
skut.2005/2004
korigovaný
Schválený
rozpočet
Korigovaný
rozpočet
Skutečnost
leden - březen
1 2 3 4 5 5:3 5:4 5:1 5:2
Příjmy celkem 186,80 181,81 824,83 804,93 206,82 25,1 25,7 110,7 113,8
v tom:
Daňové příjmy celkem 173,26 168,27 776,05 756,15 176,33 22,7 23,3 101,8 104,8
Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 103,25 98,26 461,30 441,40 102,74 22,3 23,3 99,5 104,6
z toho:
- DPH 34,41 31,75 167,00 154,30 29,40 17,6 19,1 85,4 92,6
- spotřební daň 21,04 21,87 87,50 94,90 27,09 31,0 28,5 128,8 123,9
- daně z příjmů PO 16,77 15,49 88,30 81,60 18,27 20,7 22,4 108,9 117,9
- daně z příjmů FO 25,00 23,12 103,40 95,50 24,45 23,6 25,6 97,8 105,8
z kapitálových výnosů 1,70 1,56 5,90 5,40 1,01 17,1 18,7 59,4 64,7
ze závislé činnosti 18,06 16,66 83,00 76,50 17,80 21,4 23,3 98,6 106,8
z přiznání 5,24 4,90 14,50 13,60 5,64 38,9 41,5 107,6 115,1

Plnění rozpočtu daňových příjmů v letošním 1. čtvrtletí je i po úpravě nižší než ve stejném období minulého roku, a to o 1,2 procentního bodu. Meziročně však tyto příjmyvzrostly o 4,5 mld. Kč, t.j. o 4,6 % a v porovnání se záměry korigovaného rozpočtu, který je proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 3,9 %, je jejich dynamika vyšší o 0,7 procentního bodu.

Nižší plnění celkových daňových příjmů (v porovnání s loňským 1. čtvrtletím) je ovlivněno zejména inkasem DPH, jež představuje pouze 19,1 % korigovaného rozpočtu, což je pod úrovní loňského plnění o 6,7 procentního bodu.

Naproti tomu jsou příznivěji plněny spotřební daně - na 28,5 % (o 3,5 procentního bodu lépe než v 1. čtvrtletí 2004), daně z příjmů právnických osob - na 22,4 % (o 2,6 procentního bodu lépe) a majetkové daně - na 22,9 % (o 7,4 procentního bodu lépe).

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ke konci března dosáhlo 24,5 mld. Kč, t.j. 25,6 % korigovaného rozpočtu a je o 1,3 mld. Kč, t.j. o 5,8 % nad úrovní srovnatelné skutečnosti stejného období roku 2004, přičemž korigovaný rozpočet je nad úrovní roku 2004 pouze o 0,3 %.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti za 1. čtvrtletí činilo 17,8 mld. Kč, při plnění korigovaného rozpočtu na 23,3 % a meziročním růstu k srovnatelně upravené skutečnosti loňského roku o 1,1 mld. Kč, t.j. o 6,8 % (korigovaný rozpočet je pod úrovní skutečnosti 2004 o 0,4 %). U této daně se začal projevovat vliv novely zákona o daních z příjmů, kdy jsou zvýhodněni poplatníci s dětmi a jsou uplatňovány tzv. daňové bonusy u nízkopříjmových výdělečně činných osob.

Inkaso daně z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů dosáhlo 1,0 mld.Kč, což představuje pouze 18,7 % korigovaného rozpočtu a meziroční pokles o 0,6 mld. Kč, t.j. o 35,3 %. Snížení souvisí zejména s přelivem úspor do jiných spořících produktů jako je stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění apod., kde výnosy z těchto produktů nejsou daněny.

Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti zaznamenala jak vyšší plnění, tak i meziroční dynamiku. Její inkaso ve výši 5,6 mld. Kč naplnilo celoroční korigovaný rozpočet na 41,5 % při meziročním nárůstu o 15,1 % proti srovnatelné skutečnosti roku 2004.

Daně z příjmů právnických osob svým objemem 18,3 mld. Kč, představujícím 22,4 % korigovaného rozpočtu (v roce 2004 byly plněny na 19,8 %, celoročně však převýšily rozpočet o 0,9 mld. Kč, t.j. o 1,5 %), jsou nad skutečnou srovnatelnou úrovní předchozího roku o 2,8 mld. Kč, t.j. o 17,9 %. Nižší plnění této daně v 1. čtvrtletích je obvyklé (v roce 2002 na 23,3 %, v roce 2003 na 20,5 %) a souvisí jednak s možností podání daňového přiznání do 30. června (u plátců využívajících služby daňových poradců a s povinností auditu), jednak se snížení sazby z 28 % na 26 % počínaje 1.1.2005.

Na inkaso daně v průběhu roku má vliv především způsob výpočtu zálohových plateb DPPO, který je z hlediska výše a periodicity placených záloh členěn do dvou samostatných částí, tzv. zálohových období. V končícím zálohovém období, t.j. zpravidla do konce prvního čtvrtletí, platí poplatníci zálohy na daň podle daňové povinnosti přiznané v předcházejícím roce (vyměřené podle hospodářských výsledků předminulého roku). V novém zálohovém období, obvykle počínajícím od druhého či třetího čtvrtletí (zpracovává-li přiznání daňový poradce nebo se jednalo o osoby povinně podléhající auditu), platí poplatníci zálohy podle daňové povinnosti přiznané v daném roce (vyměřené podle hospodářských výsledků předchozího roku).

Rozložení inkasa z DPPO do jednotlivých měsíců a jeho výraznou výši v posledním měsíci čtvrtletí, v návaznosti na změnu periodicity zálohových plateb z měsíční na čtvrtletní, počínaje rokem 2002 ilustruje následující graf (v mld. Kč):

Inkaso DPH dosáhlo 29,4 mld. Kč (19,1 % korigovaného rozpočtu) a meziročně pokleslo proti srovnatelné skutečnosti o 2,3 mld. Kč, t.j. o 7,4 % (korigovaný rozpočet je nad úrovní skutečnosti 2004 o 9,9 %).

Meziroční vývoj je ovlivněn hlavně vstupem ČR do EU (od května loňského roku), kdy byl zrušen výběr DPH z dováženého zboží z členských zemí EU a dále tím, že od1.1. 2005 přestala celní správa vybírat DPH při dovozu zboží ze třetích zemí (vně EU) a daň je odváděna na základě daňového přiznání, podávaného k 25. dni následujícího měsíce/čtvrtletí, jako u intrakomunitárního obchodu, bez následných vratek. Toto opatření má napomoci ke zatraktivnění podmínek pro podnikání v ČR. Před 1.1. 2005 si dovozce zboží ze třetích zemí nárokoval až cca s 60 denním zpožděním, pokud byl plátcem DPH, odpočet daně u FÚ. Po celou dobu měl ale vázány prostředky ve státním rozpočtu. Uvedený časový posun kvantifikovaný cca na 8,5 mld. Kč je zohledněn ve státním rozpočtu. Navíc se ukazuje, že očekávaný přesun některých položek ze snížené do základní sazby vedl k předzásobení ve formě předčasných fakturací. Z tohoto důvodu lze inkaso v 1. čtvrtletí loňského roku považovat za neobvykle vysoké, což se pak nepříznivě odráží v meziročním srovnání.

Při meziročním porovnávání je potřeba vzít dále v úvahu, že právní úprava DPH se v roce 2004 změnila dvakrát a v obou případech se změny promítly v inkasu daně. Novela původního zákona č. 588/1992 Sb. nabyla účinnosti k 1. lednu 2004 a znamenala přeřazení části plnění, zejména služeb (např. telekomunikačních a poštovních), ze snížené do základní sazby. Nový zákon č. 235/2004 Sb., který platí od 1. května 2004, přinesl přeřazení dalších služeb ze snížené do základní sazby (např. stavebnictví, restaurační služby), ale současně také snížení základní sazby z 22 % na 19 %. Skutečný dopad uvedených legislativních změn se bude projevovat postupně a dlouhodobě, proto rozpočtovaný odhad výnosu DPH z hlediska celkové výše daňových příjmů představuje značné riziko.

Výše uvedené vlivy jsou patrné z meziročního srovnání inkasa DPH za jednotlivé měsíce 1. čtvrtletí (v mld. Kč):

Inkaso spotřebních daní ve výši 27,1 mld. Kč, představující 28,5 % korigovaného rozpočtu, vykázalo meziroční růst proti srovnatelné skutečnosti o 5,2 mld. Kč, t.j. o 23,9 % (korigovaný rozpočet je nad úrovní skutečnosti roku 2004 o 14,6 %). Projevuje se zde rovněž vliv zákona č. 1/2005 Sb. (snížení podílu daně z minerálních olejů náležejícího Státnímu fondu dopravní infrastruktury z 20,0 % na 9,1 %, t.j. ve prospěch státního rozpočtu). Do SFDI bylo převedeno 1,8 mld. Kč.

Inkaso váhově nejsilnější položky - spotřební daně z minerálních olejů - vzrostlo proti srovnatelné skutečnosti za 1. čtvrtletí 2004 o 4,6 mld. Kč, t.j. o 30,4 %, když bylo přijato19,9 mld. Kč. Čisté inkaso, t.j. bez vratek daně z tzv. "zelené nafty" a technických benzinů a bez převodu nárokového podílu pro SFDI ve výši 17,7 mld. Kč bylo proti stejnému období minulého roku vyšší o 5,6 mld. Kč. Odvedená spotřební daň z tabákových výrobků vzrostla o 2,0 mld. Kč, t.j. o 37,8 %, při inkasu 7,5 mld. Kč. Pozvolný nárůst inkasa lze přičíst vyšší míře kontrol stánkového prodeje a snaze o omezení pašování tabákových výrobků.

Správní poplatky včetně odpovídající části tržeb za kolky zahrnuté v příjmech státního rozpočtu představovaly za 1. čtvrtletí 2005 částku 0,8 mld. Kč a naplnily tak celoroční předpoklad na 20,2 %, při meziročním poklesu o 2,4 % (v loňském 1. čtvrtletí byly plněny na 19,8 %, při meziročním růstu o 9,0 %).

Za první tři měsíce letošního roku činily odvody celních příjmů, představující 25 % národní podíl na cle, ve prospěch účtu státního rozpočtu 0,3 mld. Kč, při plnění rozpočtu na 40,0 %. Celkem vybrané clo dosáhlo 1,9 mld. Kč.

Na daních z majetkových a kapitálových převodů, které zahrnují daň dědickou, darovací a daň z převodu nemovitostí, inkasoval státní rozpočet v 1. čtvrtletí 2005 celkem2,0 mld. Kč, což představuje 22,9 % rozpočtu a meziroční pokles o 10,9 %. Z toho 1,9 mld. Kč připadá na daň z převodu nemovitostí. Její meziroční pokles je způsoben změnou sazby z 5 % na 3 % a tento vliv je promítnutý i do schváleného rozpočtu, který je pod úrovní skutečnosti roku 2004 o téměř 20 %.

 

Rozpočtované celostátní inkaso daní na rok 2005 (bez DPPO placené obcemi, správních a místních poplatků a ostatních daní) ve výši 608,3 mld. Kč je proti skutečnosti roku 2004 vyšší o 39,9 mld. Kč, t.j. o 7,0 %. Objemově je nejvyšší růst rozpočtován u DPH - o 37,1 mld. Kč (o 20,4 %), u daní z příjmů fyzických osob - o 11,3 mld. Kč (8,5 %), u daní z příjmů právnických osob - o 2,1 mld. Kč (1,9 %) a spotřebních daní - o 5,3 mld. Kč (o 5,5 %). Naopak s nižšími příjmy se počítá u cla o 4,2 mld. Kč (o 85,7 %) a u majetkových daní o 1,8 mld. Kč (o 17,1 %).

Celostátní inkaso všech daní*) dosáhlo k 31.3. 2005 výše 138,9 mld. Kč, což představuje 22,8 % celoročně rozpočtovaného objemu a meziroční nárůst o 5,5 mld. Kč, t.j. o 4,1 %. Ve stejném období minulého roku dosáhlo celostátní inkaso daní 133,4 mld. Kč, t.j. 24,1 % schváleného rozpočtu a meziročně vzrostlo o 22,4 mld. Kč, t.j. o 20,2 %.

Celostátní výnos DPFO dosáhl 36,6 mld. Kč a byl proti stejnému období předchozího roku vyšší o 1,8 mld. Kč, t.j. o 5,2 %. Na této dani se podílejí rozpočty krajů a obcí, do jejichž příjmů bylo převedeno 12,1 mld. Kč (rozpočet počítá celoročně s objemem 41,2 mld. Kč). Do rozpočtů obcí bylo převedeno 9,3 mld. Kč (rozpočet 37,1 mld. Kč) a do rozpočtů krajů 2,8 mld. Kč (rozpočet 4,1 mld. Kč).

Celostátní inkaso DPPO dosáhlo ke konci března 25,6 mld. Kč a je nad úrovní roku 2004 o 3,8 mld. Kč, t.j. o 17,3 %. I na této dani participují rozpočty obcí a krajů, do jejichž příjmů bylo za 1. čtvrtletí 2005 převedeno 7,3 mld. Kč (z toho obcím 5,1 mld. Kč a krajům 2,2 mld. Kč). Rozpočet počítá s celoroční participací ve výši 27,4 mld. Kč, z toho pro obce 23,8 mld. Kč a pro kraje 3,6 mld. Kč.

Celostátní výnos DPH dosáhl výše 41,7 mld. Kč, což je o 2,5 mld. Kč méně než ve stejném období minulého roku. Z toho 8,6 mld. Kč bylo převedeno do rozpočtů obcí a 3,7 mld. Kč do rozpočtů krajů.

Celostátní výnos spotřebních daní dosáhl 28,9 mld. Kč a proti 1. čtvrtletí 2004 je o 4,8 mld. Kč, t.j. o 19,9 % vyšší. Z toho 1,8 mld. Kč bylo převedeno SFDI (9,1 % z daně z minerálních olejů).

Příjmy z pojistného na sociální zabezpečení dosáhly 73,6 mld. Kč, což představuje 23,4 % rozpočtu a meziroční růst o 3,6 mld. Kč, t.j. o 5,1 %; plnění rozpočtu je nižší než bylo v loňském roce o 0,5 procentního bodu, meziroční dynamika je pod úrovní loňského roku (o 3,5 procentního bodu) i pod úrovní rozpočtu (o 2,3 procentního bodu). Na důchody připadá 60,6 mld. Kč, t.j. 23,2 % rozpočtu, při meziročním růstu o 13,2 % (rozpočtovaná dynamika činí 7,3 % proti skutečnosti 2004).


*)Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů viz tabulka č.5 v příloze

Nedaňové a ostatní příjmy

Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace jsou v roce 2005 rozpočtovány ve výši 48,8 mld. Kč, t.j. o 9,1 mld. Kč (o 22,9 %) vyšší než předpokládal schválený státní rozpočet na rok 2004. Meziroční růst je způsoben zejména očekávanými vyššími příjmy z rozpočtu Evropské unie v souvislosti se vstupem České republiky do Evropské unie (o 18,5 mld. Kč). Opačným směrem v roce 2005 působí především neexistence příjmu od ČSOB, a.s., ve výši 4,7 mld. Kč z transakce IPB vyplývající z plnění státní záruky, který byl jednorázově zahrnut ve schváleném rozpočtu na předchozí rok 2004, a dále rovněž v roce 2004 rozpočtované (i inkasované) splátky licencí od dvou mobilních operátorů ve výši 4,3 mld. Kč, které se v letošním roce již nerozpočtují.

Nedaňové příjmy - schválený rozpočet 18,1 mld. Kč - tvoří především příjmy z úroků a realizace finančního majetku (4,2 mld. Kč), ze splátek půjčených prostředků ze zahraničí (2,5 mld. Kč), dále příjmy jednotlivých kapitol z vlastní činnosti za služby, které poskytují veřejnosti (2,2 mld. Kč), příjmy ze splátek půjčených prostředků od podnikatelských subjektů (2,3 mld. Kč) a od veřejných rozpočtů územní úrovně (0,2 mld. Kč), odvody přebytků organizací s přímým vztahem (1,4 mld. Kč), přijaté sankční platby (1,2 mld. Kč), přijaté vratky transferů a ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let (0,7 mld. Kč), dobrovolné pojistné (0,7 mld. Kč), soudní poplatky (0,6 mld. Kč), příjmy z pronájmu majetku (0,4 mld. Kč) a příjmy z využívání výhradních práv k přírodním zdrojům (0,1 mld. Kč). Meziroční snížení nedaňových příjmů celkem o 7,1 mld. Kč souvisí především s vlivy uvedenými v předchozím odstavci (IPB a splátky licencí mobilních operátorů).

Do kapitálových příjmů - rozpočet 0,2 mld. Kč - patří především příjmy z prodeje dlouhodobého majetku. Částka rozpočtovaná na rok 2005 je o 1,0 mld. Kč nižší než v roce 2004, přičemž snížení se týká zejména odprodeje státního majetku realizovaného v roce 2004 podle zákona č. 77/2002 Sb., o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci přijatých dotací - rozpočet 30,6 mld. Kč - jsou rozpočtovány prostředky plynoucí z rozpočtu Evropské unie. Patří sem tzv. kompenzační platby ve výši 9,4 mld. Kč, které na základě článku 29 a 30 Aktu o podmínkách přistoupení ČR do EU poskytuje Společenství novým členským zemím včetně ČR z rozpočtu EU v letech 2004-2006, a které zabezpečují, aby u nových členů EU nedošlo ke zhoršení jejich čisté rozpočtové pozice vůči EU, kterou měly před vstupem. Rozpočtovány jsou i příjmy ze strukturálních fondů EU na realizaci operačních programů v částce 5,4 mld. Kč. Tyto prostředky z rozpočtu EU jsou určeny pro konečné příjemce, kterými jsou organizační složky státu a v případě programů realizovaných v gesci MPO a MPSV jde o prostředky ze strukturálních fondů pro všechny uživatele prostředků programů. Vedle uvedené částky pro OSS ze strukturálních fondů je rozpočtováno v kapitole MZe 103 mil. Kč na finanční nástroj SAPARD s určením na financování pozemkových úprav prostřednictvím pozemkových úřadů. Další prostředky získané z rozpočtu EU jsou určeny na realizaci opatření v rámci Společné zemědělské politiky - částka 6,2 mld. Kč je určena na proplacení přímých plateb zemědělcům předplacených za rok 2004 ze státního rozpočtu, částka 5,6 mld. Kč je příspěvkem EU na realizaci programu Horizontální plán rozvoje venkova a částka 3,9 mld. Kč je určena na realizaci tržních opatření.

Schválený rozpočet nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací ve výši 48,8 mld. Kč byl ke konci března 2004 naplněn v celkovém objemu 30,5 mld. Kč, t.j. na 62,5 %. Vysoké plnění souvisí se zapojením prostředků rezervních fondů vytvořených z úspor výdajů v minulých letech do příjmů kapitol k jejich použití v letošním roce, což se projevilo v převodu doplňkových zdrojů na financování programů reprodukce majetku v celkové výši 7,8 mld. Kč (z toho u Ministerstva obrany činí převedené mimorozpočtové doplňkové zdroje 4,2 mld. Kč, u Ministerstva dopravy 1,6 mld. Kč a u Ministerstva spravedlnosti 0,5 mld. Kč), a u neinvestičních převodů na účtu "Běžné přijaté dotace" ve výši 5,0 mld. Kč (převody z rezervních fondů do příjmů nejsou rozpočtovány). Obdobně byly do příjmů kapitoly VPS převedeny v částce 2,1 mld. Kč prostředky z fondu státních záruk. Na vysokém plnění rozpočtu se podílí též příjmy organizačních složek státu ze zdrojů ES ve výši 5,1 mld. Kč (54,0 % rozpočtu), z toho kompenzační platby z rozpočtu EU v objemu 3,0 mld. Kč. Další položku tvoří přijaté vratky transferů a příjmy z finančního vypořádání předchozích let, u které bylo vykázáno celkem 1,7 mld. Kč, z toho na finanční vypořádání krajů připadlo 1,2 mld. Kč. Z převzatých pohledávek ČSOB bylo do státního rozpočtu inkasováno 0,6 mld. Kč a z kreditních úroků 0,5 mld. Kč (z titulu prémií střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů). Na nedaňových příjmech se významně podílí též kapitola Český telekomunikační úřad, která inkasovala 1,0 mld. Kč (za přidělené kmitočty a čísla), a kapitola Operace státních finančních aktiv, když jí vykázané nedaňové příjmy dosáhly 0,9 mld. Kč (jde především o přijaté úroky z emisí státních dluhopisů a o odvody od původců radioaktivních odpadů).

Podrobnější plnění nedaňových a kapitálových příjmů a přijatých dotací za 1. čtvrtletí bude známo až po zpracování finančních výkazů kapitol státního rozpočtu (t.j. koncem měsíce dubna).

4. Výdaje státního rozpočtu

Celkové výdaje schválené zákonem č. 675/2004 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2005, představují částku 908,4 mld. Kč a proti schválenému rozpočtu roku 2004 jsouvyšší o 39,4 mld. Kč, t.j. o 4,5 %. Z toho běžné výdaje jsou zde zahrnuty v objemu 837,7 mld. Kč a měly by se meziročně zvýšit o 34,5 mld. Kč, t.j. o 4,3 %. Z nich největší položku činí výdaje na důchody 245,6 mld. Kč, jejichž meziroční nárůst by měl dosáhnout 13,5 mld. Kč, t.j. o 5,8 %. Kč. Kapitálové výdaje jsou rozpočtovány ve výši 70,7 mld. Kč, což představuje navýšení o 4,9 mld. Kč, t.j. o 7,4 %.

Ve srovnání se skutečností roku 2004 jsou celkové výdaje schváleného rozpočtu vyšší o 45,5 mld. Kč, t.j. o 5,3 %. Z toho na běžné výdaje připadá navýšení o 41,5 mld. Kč (o 5,2 %) a na kapitálové výdaje o 4,0 mld. Kč (o 6,1 %).

Pokladní plnění výdajů státního rozpočtu za 1. čtvrtletí 2005 ukazuje následující tabulka:

mil. Kč
2004
skutečnost
leden-březen
2005 % plnění SR
leden-březen
2004
Index
skutečnost
2005/2004
schválený
rozpočet
skutečnost
leden-březen
% plnění
Výdaje celkem 194 620 908 416 198 574 21,9 22,4 102,0
běžné výdaje 188 168 837 693 192 453 23,0 23,4 102,3
z toho:
neinvestiční nákupy a související výdaje 12 641 95 888 11 657 12,2 12,7 92,2
výdaje na platy, ostatní platby za provedenou práci a pojistné 11 966 89 195 13 224 14,8 14,8 110,5
neinv. dotace podnikatelským subjektům 13 054 22 295 3 505 15,7 20,0 26,9
neinv. transfery fondům soc.a zdrav.pojištění 11 154 33 984 11 280 33,2 33,4 101,1
neinv. převody MZe (SZIF) 2 535 25 163 5 202 20,7 33,7 205,2
neinv. transfery veř. rozp. územní úrovně 33 080 80 269 25 708 32,0 30,7 77,7
neinv. transfery příspěvkovým apod. org. 9 612 38 841 9 293 23,9 26,8 96,7
sociální dávky 76 977 325 205 83 845 25,8 24,6 108,9
z toho:
důchody 56 944 245 583 63 581 25,9 24,5 111,7
st. politika zaměstnanosti - pasivní 1 979 7 500 1 903 25,4 25,1 96,2
ostatní dávky 10 102 37 103 10 120 27,3 26,6 100,2
dávky státní sociální podpory 7 953 35 020 8 242 23,5 22,7 103,6
st. politika zaměstnanosti - aktivní 513 5 833 700 12,0 12,3 136,5
odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 0 27 329 8 572 31,4 x x
kapitola Státní dluh 9 958 33 680 9 445 28,0 36,8 94,8
kapitálové výdaje 6 452 70 722 6 121 8,7 9,8 94,9
z toho:
investiční nákupy a související výdaje 3 177 20 282 1 480 7,3 17,0 46,6
inv. transfery veř. rozp. územní úrovně 1 606 14 197 200 1,4 5,0 12,5
inv. dotace příspěvkovým organizacím 241 27 396 1 019 3,7 1,8 422,8

Celkové výdaje státního rozpočtu ve sledovaném období dosáhly 198,6 mld. Kč, t.j. 21,9 % rozpočtu, při meziročním růstu o 3,9 mld. Kč, t.j. o 2,0 % (ve stejném období předchozího roku byly čerpány na 22,4 % při meziročním růstu o 4,4 mld. Kč, t.j. o 2,3 %). Skutečné čerpání tak bylo o 28,5 mld. Kč pod úrovní čtvrtletní alikvoty celoročního rozpočtu (v roce 2004 byly pod úrovní alikvoty o 22,6 mld. Kč).

Čerpání jednotlivých druhů rozpočtových výdajů je značně diferencované. Podobně jako v předcházejících letech i v letošním 1. čtvrtletí bylo vyšší čerpání běžných výdajů(23,0 %) proti výdajům kapitálovým (8,7 %), a to zejména u neinvestičních transferů fondům sociálního a zdravotního pojištění (33,2 %) a u neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně (32,0 %); také odvody vlastních prostředků Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie dosáhly již 31,4 % rozpočtu. V kapitole Státní dluh bylo čerpáno 28,0 % rozpočtovaných výdajů, což souvisí s úrokovými platbami v návaznosti na platební kalendář střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů.

Běžné výdaje dosáhly celkem 192,5 mld. Kč, t.j. 23,0 % rozpočtu při meziročním růstu o 4,3 mld. Kč (o 2,3 %). Meziroční nárůst ovlivnily zejména výdaje, které ve stejném období předchozího roku ještě neprobíhaly - již zmíněný odvod vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU (8,6 mld. Kč) a převod do nově zřízeného Fondu státních záruk podle § 73 zákona č. 218/2000 Sb. rozpočtová pravidla v platném znění, ve výši 2,6 mld. Kč (z rozpočtovaných 22,2 mld. Kč). Na druhé straně nejsou v roce 2005 vynakládány prostředky státního rozpočtu na úhradu ztráty České konsolidační agentury.

Strukturu výdajů státního rozpočtu ke konci 1. čtvrtletí 2005 ukazuje následující graf:

Významná část celkových výdajů (42,2 %) směřovala do sociální oblasti. Sociální dávky1) dosáhly celkové výše 83,8 mld. Kč (25,8 % rozpočtu) při meziročním růstu téměř o 6,9 mld. Kč, t.j. o 8,9 % (v prvním čtvrtletí 2004 byly plněny na 24,6 % při meziročním poklesu o 1,3 mld. Kč, t.j. o 1,6 %).

Největší objem sociálních dávek (75,8 %) představovaly výdaje na důchody, které byly čerpány ve výši 63,6 mld. Kč, t.j. na 25,9 % rozpočtu, při meziročním zvýšení o 6,6 mld. Kč, t.j. o 11,7 %. Vysoký meziroční růst byl ovlivněn jednak valorizací důchodů k 1.1.2005 dle nařízení vlády č. 565/2004 Sb. (u důchodů přiznaných před 1.1.2005 se procentní výměra důchodu zvýšila o 5,4 % a základní výměra důchodů přiznávaných po 31.12.2004 se zvýšila ze 1 310,- Kč na 1 400,- Kč), jednak nižší zálohou České poště koncem roku 2004 na výplatu důchodů v prvních dnech ledna 2005 (v prosinci 2003 byla poskytnuta záloha České poště na výplatu důchodů počátkem ledna 2004 ve výši 5,0 mld. Kč, zatímco v prosinci 2004 to bylo pouze 3,3 mld. Kč).

Na ostatní dávky2) v sociální oblasti bylo vynaloženo 10,1 mld. Kč, t.j. 27,3 % rozpočtu, což je v podstatě na úrovni předchozího roku (meziročně se zvýšily pouze o 18 mil. Kč, t.j. o 0,2 %).

Dávky státní sociální podpory3) byly čerpány v celkové výši téměř 8,2 mld. Kč (23,5 % rozpočtu), tedy o 289 mil. Kč, t.j. o 3,6 % více než v 1. čtvrtletí předchozího roku. Některé dávky - přídavek na dítě, sociální příplatek a příspěvek na bydlení - jsou poskytovány v závislosti na příjmu rodiny; základem pro stanovení nároku a pro výši dávek, vč. hranice příjmů občana či rodiny, je životní minimum, k jehož valorizaci došlo k 1.1.2005 (nařízení vlády č. 664/2004 Sb.) - předtím byla výše životního minima upravována k 1.1.2001. Od května 2004 se také zvýšil rodičovský příspěvek z 2 252,- Kč na 3 573,- Kč měsíčně; nebyl již proplácen příspěvek na dopravu, který byl zrušen od 1.7.2004 a nahrazen žákovským jízdným. Na druhé straně došlo od 1.1.2005 ke zvýšení měsíční minimální mzdy z 6 700,- Kč na 7 185,- Kč, resp. minimální hodinové mzdy z 39,60 Kč na 42,50 Kč.

Výdaje na pasivní politiku zaměstnanosti (podpora v nezaměstnanosti) dosáhly 1,9 mld. Kč, t.j. 25,4 % schváleného rozpočtu a byly o 76 mil. Kč (o 3,8 %) nižší než ve stejném období roku 2004, kdy byly plněny na 25,1 % rozpočtu.

Náklady státu na aktivní politiku zaměstnanosti4) dosáhly 700 mil. Kč, t.j. pouze 12,0 % rozpočtu, a proti stejnému období minulého roku byly vyšší o 187 mil. Kč, t.j. o 36,5 %.

V rámci běžných výdajů státního rozpočtu značný meziroční pokles vykázaly neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně čerpané v celkové výši 25,7 mld. Kč(32,0 % schváleného rozpočtu), a to o 7,4 mld. Kč (o 22,3 %). Na vysoký podíl čerpání i na meziroční snížení mělo vliv přijetí zákona č. 1/2005 Sb. (novela zákona č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní), který byl schválen koncem prosince 2004 a nebyl při sestavování rozpočtu brán v úvahu. Po zohlednění tohoto vlivu činilo plnění schváleného rozpočtu 25,9 %. Kromě toho na meziroční pokles měl vliv i převod prostředků z kapitoly Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na přímé náklady škol zřizovaných obcemi a kraji uskutečněný v 1. čtvrtletí roku 2004 (21,3 mld. Kč pro první čtyři měsíce roku); prostředky na stejný účel v roce 2005 byly v zákonu o státním rozpočtu zařazeny v jiné položce (Ostatní neinvestiční výdaje) a dosáhly 16,8 mld. Kč (pouze pro první tři měsíce roku).

Neinvestiční transfery veřejným rozpočtům centrální úrovně byly čerpány ve výši 16,5 mld. Kč, t.j. na 27,9 % rozpočtu. Z toho na transfery fondům sociálního a zdravotního pojištění, představující platby státu na zdravotní pojištění za vybrané skupiny obyvatelstva, připadlo téměř 11,3 mld. Kč, t.j. 33,2 % rozpočtu. V tomto čerpání byla zahrnuta předsunutá platba státu ve prospěch Všeobecné zdravotní pojišťovny v celkové výši 2,8 mld. Kč, o kterou budou v měsících červenec a srpen (po 1,4 mld. Kč) kráceny běžné platby státu do systému veřejného zdravotního pojištění (v roce 2004 byla VZP poskytnuta předsunutá platba ve stejné výši, která byla vyrovnána v listopadu a prosinci téhož roku). Po odečtení předsunutých plateb byl rozpočet plněn na 25,0 % a meziroční nárůst činil cca 126 mil. Kč, t.j. 1,5 % (vliv zvýšení měsíční platby státu za jednoho pojištěnce od 1. ledna 2005 z 475,- Kč na 481,- Kč). Neinvestiční transfery státním fondům (převod prostředků kapitoly Ministerstvo zemědělství Státnímu zemědělskému intervenčnímu fondu) ve výši 5,2 mld. Kč byly plněny na 20,7 % rozpočtu. Na meziroční růst prostředků převedených tomuto fondu ze státního rozpočtu (o 105,2 %) mělo vliv stanovení kompetencí SZIF pro realizaci a financování Společné zemědělské politiky po vstupu ČR do EU.

Nízké čerpání výdajů na platy, ostatní platby za provedenou práci a povinné pojistné placené zaměstnavatelem ve výši 13,2 mld. Kč (14,8 % rozpočtu) je obvyklé a souvisí s měsíčním posunem v účtování (ve stejném období předchozího roku to bylo rovněž 14,8 % rozpočtu). Meziroční růst o necelé 1,2 mld. Kč, t.j. o 10,5 %, ovlivnilo především rozpuštění tzv. 13. platu ve veřejné správě do jednotlivých měsíčních platů.

Neinvestiční nákupy a související výdaje byly čerpány ve výši 11,7 mld. Kč, což představuje 12,2 % rozpočtu a meziroční pokles téměř o 1,0 mld. Kč (o 7,8 %). Na meziroční snížení měly vliv výdaje na realizaci státních záruk (v 1. čtvrtletí roku 2004 výdaje na realizaci státních záruk činily 2,4 mld. Kč, ve stejném období roku 2005 pouze 393 mil. Kč).

Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům byly ve sledovaném období čerpány ve výši 3,5 mld. Kč (15,7 % rozpočtu). Meziroční pokles o 9,5 mld. Kč (o 73,1 %) souvisí zejména s tím, že prostředky určené na úhradu části ztráty ČKA nejsou v roce 2005 hrazeny ze státního rozpočtu (v 1. čtvrtletí 2004 byla uhrazena částka 7,4 mld. Kč z kapitoly Všeobecná pokladní správa).

Odvody peněžních prostředků z vlastních zdrojů Evropských společenství do rozpočtu Evropské unie jako smluvní závazek vyplývající ze vstupu České republiky do EU v květnu 2004 dosáhly v 1. čtvrtletí 2005 celkem téměř 8,6 mld. Kč, t.j. 31,4 % rozpočtu. Z toho na odvod podle daně z přidané hodnoty připadlo přes 2,1 mld. Kč a na odvod podle hrubého národního produktu přes 6,4 mld. Kč.

Čerpání kapitálových výdajů v prvních třech měsících roku ve výši 6,1 mld. Kč představovalo pouze 8,7 % schváleného rozpočtu (obvyklá dlouhodobě vykazovaná úroveň) a bylo téměř o 11,6 mld. Kč pod čtvrtletní rozpočtovou alikvotou. Meziročně se kapitálové výdaje snížily o 331 mil. Kč (o 5,1 %).

Z rozpočtovaných výdajů na projekty financované z úvěrů od Evropské investiční banky na rok 2005 ve výši 11,8 mld. Kč bylo v 1. čtvrtletí čerpáno celkem 592 mil. Kč (na odstraňování následků povodní z roku 2002 a protipovodňovou prevenci, na výstavbu dálnice D8 v úseku Trmice - státní hranice ČR/SRN, na obchvat Plzně a související silniční přivaděče a na projekt Masarykovy univerzity v Brně); ve stejném období předchozího roku nebyly vynaloženy žádné prostředky. K 31.3.2005 bylo z úvěrů od EIB na uvedené projekty čerpáno již přes 18,2 mld. Kč (t.j. včetně čerpání v letech 2002-2004).


1) zahrnují výdaje na důchody, ostatní dávky, výdaje na dávky státní sociální podpory a výdaje na státní politiku zaměstnanosti - pasivní část
2) zahrnují dávky nemocenského pojištění (nemocenské, podpora při ošetřování člena rodiny, peněžitá pomoc v mateřství, vyrovnávací příspěvek v mateřství a těhotenství), zvýšení důchodu pro bezmocnost, výdaje na zvláštní sociální dávky příslušníků ozbrojených sil při skončení služebního poměru a další dávky
3) zahrnují přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení, rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné
4) zahrnují výdaje na rekvalifikaci, veřejně prospěšné práce, účelná pracovní místa, zaměstnanost občanů se změněnou pracovní schopností, odbornou praxi absolventů a ostatní výdaje na APZ (např. investiční pobídky)

5. Výdaje kapitoly Státní dluh

Z kapitoly Státní dluh jsou financovány výdaje na dluhovou službu státu, t.j. úroky a poplatky spojené s obsluhou státního dluhu.

Podrobný přehled o výdajích kapitoly Státní dluh v 1. čtvrtletí roku 2005 podává následující tabulka:

mil. Kč
Ukazatel Skutečnost
1. čtvrtletí
2004
Schválený
rozpočet
2005
Skutečnost
1. čtvrtletí
2005
% Plnění Index
2005/2004
(%)
1 2 3 4 4:03 4:02
Výdaje kapitoly celkem 9 958 33 680 9 445 28,0 94,8
1. Úrokové výdaje celkem 9 939 33 380 9 431 28,3 94,9
Na vnitřní dluh 9 882 30 260 9 305 30,8 94,2
Z toho:
na státní pokladniční poukázky 1 500 5 198 1 150 22,1 76,6
na středně- a dlouhodobé dluhopisy 8 382 25 061 8 156 32,5 97,3
Na vnější dluh 57 3 120 126 4,0 218,4
Z toho:
na eurobondy 2 320 - -
na půjčky od EIB 57 800 126 15,7 218,4
2. Poplatky 19 300 14 4,7 76,0

V návaznosti na růst státního dluhu počítá státní rozpočet pro rok 2005 s celkovými výdaji kapitoly ve výši 33,7 mld. Kč, což je o téměř 6,7 mld. Kč (o 24,6 %) více než schválený rozpočet, resp. o 6,8 mld.Kč (o 25,5 %) více než byla skutečnost roku 2004.

Ke konci března dosáhly celkové výdaje kapitoly 9,4 mld. Kč, t.j. 28,0 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 513 mil. Kč (o 5,2 %) a současném meziročním nárůstu státního dluhu o 14,9 %. Toto snížení bylo způsobeno zejména časovým rozložením plateb v roce 2004 a 2005. V důsledku dat splatnosti a objemů plateb byly úrokové platby v roce 2004 ve vyšší míře soustředěny do 1. čtvrtletí (37,1 % celkových ročních úrokových výdajů); rovnoměrnější rozložení výdajů v roce 2005 je pozitivní skutečností a patří k cílům řízení státního dluhu.

Z celkových výdajů kapitoly za 1. čtvrtletí představovaly téměř 99,9 % úrokové výdaje. V nich pak převažovaly úrokové výdaje na vnitřní dluh, které dosáhly 9,3 mld. Kč, t.j. 30,8 % rozpočtu, při meziročním poklesu o 577 mil. Kč (o 5,8 %). Z toho téměř 8,2 mld. Kč (86,3 % výdajů kapitoly) bylo vyplaceno na úrocích ze střednědobých a dlouhodobých dluhopisů (32,5 % rozpočtu), které se proti stejnému období předchozího roku meziročně snížily o 226 mil. Kč (o 2,7 %). Úrokové výdaje na státní pokladniční poukázky byly čerpány ve výši přesahující 1,1 mld. Kč, t.j. na 22,1 % celoročního rozpočtu, a byly o 350 mil. Kč nižší (o 23,4 %) než ve stejném období roku 2004.

Úrokové výdaje na vnější (zahraniční) dluh dosáhly 126 mil. Kč a tvořily je úroky z úvěrů od Evropské investiční banky (meziroční navýšení o 68 mil. Kč, t.j. o 118,4 % souvisí zejména se vzrůstajícím objemem těchto půjček). Poplatky dluhové služby činily v 1. čtvrtletí 2005 celkem 14 mil. Kč a byly čerpány pouze na 4,7 % rozpočtu při meziročním poklesu o 4 mil. Kč (24,0 %).

B. Vývoj státního dluhu

Tato stránka obsahuje pouze vybrané kapitoly, kompletní je ke stažení pouze ve formátu PDF

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2005

B. STÁTNÍ DLUH

1. Vývoj státního duhu

Státní dluh se v průběhu 1. čtvrtletí letošního roku zvýšil z 592,9 mld. Kč na 618,2 mld. Kč, t.j. o 25,3 mld. Kč (o 4,3 %), a to výhradně v důsledku růstu zahraničního dluhu o 30,1 mld. Kč (vliv 2. eurobondové emise), při současném poklesu vnitřního dluhu o 4,7 mld. Kč.

Tržní hodnota státního dluhu na konci 1. čtvrtletí roku 2005 činí 662,6 mld. Kč.

Přehled o vývoji státního dluhu v 1. čtvrtletí roku 2005 podává následující tabulka:

mil. Kč
Stav
1.1.2005
Výpůjčky
(a)
Splátky
(b)
Kurzové
rozdíly
(c)
Změna
(a-b+c)
Stav
31.3.2005
STÁTNÍ DLUH CELKEM 592 900 140 813 115 492 5 25 326 618 226
Vnitřní dluh 522 557 110 754 115 492 x -4 738 517 819
Státní pokladniční poukázky 125 545 94 492 93 492 x 1 000 126 545
Střednědobé a dlouhodobé státní dluhopisy 397 012 16 262 22 000 x -5 738 391 274
Vnější dluh 70 344 30 058 x 5 30 064 100 407
Eurobondy 48 824 30 058 x 2 30 061 78 885
Půjčky od EIB 20 655 x x x 0 20 655
Směnky pro úhradu účasti u IBRD a EBRD 864 x x 3 3 867

Státní výpůjčky v 1. čtvrtletí roku 2005 spočívaly výhradně v emisích státních dluhopisů. Bylo realizováno 8 emisí krátkodobých státních dluhopisů - státních pokladničních poukázek (SPP), které byly primárně určeny k financování dlouhodobého státního dluhu. Celkový objem výpůjček prodejem SPP dosáhl v uvedeném období 94,5 mld. Kč.

V 1. čtvrtletí roku 2005 pokračovalo MF ve vydávání střednědobých a dlouhodobých dluhopisů na domácím trhu podle emisního plánu v souladu s emisní politikou nastoupenou od začátku roku 2000. Celkově dosáhla emise střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů na domácím trhu v 1. čtvrtletí roku 2005 objemu 16,3 mld. Kč:

Číslo emise a tranše Datum tranše
(emise)
Datum
splatnosti
Nominální
objem tranše
(mil. Kč)
Částka získaná
primární aukcí
(mil. Kč)
Roční
kupón
(%)
Výnos do
splatnosti
(% p.a.)
40, 9. tranše 24.1.2005 16.6.2013 4 896,79 4 856,34 3,70 3,81
43, 4. tranše 7.2.2005 2.8.2007 4 982,74 5 142,27 3,95 2,60
41, 8. tranše 21.2.2005 18.8.2018 2 982,81 3 203,60 4,60 3,88
42, 7. tranše 21.3.2005 22.3.2009 3 400,00 3 523,06 3,80 2,83

Dne 18. března 2005 vydala Česká republika 2. emisi eurobondů v objemu 1 mld. EUR, s dobou splatnosti 15 let a s kupónovou sazbou 4,125% p.a. Úrokové rozpětí bylo stanoveno 10 basických bodů nad úroveň příslušné mid-swapové sazby. Čistý výnos emise činil 987,95 mil. EUR a byl v plné míře zajištěn swapy v korunové výši 29,7 mld. Kč proti devizovému riziku. Celkový výnos emise po započtení všech nákladů včetně zajištění je 4,225% p.a.

Finanční prostředky získané prodejem jak emisí SPP, tak emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů sloužily ke splátkám jistin dlouhodobého státního dluhu a ke krytí schodků státního rozpočtu.

Prémie emisí střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů dosáhly v 1. čtvrtletí roku 2005 výše 503 mil. Kč a byly převedeny do příjmů kapitoly VPS. Diskontem ve výši 40 mil. Kč skončila pouze jediná ze čtyř tranší vydaných v 1. čtvrtletí roku 2005. Tato příznivá skutečnost byla způsobena poklesem úrokových sazeb na kapitálovém trhu ve srovnání s obdobím, kdy byly stanovovány kupónové sazby emisí, jejichž tranše byly v 1. čtvrtletí roku 2005 vydávány. Pro srovnání v 1. čtvrtletí roku 2004 dosáhly prémie výše 55 mil. Kč.

Objem státních dluhopisů v oběhu vzrostl v 1. čtvrtletí roku 2005 o 25,3 mld. Kč (v nominálním vyjádření) z 571,4 mld. Kč na 596,7 mld. Kč, t.j. o 4,4 %.

V průběhu 1. čtvrtletí 2005 nebyly čerpány žádné nové tranše půjček od Evropské investiční banky. Stav půjček od EIB tak na konci 1. čtvrtletí 2005 zůstává 20,7 mld. Kč.

Vývoj úrokových sazeb

Trend výnosů v aukcích SPP byl v 1. čtvrtletí 2005 klesající, a to především na delším konci výnosové křivky. Zatímco koncem ledna činil průměrný výnos SPP s původní dobou do splatnosti 52 týdnů 2,70 % p.a., počátkem března poklesl na 2,06% p.a.

Výnosy do splatnosti v primárních aukcích byly u všech tranší střednědobých a dlouhodobých státních dluhopisů v 1. čtvrtletí 2005 nižší než v posledním čtvrtletí roku 2004. U 3letých dluhopisů (43. emise) došlo proti předchozí tranši prodané ve 4. čtvrtletí roku 2004 k poklesu o 62 basických bodů (výnos 3,22% p.a. v listopadu 2004 oproti 2,60% p.a. v únoru 2005), u 5letých dluhopisů (42. emise) poklesl výnos do splatnosti vzhledem k předchozí tranši o 118 basických bodů (výnos 4,01% p.a. v říjnu 2004 oproti 2,83% p.a. v březnu 2005), u 10letých dluhopisů (40. emise) činil pokles výnosu do splatnosti 92 basických bodů (výnos v listopadu 2004 4,73% p.a., v následující tranši v lednu 2005 3,82% p.a.), u 15letých dluhopisů (41. emise) poklesl výnos do splatnosti proti předchozímu čtvrtletí o 69 basických bodů (výnos v prosinci 2004 činil 4,57% p.a., v následující únorové aukci pak byl 3,88% p.a.).

2. Dluhová strategie a řízení rizik

Ministerstvo financí dne 6. prosince 2004 zveřejnilo Strategii financování a řízení státního dluhu pro rok 2005, která konkretizuje roční program financování potřeb centrální vlády a kvantifikuje strategické cíle, které se bude ministerstvo usilovat dosáhnout svým aktivním přístupem k řízení dluhového portfolia a operacemi na sekundárním trhu.

Vývoj v oblasti průběžného hodnocení směrování struktury dluhového portfolia k vyhlášeným cílům a v plnění ročního programu financování ke konci prvního čtvrtletí 2005 shrnuje následující přehled.

UKAZATEL Vyhlášený cíl pro rok 2005 Stav k 31.3. 2005
Zahraniční financování Max. 40% hrubých ročních požadavků vlády na financování 22%
28,6 až 54,6 mld. Kč 30,1 mld. Kč
Hrubá emise SDD 94,0 až 120,0 mld. Kč +16,3 mld. Kč
Čistá emise SPP -24,0 až -50,0 mld. Kč +1,0 mld. Kč
Půjčky od EIB 11,78 mld. Kč 0,0 mld. Kč
Krátkodobý státní dluh 24% a méně 25,45%
Průměrná doba do splatnosti 5,5 až 6,5 let 5,64
Modifikovaná durace 3,8 ± 0,4 let 4,12
Poznámky: SDD - domácí středně a dlouhodobé státní dluhopisy; SPP - státní pokladniční poukázky.
Zdroj: MF ČR, Bloomberg

 

V oblasti zahraničního financování došlo v březnu v souladu s dluhovou strategií k úspěšné emisi historicky druhého eurobondu České republiky v objemu 1 mld. EUR, což představuje 22% ze schváleného maximálního limitu pro rok 2005. Další případné působení na zahraničním trhu bude záviset na aktuálních tržních podmínkách a na rozhodnutí ministra financí.

V oblasti domácí emisní činnosti došlo vzhledem ke splátce 31. emise v objemu 22 mld. Kč k čisté disemisi SDD v hodnotě 5,7 mld. Kč. Emitovaný objem SPP v oběhu se stabilizoval a z důvodu přechodných krátkodobých potřeb řízení likvidity souhrnného účtu státní pokladny došlo prozatím k absolutnímu růstu o 1 mld. Kč. V následujících čtvrtletích bude nicméně tento objem postupně snižován v souladu s pokračováním vyhlášeného redukčního programu pro krátkodobý státní dluh.

Refinanční riziko

Refinanční riziko je hlavním rizikem, jehož minimalizace a stabilizace směrem k akceptovatelným úrovním běžným v zemích eurozóny hraje klíčovou roli při řízení státního dluhu a koncipování jeho strategie ve střednědobém horizontu.

Hlavním kritériem, které Ministerstvo financí (dále "ministerstvo") používá pro měření tohoto rizika je krátkodobý státní dluh. Ten se dařilo meziročně snižovat z úrovně 69% v roce 2000 na úroveň 25% na konci roku 2004. Během prvního čtvrtletí 2005 došlo k mírnému růstu krátkodobého dluhu na 25,45%. Důvodem byla skutečnost, že v únoru sice došlo ke splátce 31. emise SDD ve výši 22 mld. Kč, nicméně do 1 roku se stala splatná 38. emise, a sice ve výši 30 mld. Kč v lednu 2006. Zároveň došlo k růstu SPP o 1 mld. Kč, z důvodu potřeb řízení likvidity státní pokladny, takže v prvním čtvrtletí nebyl vytvořen prostor pro výraznější redukci tohoto ukazatele. Nicméně ministerstvo bude ve zbylých třech čtvrtletích pokračovat v redukčním programu SPP tak, aby ke konci roku 2005 byl dosažen stanovený cíl 24% a méně pro krátkodobý dluh.

Novým strategickým cílem počínaje rokem 2005 v oblasti řízení refinančního rizika je také průměrná splatnost státního dluhu. Ta vzrostla oproti konci roku 2004 o 0,5 roku na úroveň 5,6 roku. Stalo se tak zejména díky jednorázovému vlivu emise 15tiletého eurobondu. Dosažení cílového koridoru 5,5-6,5 roku již ke konci prvního čtvrtletí neznamená, že ministerstvo bude usilovat o udržení se v koridoru po celý zbytek roku, jelikož tento cíl je platný pro konec roku 2005. Další vývoj tohoto ukazatele bude záviset na podmínkách na domácím trhu pro realizaci emisní politiky ministerstva financí.

Klíčovým ukazatelem refinančního rizika je stabilizace profilu splácení státního dluhu. Vývoj tohoto profilu za první čtvrtletí roku 2005 zachycuje graf.

 

Úrokové riziko

Struktura státního dluhu z hlediska úročení dluhových instrumentů zůstala i v prvním čtvrtletí stabilizována pod úrovní 30% podílu dluhu s úrokovou refixací do 1 roku na celkovém dluhu, tj. na úrovních poprvé dosažených ve třetím čtvrtletí roku 2004.

Státní dluh z hlediska úročení (stav na konci období)
Podíl (%)
2001 2002 2003 2004 I.2005
Bezúročný dluh 0,4 0,4 0,3 0,1 0,1
Fixně úročený dlouhodobý dluh 44,8 57,1 64,7 75,2 76,1
z toho: splatný do 1 roku 4,6 7,2 7,9 3,7 4,9
Státní pokladniční poukázky 54,1 41,4 32,6 21,2 20,5
Variabilně úročený dlouhodobý dluh 0,7 1,1 2,4 3,5 3,3
Dluh s úrokovou refixací do 1 roku 59,7 50,5 43,2 28,5 28,8
Po zahrnutí efektu úrokových swapů 59,7 47,4 36,8 27 27,3

Modifikovaná durace státního dluhu k 31.3. 2005 dále vzrostla na 4,12 roku, což bylo způsobeno zejména pokračujícím významným poklesem domácích a evropských úrokových sazeb oproti konci roku 2004. Vliv měla také emise eurobondu a související zajišťovací derivátové operace. Durace se tak přiblížila k horní hranici vyhlášeného cílového pásma pro rok 2005. Durace státního dluhu k témuž datu bez úrokových swapů by byla o cca 183 dní nižší.

Obchodovatelný státní dluh měl duraci včetně úrokových swapů 4,3 roku. Durace obchodovatelného státního dluhu k témuž datu bez úrokových swapů by byla o cca 220 dní nižší.

Při řízení úrokové citlivosti nákladů dluhové služby je vedle agregátního ukazatele modifikované durace nutné monitorovat také časový profil rozložení refixování kupónů instrumentů nominálního dluhového portfolia.

Podíl dluhu vystaveného změně úrokových sazeb do 1 roku bude v následujících čtvrtletích roku 2005 optimalizován na základě výstupu simulačních modelů, jejichž první výsledky budou zveřejněny ke konci pololetí 2005. Pravděpodobně dojde k mírnému růstu této expozice, což umožní státnímu rozpočtu participovat na současných nízkých úrovních sazeb peněžního trhu, aniž by přitom došlo k ohrožení stability rizikového profilu dluhového portfolia.

3. Řízení likvidity státní pokladny

V rámci řízení likvidity Souhrnného účtu státní pokladny byly v 1. čtvrtletí roku 2005 provedeny krátkodobé investice do poukázek ČNB v objemu 403,4 mld. Kč, splátky přitom dosáhly do konce 1. čtvrtletí 341,1 mld. Kč. Ke konci března tak byly na majetkovém účtu MF evidovány poukázky ČNB v nominální hodnotě 62,3 mld. Kč. Celkový výnos těchto investic činil 115,14 mil. Kč.

Následující tabulka porovnává výnosy a náklady dosažené při řízení likvidity v 1. čtvrtletí roku 2005 se stejným obdobím předchozího roku:

mil. Kč
1. čtvrtletí
2004
1. čtvrtletí
2005
2005/2004
(%)
Výnosy z operací při řízení likvidity s P ČNB 171,35 115,14 67,20
Úrokové náklady na SPP pro řízení likvidity 0,00 -7,91 -
Celkem 171,35 107,23 62,58

Zatímco za 1. čtvrtletí roku 2005 úspory převýšily náklady celkem o 107,23 mil. Kč, ve stejném období roku 2004 úspory převýšily náklady o 171,35 mil. Kč. Operacemi na krytí schodku státní pokladny včetně operací s přebytkem finančních zdrojů bylo dosaženo v 1. čtvrtletí letošního roku o 64,12 mil. Kč nižšího výnosu než v 1. čtvrtletí minulého roku.

Vývoj salda státního rozpočtu za 1. čtvrtletí roku 2005 a 2004 znázorňuje následující graf:


Vývoj salda státní pokladny za 1. čtvrtletí roku 2005 a 2004 znázorňuje následující graf:

Podstatně nižší výnos z investování prostředků souhrnného účtu státní pokladny v 1. čtvrtletí roku 2005 ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku byl způsoben předevšímméně příznivě se vyvíjejícím saldem státního rozpočtu (průměrné denní saldo státního rozpočtu v roce 2005 bylo schodkové - 2,6 mld Kč, zatímco v roce 2004 bylo přebytkové +1,5 mld Kč) a splatností 31. emise střednědobých státních dluhopisů v objemu 22 mld. Kč. Proto také investice do poukázek ČNB byly v 1. čtvrtletí roku 2005 podstatně nižší ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku. Koncem měsíce března v důsledku výnosu z 2. emise eurobondů ve výši 29,7 mld. Kč (dne 18. 3. 2005) došlo k vyšším investicím do poukázek ČNB, aby tak byl neutralizován dopad nadměrného stavu státních pokladničních poukázek na saldo státního rozpočtu (podrobněji viz bod C).

C. Situační zpráva státní pokladny

Tato stránka obsahuje pouze vybrané kapitoly, kompletní je ke stažení pouze ve formátu PDF

Informace o pokladním plnění státního rozpočtu České republiky za 1. čtvrtletí 2005

C. SITUAČNÍ ZPRÁVA STÁTNÍ POKLADNY

Státní pokladna (SP) zahrnuje veřejné peněžní prostředky, které jsou odděleně sledovány na příjmových a výdajových účtech státního rozpočtu, na účtech státních finančních aktiv, na souhrnných zůstatcích na účtech finančních úřadů, na kterých jsou spravovány daňové příjmy, které jsou následně určeny územním rozpočtům, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Státnímu fondu životního prostředí, dále na účtu řízení likvidity státní pokladny, na účtech mimorozpočtových prostředků organizačních složek státu, na účtech státních právnických osob, státních fondů a dalších subjektů, pokud tak stanoví zákon.

Ke správě peněžních prostředků státní pokladny slouží, v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, tzv. souhrnný účet běžného hospodaření státní pokladny, na kterém jsou kromě všech příjmů a výdajů státního rozpočtu vedeny též výnosy z prodeje státních dluhopisů, jiné peněžní prostředky státu a příjmy územních samosprávných celků, spravované finančními úřady. Zůstatek prostředků na souhrnném účtu je využíván při řízení likvidity státní pokladny prostřednictvím obchodování s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami s cílem minimalizace výdajů spojených s obsluhou státního dluhu.

Souhrnná pozice státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 31.3.2004
(1)
31.3.2005
(2)
Rozdíl
(2-1)
Index v %
(2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů -7 819 8 249 16 068 x
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům - saldo 4 541 11 451 6 910 252,2
3. Sdílené clo EU a SR - saldo 0 558 558 x
4. Sdílené daně určené SFDI, SFŽP - saldo 467 605 138 129,6
5. Prostředky na účtech SFA (netermínované) 54 182 43 402 -10 780 80,1
- toho: prostředky na umořovacím účtu 45 931 35 003 -10 928 76,2
A. Souhrnný účet státní pokladny (ř. 1 až 5) 51 371 63 707 12 336 125,1
B. Financování státní pokladny (řízení likvidity) -51 246 -64 207 -12 961 125,3
C. Celková pozice souhrnného účtu SP (A+B) 125 58 -67 46,4

V 1. čtvrtletí 2005 stejně jako v minulém roce byly na účtech státních finančních aktiv vykazovány nejenom prostředky účelově určené ke krytí výdajů státního rozpočtu v průběhu roku (např. na restituce, povodně, obchvat Plzně apod.), ale také prostředky získané dřívějšími emisemi státních dluhopisů (evidované na tzv. umořovacím účtu). Zapojení prostředků umořovacího účtu v rámci souhrnného účtu SP je ale méně výrazné - proti stavu k 31. březnu loňského roku je letos nižší o 10,9 mld. Kč.

Ke konci března 2005 byl na souhrnném účtu SP vykázán zůstatek ve výši 63,7 mld. Kč (podrobněji viz tabulku č. 5 v příloze). Tento byl součtem:

  • přebytku státního rozpočtu ve výši 8,2 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy v objemu 206,8 mld. Kč a výdaji ve výši 198,6 mld. Kč,

  • zůstatku sdílených daní určených do územních rozpočtů ve výši 11,5 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi příjmy (nárokem) z celostátního výnosu daní ve výši 31,9 mld. Kč a skutečným převodem těchto daňových příjmů územním rozpočtům ve výši 20,5 mld. Kč (jde o prostředky na příjmových účtech finančních úřadů určené pro územní orgány - obce a kraje - za daň z přidané hodnoty, daně z příjmů fyzických osob, daně z příjmů právnických osob a některé další daňové příjmy, korigované provedenými převody do územních rozpočtů prostřednictvím převodových účtů),

  • zůstatku sdílených daní (cla) Evropské unie (ES) a státního rozpočtu ve výši 0,6 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi celkovým vybraným clem ve výši 1,9 mld. Kč a jeho převody do rozpočtu EU (1,1 mld. Kč) a do státního rozpočtu (0,3 mld. Kč),

  • zůstatku sdílených daní určených státním fondům (SFDI a SFŽP) ve výši 0,6 mld. Kč, představujícího rozdíl mezi jejich nárokem (1,5 mld. Kč) a převodem (0,9 mld. Kč),

  • prostředků na účtech státních finančních aktiv ve výši 43,4 mld. Kč, představujících zůstatky účelových prostředků vedených na netermínovaných účtech u ČNB (např. na umořovacím účtu 35,0 mld. Kč, na účtu prostředků z malé privatizace na výdaje spojené se zánikem věcných břemen 1,6 mld. Kč, na účtu pro úhradu restitucí a ostatních účelových prostředků pro Ministerstvo zemědělství 1,6 mld. Kč, na účtech prostředků z úvěrů EIB na výstavbu dálnice D8 1,1 mld. Kč, na odstraňování škod z povodní roku 2002 ve výši 0,2 mld. Kč, na Masarykovu univerzitu 0,2 mld. Kč a na dálniční obchvat Plzně v částce 0,2 mld. Kč, dále na účtu prostředků úrazového pojištění 0,7 mld. Kč, na účtu prostředků na odstraňování důsledků povodní /mimo prostředků z úvěru EIB/ 0,3 mld. Kč a dalších).

Zůstatek na souhrnném účtu státní pokladny umožnil dočasné reinvestování prostředků formou nákupu pokladničních poukázek ČNB, a tím získání úrokových výnosů, resp.úsporu úrokových nákladů v případě odkupu vlastních státních pokladničních poukázek Ministerstvem financí.

Řízení likvidity státní pokladny v lednu až březnu 2005, t.j. vyrovnávání nesouladu mezi příjmy a výdaji státního rozpočtu v průběhu roku, se proti loňskému 1. čtvrtletí zlepšilo, když průměrný denní stav nevyužitých prostředků na souhrnném účtu státní pokladny dosahoval 329 mil. Kč proti 402 mil. Kč v loňském roce. Průměrný denní stav souhrnného účtu SP byl v meziročním srovnání nižší (19,0 mld. Kč proti loňským 36,8 mld. Kč) a tím byl nižší i průměrný denní objem reinvestovaných prostředků (18,7 mld. Kč proti 36,4 mld. Kč). Souvisí to s méně příznivým vývojem salda státního rozpočtu v průběhu čtvrtletí a poklesem stavu netermínovaných vkladů SFA. Průměrné denní saldo státního rozpočtu za 1. čtvrtletí letošního roku bylo schodkové (-2,6 mld. Kč), zatímco v loňském 1. čtvrtletí bylo průměrné denní saldo přebytkové (+1,5 mld. Kč). Meziroční pokles průměrného denního zůstatku na účtech státních finančních aktiv byl vykázán ve výši 14,7 mld. Kč, a byl ovlivněn poklesem prostředků na umořovacím účtu získaných emisemi státních dluhopisů o 10,9 mld. Kč, zatímco zůstatky na účtech účelových prostředků ve svém souhrnu mírně vzrostly - o 148 mil. Kč (poslední dva údaje jsou koncové stavy, nikoli průměrné denní):

Sldo běž.
hospod. SR
Zůstatky účtů
FÚ a SF
Netermínované
vklady SFA
Souhrnný
účet SP
Financování
SP
Celková
pozice SP
1 2 3 4=1+2+3 5 6=4+5
průměrné denní stavy
(počítáno na pracovní dny)
leden - březen 2005 -2 645 5 202 16 478 19 035 -18 706 329
2004 1487 4 148 31 172 36 807 -36 405 402
rozdíl -4 132 1 054 -14 694 -17 772 17 699 -73

Průměrný denní zůstatek finančních prostředků na souhrnném účtu státní pokladny v lednu až březnu letošního roku představoval 19,0 mld. Kč a proti loňskému 1. čtvrtletí se snížil na téměř polovinu (o 17,8 mld. Kč). Tvořily jej průměrný denní schodek státního rozpočtu (-2,6 mld. Kč), průměrný denní zůstatek na účtech sdílených daní finančních úřadů a státních fondů (+5,2 mld. Kč) a průměrný denní zůstatek na účtech netermínovaných vkladů státních finančních aktiv (+16,5 mld. Kč).

Z volných prostředků souhrnného účtu bylo umístěno do krátkodobých operací (reverzní repo operace nebo buy & sell operace) s pokladničními poukázkami ČNB nebo státními pokladničními poukázkami v průměru denně 18,7 mld. Kč (ve stejném období minulého roku to bylo 36,4 mld. Kč). Průměrný denní stav volných (nevyužitých) prostředků na souhrnném účtu tak činil0,3 mld. Kč a proti stejnému období minulého roku se snížil o jednu čtvrtinu.

Výnosy z operací při řízení likvidity s poukázkami ČNB (účet operace na finančním trhu) od počátku roku do konce března představovaly 115 mil. Kč (ve stejném období roku 2004 činil 171 mil. Kč), náklady na státní pokladniční poukázky dosáhly necelých 8 mil. Kč (v roce 2004 nebyly zaznamenány).

Tabulková část

Tabulka č. 1

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2005 - Příjmy
v mil. Kč
BŘEZEN Schválený
rozpočet 2005
Skutečnost
k 31.3.2005
Plnění
v %
PŘÍJMY CELKEM (A+B) 824 831 206 823 25,1
z toho:
A. DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 776 054 176 335 22,7
1. Daň z příjmů, zisku a kapitálových výnosů 191 700 42 729 22,3
1.1. Daň z příjmů právnických osob 88 300 18 275 20,7
1.2. Daň z příjmů fyzických osob 103 400 24 454 23,6
1.2.1. Daň z příjmů fyz.osob ze závislé činnosti 83 000 17 803 21,4
1.2.2. Daň z příjmů fyz.osob z kapitálových výnosů 5 900 1 008 17,1
1.2.3. Daň z příjmů fyz.osob ze samostatné výdělečné činnosti 14 500 5 643 38,9
2. Daně ze zboží a služb v tuzemsku 254 500 56 485 22,2
2.1. Daň z přidané hodnoty 167 000 29 397 17,6
2.2. Zvláštní daně a poplatky ze zboží a služeb v tuzemsku (spotřební daně) 87 500 27 088 31,0
3. Daně a poplatky z vybraných činností 4 100 832 20,3
3.1. Správní poplatky 4 100 832 20,3
4. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 700 284 40,6
4.1. Daně a cla za zboží a služby ze zahraničí 700 284 40,6
5. Majetkové daně 8 600 1 967 22,9
5.1. Daně z majetkových a kapitálových převodů 8 600 1 967 22,9
6. Pojistné na SZ, příspěvek na státní pol. zaměstnanosti 314 754 73 594 23,4
6.1. Pojistné na důchodové pojištění 260 869 60 606 23,2
7. Ostatní daňové příjmy 1 700 444 26,1
NEDAŇOVÉ A KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY A
B. PŘIJATÉ DOTACE CELKEM 48 777 30 488 62,5
z toho:
8. Příjmy z úroků a realizace finančního majetku *) 4 208 800 19,0
9. Soudní poplatky 600 219
10. Přijaté sankční platby 1 204 308 25,6
11. Přijaté splátky půjčených prostředků 5 069 n.a. 0,0
z toho:
11.1. Splátky půjčených prostředků ze zahraničí 2 486 647 26,0
12. Kapitálové příjmy celkem 149 180 120,8
13. Přijaté dotace 30 556 10 060 32,9
Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) ve sloupci skutečnost údaje pouze za kapitolu VPS a OSFA
Pozn.: n.a. - údaje jsou nedostupné

 

Tabulka č. 2

Pokladní plnění státního rozpočtu České republiky 2005 - Výdaje
v mil. Kč
BŘEZEN Schválený
rozpočet 2005
Skutečnost
k 31.3.2005
Plnění
v %
VÝDAJE CELKEM (A+B) 908 416 198 574 21,9
z toho:
A. BĚŽNÉ VÝDAJE 837 694 192 453 23,0
z toho:
Neinvestiční nákupy a související výdaje 95 888 11 657 12,2
z toho: poskytnuté zálohy, jistiny a záruky a vládní úvěry 247 396 160,3
Výdaje na platy, ost.platby za provedenou práci a pojistné 89 195 13 224 14,8
Neinvestiční dotace podnikatelským subjektům 22 295 3 505 15,7
Neinvestič.trans.veř.rozpočt.ústřední úrovně 59 273 16 482 27,8
z toho: neinvestič.transfery fondům soc.a zdrav.pojištění 33 984 11 280 33,2
neinvestič. převody MZe (SZIF) 25 163 5 202 20,7
Neinvestič.transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 80 269 25 708 32,0
Neinvestič.transfery příspěvkovým apod. organizacím 38 841 9 293 23,9
Neinvestiční dotace občanským sdružením 2 132 374 17,5
Sociální dávky 325 205 83 845 25,8
- důchody 245 583 63 581 25,9
- státní politika zaměstnanosti - pasivní 7 500 1 903 25,4
- ostatní dávky 37 103 10 120 27,3
- dávky státní sociální podpory 35 020 8 242 23,5
Státní politika zaměstnanosti - aktivní 5 833 700 12,0
Ochrana zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatelů 250 30 12,0
Odvody vlastních zdrojů ES do rozpočtu EU 27 329 8 572 31,4
Neinvestiční půjčené prostředky 2 672 21 0,8
z toho:
veřejným rozpočtům územní úrovně 2 0 0,0
podnikatelským subjektům 2 633 0 0,0
Kapitola Státní dluh 33 680 9 445 28,0
B. KAPITÁLOVÉ VÝDAJE*) 70 722 6 121 8,7
z toho:
Investiční dotace podnikatelským subjektům**) 5 589 661 11,8
Investiční transfery veř.rozpočt.územní úrovně**) 14 197 200 1,4
Investiční dotace příspěvkovým organizacím**) 27 396 1 019 3,7
Investiční nákupy a související výdaje 20 282 1 480 7,3
PŘEBYTEK/SCHODEK -83 585 8 249 x
FINANCOVÁNÍ STÁTNÍ POKLADNY 0 -64 207 x
PŘEBYTEK/SCHODEK vč. FINANCOVÁNÍ -83 585 -55 958 x
Údaje jsou čerpány ze stavů na účtech SR ČR, vedených u ČNB
*) vč.záloh poskytnutých ČKA, ČMRZB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.
**) bez záloh poskytnutých ČKA, ČMRZB a ČS, a.s. na výdaje podle § 16 odst.2 zákona č. 218/2000 Sb.

 

Tabulka č. 3

Příjmy kapitol r. 2005
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB
31.3.2004
Schválený
rozpočet
r. 2005
Stav ČNB
31.3.2005
% plnění
k schvál.
rozpočtu
Index
r. 2005/2004
301 Kancelář prezidenta 4 837 60 11 456 19093,33 236,84
302 Posl.sněmovna Parlamentu 3 990 19 000 4 908 25,83 123,01
303 Senát Parlamentu 2 621 2 700 26 256 972,44 1001,76
304 Úřad vlády 6 731 6 150 3 917 63,69 58,19
305 Bezpeč. informační služba 27 491 115 000 33 349 29,00 121,31
306 Min. zahraničních věcí 37 228 100 000 54 609 54,61 146,69
307 Min. obrany 1 428 857 2 779 884 5 250 179 188,86 367,44
308 Národní bezpečnostní úřad 210 0 524 x 249,52
309 Kancelář veř.ochránce práv 238 0 288 x 121,01
312 Min. financí 614 886 961 622 656 387 68,26 106,75
313 Min. práce a soc.věcí 68 146 424 306 585 022 71 724 473 23,39 105,25
314 Min. vnitra 1 674 964 7 744 555 2 308 812 29,81 137,84
315 Min. životního prostředí 11 894 155 447 33 115 21,30 278,42
317 Min. pro místní rozvoj 15 319 139 382 522 609 374,95 3411,51
321 Grantová agentura 265 240 5 241 2183,75 1977,74
322 Min. průmyslu a obchodu 84 357 2 408 748 45 717 1,90 54,19
327 Min. dopravy a spojů 234 960 90 826 1 791 436 1972,38 762,44
328 Český telekomunikační úřad 1 000 880 740 400 1 025 032 138,44 102,41
329 Min. zemědělství 194 384 16 652 242 9 425 324 56,60 4848,82
333 Min. školství, mládeže a těl. 3 167 284 789 47 402 16,64 1496,75
334 Min. kultury 145 609 303 579 33 995 11,20 23,35
335 Min. zdravotnictví 21 083 14 000 16 378 116,99 77,68
336 Min. spravedlnosti 745 932 1 112 280 817 269 73,48 109,56
338 Min. informatiky 467 300 2 616 872,00 560,17
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 3 096 0 178 x 5,75
344 Úřad prům. vlastnictví 18 616 77 490 20 864 26,92 112,08
345 Český statistický úřad 4 491 5 500 9 064 164,80 201,83
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 44 134 100 000 70 593 70,59 159,95
347 Komise pro cenné papíry 323 0 290 x 89,78
348 Český báňský úřad 2 033 3 500 1 757 50,20 86,42
349 Energetický regulační úřad 448 0 92 x 20,54
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 118 0 234 x 198,31
358 Ústavní soud 975 20 239 1195,00 24,51
361 Akademie věd 1 905 5 000 61 993 1239,86 3254,23
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 0 0 10 x x
374 Správa st. hmotných rezerv 88 204 405 750 41 408 10,21 46,95
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 721 1 000 558 55,80 77,39
381 Nejvyšší kontrolní úřad 379 1 113 39 217 3523,54 10347,49
Celkem 74 572 237 340 815 599 94 087 789 27,61 126,17

 

Tabulka č. 4

Výdaje kapitol r. 2005
v tis. Kč
Kapitoly Stav ČNB
31.3.2004
Schválený
rozpočet
r. 2005
Stav ČNB
31.3.2005
% plnění
k schvál.
rozpočtu
Index
r. 2005/2004
301 Kancelář prezidenta 40 639 396 795 48 204 12,15 118,62
302 Posl.sněmovna Parlamentu 165 538 1 026 153 186 001 18,13 112,36
303 Senát Parlamentu 82 013 561 200 94 265 16,80 114,94
304 Úřad vlády 70 152 515 996 124 682 24,16 177,73
305 Bezpeč. informační služba 155 713 1 177 143 170 547 14,49 109,53
306 Min. zahraničních věcí 1 246 846 4 809 784 1 217 544 25,31 97,65
307 Min. obrany 9 466 910 52 953 193 9 383 620 17,72 99,12
308 Národní bezpečnostní úřad 28 418 243 170 37 925 15,60 133,45
309 Kancelář veř.ochránce práv 9 477 92 055 11 068 12,02 116,79
312 Min. financí 2 184 764 15 324 854 2 386 241 15,57 109,22
313 Min. práce a soc.věcí 68 416 929 333 805 505 83 824 825 25,11 122,52
314 Min. vnitra 7 836 389 51 872 067 8 216 551 15,84 104,85
315 Min. životního prostředí 742 143 4 117 506 602 147 14,62 81,14
317 Min. pro místní rozvoj 1 098 010 4 733 419 377 546 7,98 34,38
321 Grantová agentura 495 698 1 325 610 631 979 47,67 127,49
322 Min. průmyslu a obchodu 1 917 854 13 241 530 1 998 856 15,10 104,22
327 Min. dopravy a spojů 1 606 844 16 024 357 2 584 058 16,13 160,82
328 Český telekomunikační úřad 43 030 464 245 49 028 10,56 113,94
329 Min. zemědělství 2 934 622 37 116 864 7 321 062 19,72 249,47
333 Min. školství, mládeže a těl. 31 362 076 71 490 266 27 550 050 38,54 87,85
334 Min. kultury 960 269 5 757 145 1 042 364 18,11 108,55
335 Min. zdravotnictví 1 040 541 8 226 162 1 294 047 15,73 124,36
336 Min. spravedlnosti 2 689 271 18 327 660 3 088 032 16,85 114,83
338 Min. informatiky 19 578 664 123 136 743 20,59 698,45
343 Úřad pro ochranu osob. údajů 12 208 92 391 10 753 11,64 88,08
344 Úřad prům. vlastnictví 29 028 155 712 26 566 17,06 91,52
345 Český statistický úřad 131 427 1 080 273 122 920 11,38 93,53
346 Čes.úřad zeměměř. a katastrál. 319 546 2 378 942 351 301 14,77 109,94
347 Komise pro cenné papíry 17 128 123 269 22 151 17,97 129,33
348 Český báňský úřad 19 405 158 405 21 162 13,36 109,05
349 Energetický regulační úřad 12 436 118 396 12 860 10,86 103,41
353 Úřad pro ochranu hosp.soutěže 10 093 143 801 10 440 7,26 103,44
358 Ústavní soud 15 045 110 556 16 655 15,06 110,70
361 Akademie věd 1 070 405 4 439 780 1 327 916 29,91 124,06
372 Rada pro rozhl.a TV vys. 6 434 33 959 8 408 24,76 130,68
374 Správa st. hmotných rezerv 268 127 1 919 467 335 037 17,45 124,95
375 St.úřad pro jad.bezpečnost 61 286 370 869 56 627 15,27 92,40
381 Nejvyšší kontrolní úřad 59 066 460 894 107 343 23,29 181,73
Celkem 136 645 358 655 853 516 154 807 524 23,60 113,29

 

Tabulka č. 5

Meziroční srovnání celostátních daňových příjmů
mld. Kč
Celkem r. 2003 Celkem r. 2004 Celkem r. 2005 meziroč.přírůstek skut. meziroč.index skut.
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.*)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.**)
%
plnění
Rozpočet
schválený
sk.
k 31.3.***)
%
plnění
2004/2003 2005/2004 2004/2003 2005/2004
1 2 3 4 5 6 7 8 9 5-2 8-5 5:2 8:5
Daňové příjmy 507,73 111,02 21,9 553,38 133,41 24,11 608,30 138,94 22,84 22,39 5,53 120,2 104,1
- DPH 158,80 33,13 20,9 174,80 44,20 25,29 218,90 41,73 19,06 11,07 -2,47 133,4 94,4
- spotřební daň 78,20 17,87 22,9 97,00 24,07 24,81 101,10 28,86 28,55 6,20 4,79 134,7 119,9
- clo 9,60 2,23 23,2 4,40 2,45 55,68 0,70 0,28 40,00 0,22 -2,17 109,9 11,4
- daně z příjmů PO 107,20 21,77 20,3 110,80 21,79 19,67 115,70 25,55 22,08 0,02 3,76 100,1 117,3
- daně z příjmů FO 127,20 30,78 24,2 133,70 34,78 26,01 144,60 36,60 25,31 4,00 1,82 113,0 105,2
vybíraná srážkou 5,90 1,71 29,0 5,90 2,21 37,46 7,70 1,40 18,18 0,50 -0,81 129,2 63,3
závislá činnost 97,40 21,93 22,5 102,20 24,12 23,60 110,90 25,79 23,26 2,19 1,67 110,0 106,9
z přiznání 23,90 7,14 29,9 25,60 8,45 33,01 26,00 9,41 36,19 1,31 0,96 118,3 111,4
- silniční daň 5,80 0,95 16,4 5,90 0,94 15,93 5,90 0,84 14,24 -0,01 -0,10 98,9 89,4
- daň z nemovitosti 4,50 0,22 4,9 4,70 0,23 4,89 4,80 0,25 5,21 0,01 0,02 104,5 108,7
- majetkové daně 8,90 1,94 21,8 14,30 2,21 15,45 8,60 1,97 22,91 0,27 -0,24 113,9 89,1
- dálniční poplatek 1,70 0,98 57,6 1,80 1,37 76,11 2,20 1,58 71,82 0,39 0,21 139,8 115,3
- ostatní daně a poplatky 5,83 1,15 19,7 5,98 1,37 22,91 5,80 1,28 22,07 0,22 -0,09 119,1 93,4

*) v rozpočtu celostátních daní v roce 2003 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,7 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 4,0 mld Kč a ostatní daně ve výši 3,9 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
**) v rozpočtu celostátních daní v roce 2004 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 6,3 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 3,8 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)
***) v rozpočtu celostátních daní v roce 2005 není zahrnuta DPPO za obce ve výši 5,8 mld Kč a dále správní a místní poplatky ve výši 5,1 mld Kč a ostatní daně ve výši 4,2 mld Kč (ve skutečnosti je lze sledovat pouze v účetnictví)

Tabulka č. 6

Souhrnná pozice státní pokladny
v mil. Kč
Ukazatel 31.3.2004
(1)
31.3.2005
(2)
Rozdíl
(2-1)
Index v %
(2:1)
1. Státní rozpočet - saldo příjmů a výdajů -7 819 8 249 16 068 x
v tom - příjmy 186 801 206 823 20 022 110,7
- výdaje 194 620 198 574 3 954 102,0
2. Sdílené daně určené územním rozpočtům
- saldo příjmů a výdajů 4 541 11 451 6 910 252,2
v tom - příjmy 24 456 31 933 7 477 130,6
- výdaje 19 915 20 482 567 102,8
3. Sdílené daně (clo) EU a státního rozpočtu
- saldo příjmů a převodů 558 558 x
v tom - příjem celkem 1 903 1 903 x
- převod cla EU 1 057 1 057 x
- převod podílu na cle do SR 288 288 x
4. Sdílené daně určené SFDI - saldo příjmů a výdajů 53 82 29 154,7
v tom - příjmy 982 906 -76 92,3
- výdaje 929 824 -105 88,7
5. Sdílené daně určené SFŽP - saldo příjmů a výdajů 414 523 109 126,3
v tom - příjmy 414 586 172 141,5
- výdaje 0 63 63 x
6. Prostředky na účtech SFA (netermínované)
- zůstatek salda příjmů a výdajů 54 182 43 402 -10 780 80,1
- toho: prostředky na umořovacím účtu 45 931 35 003 -10 928 76,2
A. Souhrnný účet státní pokladny
(součet sald 1. až 6.)
51 371 64 265 12 894 125,1
B. Financování státní pokladny
(účet řízení likvidity)
-51 246 -64 207 -12 961 125,3
C. Celková pozice souhrnného účtu
státní pokladny u ČNB
(A+B)
125 58 -67 46,4

Kompletní informace za 1. čtvrtletí 2005 ke stažení

 

  • Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny informaci o 1. čtvrtletí 2005 projednal na 44. schůzi dne 1. června 2005 (vizpsp.cz, bod č. 12) a přijal usnesení č. 574 (viz psp.cz).
  • Vláda informaci o 1. čtvrtletí 2005 projednala dne 27. dubna 2005 (viz bod č. 13) a přijala usnesení č. 495.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.