Novinky

Územní rozpočty

Přehled o politice, metodikách řízení a hospodaření územních rozpočtů ČR.

ilustrace

Státní závěrečný účet územních rozpočtů

Souhrnná zpráva o výsledcích rozpočtového hospodaření územních samosprávných celků, dobrovolných svazků obcí a Regionálních rad regionů soudržnosti zpracovaná jako součást státního závěrečného účtu ČR včetně podrobných číselných údajů.

Finanční vypořádání

Metodické informace k finančnímu vypořádání krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a hlavního města Prahy s kapitolami státního rozpočtu Všeobecná pokladní správa a Operace státních finančních aktiv.

Číselníky

Přehled jednotlivých Číselníků využívaných při hospodaření územních rozpočtů; pro sledování poskytnutých transferů a půjček veřejným rozpočtům územní úrovně a číselníků IISSP.

Cenová politika v působnosti krajů

Metodické informace pro kraje a obce, které vykonávají svoji působnost v oblasti regulace cen v rozsahu a za podmínek stanovených rozhodnutím Ministerstva financí.

Pokutové bloky

Informace Ministerstva financí ke vzorům a náležitostem pokutových bloků.

Příkazové bloky

Příkazové bloky budou vydávány Ministerstvem financí dle zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich.