CZ EN

Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie

Dne 5. 5. 2020 byla 23 členskými státy Evropské unie včetně České republiky podepsána Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.

Z členských států dohodu podepsala Belgie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Francie, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko a Španělsko.

Tyto členské státy se dohodly na ukončení intra-unijních dohod o podpoře a ochraně investic uzavřením mnohostranné dohody v návaznosti na Deklaraci členských států EU k právním dopadům rozsudku Soudního dvora EU ve věci Achmea ze dne 15. 1. 2019. V rozsudku Soudního dvora EU ve věci C-284/16 (Achmea) ze dne 6. 3. 2018 Soudní dvůr EU došel k závěru, že rozhodčí doložky obsažené v intra-unijních dohodách o podpoře a ochraně investic jsou v rozporu s právem EU.

Předmětem dohody je ukončení dvoustranných intra-unijních dohod o podpoře a ochraně investic a to s vyloučením účinků ustanovení tzv. „sunset clause“, tedy ustanovení, které rozšiřuje ochranu investic učiněných před dnem skončení platnosti dvoustranné dohody o podpoře a ochraně investic na další období. Dohoda stanoví, že rozhodčí doložky obsažené v intra-unijních dohodách o podpoře a ochraně investic jsou neaplikovatelné a dále obsahuje také ustanovení k rozhodčím řízením vedeným na základě intra-unijních dohod o podpoře a ochraně investic, které dělí do tří kategorií a stanoví vůči nim rozdílné dopady.

Po ratifikaci dohody příslušnými členskými státy bude platnost dvoustranných intra-unijních dohod o podpoře a ochraně investic uzavřených mezi členskými státy EU, které dohodu podepsaly, ukončena. Členské státy, které dohodu nepodepsaly, ukončí dvoustranné dohody o podpoře a ochraně uzavřené s členskými státy EU bilaterálně.

Text dohody: Dohoda o ukončení platnosti dvoustranných dohod o investicích mezi členskými státy Evropské unie.

Přehled členských států, které již dohodu ratifikovaly

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář