CZ EN

Zasedání Rady ministrů pro hospodářské a finanční záležitosti zemí EU 13. července 2010 v Bruselu

Dne 13. července v Bruselu se na řádném zasedání Rady ECOFIN setkají ministři financí a hospodářství zemí Evropské unie. Českou delegaci povede náměstek ministra financí Tomáš Zídek.

Stěžejním tématem jednání bude balíček legislativních návrhů týkajících se reformy dohledového systému nad finančním trhem Evropské unie. V reakci na krizi na finančních trzích se členské státy shodly na ustanovení Evropské rady pro systémová rizika a tří evropských dohledových orgánů v oblasti bankovnictví, pojišťovnictví a zaměstnaneckých penzijních fondů a cenných papírů. Ministři financí budou jednat o změnách, které jsou v legislativních návrzích navrhovány v návaznosti na probíhající vyjednávání s Evropským parlamentem. Cílem je zavedení nového systému dohledu od počátku roku 2011.

Jelikož se bude jednat o první ECOFIN za belgického předsednictví, představí belgický ministr financí své plány v oblasti hospodářských a finančních politik na následující půlrok. Mezi hlavní priority Belgie patří posílení ekonomického růstu, zabezpečení stabilizace a udržitelnosti veřejných financí, dodržování Paktu stability a růstu, zejména s ohledem na probíhající procedury při nadměrném schodku u většiny členských států, fiskální konsolidace a pokračování práce v otázkách posílení ekonomické koordinace a zlepšení ekonomického řízení. V rámci provádění strategie Evropa 2020 se Belgie chce věnovat vnitřnímu trhu a obnovení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Ve finanční oblasti by Belgie ráda dokončila již zmiňovanou reformu dohledu nad finančním trhem, prioritou předsednictví je též zlepšení finanční stability a zvýšení ochrany spotřebitelů a investorů. Program belgického předsednictví Radě EU bude projednáván formou veřejné diskuse – tuto část zasedání bude možné sledovat na internetových stránkách Rady.

Radě ECOFIN bude představeno nové sdělení Evropské komise k posílené koordinaci hospodářských politik, které bylo vydané v návaznosti na červnové jednání hlav států a vlád a kterým se intenzívně zabývá skupina na vysoké úrovni vedená předsedou Evropské rady Van Rompuyem (tzv. Task Force pro ekonomické řízení). Ministři by měli též odsouhlasit  další kroky a zadání úkolů, které budou směrovat k zavedení tzv. evropského semestru pro ex-ante koordinaci hospodářských politik. Ta bude spočívat především v úpravě pravidel pro načasování a formát programů stability a konvergenčních programů, pravidelně zpracovávaných členskými státy.

Ministři financí evropských zemí dále formálně schválí Hlavní směry pro hospodářskou politiku (Broad Economic Policy Guidelines - BEPGs) poté, co je v červnu projednala Evropská rada a kladné stanovisko k nim vydal i Evropský parlament. Tyto směry představují - spolu se Směry pro zaměstnanost – společný obecný rámec pro priority v rámci strategie Evropa 2020 a budou sloužit jako vodítko pro členské státy při zpracovávání jejich národních programů reforem.

Rada ECOFIN se bude věnovat i provádění Paktu o stabilitě a růstu. Do skupiny zemí podléhajících proceduře při nadměrném schodku (EDP), ve které se nyní nachází již dvacet zemí včetně ČR, přibudou další čtyři – Bulharsko, Kypr, Dánsko a Finsko. Těm Rada doporučí kroky, které mají podniknout k odstranění nadměrného deficitu. U zemí, kterým právě uplynula šestiměsíční lhůta od zahájení EDP, Rada na návrh Komise zhodnotí, zda tyto státy přijaly účinná nápravná  opatření vedoucí k odstranění schodku. Jedná se o třináct států, včetně České republiky. Na základě dostupných informací Komise shledala, že ČR přijala dostatečná opatření s ohledem na lhůtu pro nápravu nadměrného schodku stanovenou Radou v prosinci 2009. Česká vláda podle EK implementovala konsolidačních opatření v souladu s návrhem rozpočtu pro rok 2010 a přijala dodatečná opatření v průběhu roku 2010 tak, aby zajistila splnění fiskálních cílů. Česká republika musí být dle EK připravena přijmout další dodatečná opatření k dosažení schodku -5,3 % pro rok 2010, budou–li to okolnosti vyžadovat. Bude také zapotřebí blíže specifikovat konsolidační opatření pro roky 2011 - 2013.

Ministři financí v návaznosti na závěry červnové Evropské rady formálně schválí přijetí společné měny Estonskem, včetně stanovení kurzu pro přepočet estonské koruny vůči Euru. Estonsko se tak od 1. ledna 2011 stane sedmnáctou zemí platící evropskou měnou.

Ministři se v rámci neformální debaty dotknou otázky připravované nové strategie EU pro vnitřní trh a související tzv. Montiho zprávy a vymění si názory na výsledky summitu G-20 v Torontu.

V předvečer zasedání Rady ECOFIN se opět sejde Task Force pro ekonomické řízení vedená předsedou Evropské rady Van Rompuyem, v níž členské země reprezentují převážně ministři financí. Skupina bude pokračovat v diskusi k jednotlivým návrhům v oblasti posílené koordinace hospodářských politik EU.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.