Novinky

TAIEX

oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení
oddělení 5801 - Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení

Vydáno

 • Dotace
 • Evropské společenství
 • Finanční podpora projektů
 • Program finanční pomoci
 • Granty
 • Národní kontaktní místo
 • NCP
 • TAIEX
 • Podpora ze zahraničí
 • Zahraniční sektor
Aktualizováno 8. 2. 2021 14:15
 • Aktualizace obsahu

TAIEX (Technical Assistance Information EXchange unit)

TAIEX je nástrojem Evropské komise, Generálního ředitelství pro rozšíření, a představuje krátkodobou, nefinanční pomoc poskytovanou ve formě seminářů/workshopů, hodnotících misí, misí expertů, poradenství, studijních cest, tréninkových programů na regionální úrovni a školení školitelů.

TAIEX je nástroj technické pomoci určený pro výměnu zkušeností a podporuje orgány veřejné správy především v aplikování, uplatňování a prosazování právních předpisů EU a usnadňuje sdílení osvědčených postupů EU.

TAIEX je realizován prostřednictvím samostatných iniciativ, které jsou založeny na předávání zkušeností a know-how veřejného sektoru členských zemí EU administrativě přijímající země. Příjemci pomoci zahrnují orgány státní a veřejné správy, soudy a orgány činné v trestním řízení, vládu a parlament, legislativní orgány, zástupce sociálních partnerů, odborů a svaz zaměstnavatelů.

Zaměření vychází především z potřeb přijímajících států a poskytuje odpovídající odborné znalosti šité na míru k řešení problémů především třemi způsoby:

Workshopy: Odborníci z členských států EU představují na workshopech specifické oblasti právních předpisů EU úředníkům, kteří jsou příjemci.

Expertní mise: Odborníci z členských států EU jsou vysíláni do úřadů přijímajících států, aby poskytli podrobné rady o provádění nebo implementování konkrétní části právních předpisů EU.

Studijní návštěvy: odborníci z úřadu přijímající země se účastní studijní návštěvy v úřadu členského státu EU.

TAIEX je založen na spolupráci mezi institucemi veřejné správy členských států EU a tzv. přijímajícími zeměmi.

Přijímající země:

 • Turecko, Severní Makedonie, Černá Hora, Srbsko, Albánie, Bosna a Hercegovina a Kosovo;
 • Komunita kyperských Turků v severní části Kypru;
 • Alžírsko, Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Egypt, Gruzie, Izrael, Jordánsko, Libanon, Libye, Moldavsko, Maroko, Palestina, Sýrie, Tunisko a Ukrajina;
 • Všechny země, které pokrývá Nástroj partnerství 1;
 • Členské státy EU ve rámcové spolupráci s GŘ Regionální a městská politika, GŘ Životní prostředí a GŘ Podpora strukturálních reforem;
 • Partnerské země a teritoria, které spadají pod Generální ředitelství pro mezinárodní spolupráci a rozvoj (DG DEVCO).

Přístup soukromé sféry je značně limitovaný, avšak není striktně zakázán, soukromá sféra je využívána ve výjimečných případech, pokud veřejný sektor není schopen zajistit požadovanou odbornost.

TAIEX je chápán jako součást zahraniční politiky ČR a jako jedna z cest poskytování podpory druhým zemím doplňující aktivity rozvojové politiky a transformační spolupráce.

Iniciativy TAIEXu jsou určovány poptávkou (demand driven) a vyznačují se individuálním přístupem k příjemcům, který umožňuje přesně cílenou pomoc a spolupráci při přijímání a implementaci evropské legislativy.

Experti se zájmem o zapojení do iniciativ TAIEX se mohou registrovat v DATABÁZI expertů. Registrace je zcela nezávazná, je však určena výhradně pro pracovníky státní správy: http://taiex.ec.europa.eu/ExpertDatabase/

Registrovaný expert obdrží jednou měsíčně souhrnné informace o všech otevřených poptávkách po asistenci formou expertní mise nebo studijní návštěvy. Evropská komise občas oslovuje i registrované experty přímo s konkrétní nabídkou.

Centrum pro zahraniční pomoc - realizace, monitorování a hodnocení Ministerstva financí ČR - je národním kontaktním místem (NKM) pro TAIEX.

NKM pro TAIEX zajišťuje zejména:

 • komunikaci s Evropskou komisí (EK) spojenou s funkcí NKM jako prostředníka mezi EK a poskytovateli pomoci z ČR
 • zajištění informovanosti a poradenství, zejména na základě přímého kontaktu s institucemi státní správy prostřednictvím institucionálních kontaktních míst nebo kontaktu s konkrétními experty
 • podporu při vyhledávání expertů z ČR pro účast na workshopech, seminářích, peer reviews apod. nebo pro organizaci studijních cest, tj. vytipování institucí nebo konkrétních expertů dle požadované expertízy
 • distribuci poptávek na relevantní instituce/experty a zprostředkování kontaktu mezi expertem / institucí z ČR a EK v případě zájmu o účast v aktivitě TAIEX
 • pomoc expertům při zaregistrování do databáze expertů

Konkrétní dotazy ke spolupráci s TAIEX rádi zodpovíme:

Detailní informace o TAIEX, a to zejména v rámci výročních zpráv „Activity Reports“

 


1 Nástroj partnerství stanoví na období let 2014 až 2020 novou i doplňkovou podporu pro vnější politiky Evropské unie, přičemž se rozšiřují partnerství v oblasti spolupráce a politický dialog na oblasti a témata stojící mimo rámec rozvojové spolupráce. Partnerskými zeměmi jsou průmyslové a další vysokopříjmové nebo středněpříjmové státy z celého světa, včetně rozvojových zemí, které hrají stále větší roli v celosvětových záležitostech (např. země skupiny G20).

 

Doporučované

Nejčtenější