CZ EN

MP/07/2019 - Automatizovaný přístup do registrů nebo evidencí

Dotaz:

Obecní úřad má přístup do registru obyvatel a dalších registrů ve smyslu ustanovení § 16 zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů. Jsou či nejsou v takovém případě poplatníci povinni hlásit změny údajů, jestliže správce poplatku má možnost změny v příslušném rejstříku ověřit? 

Odpověď:

Novela zákona o místních poplatcích v ustanovení § 14a odst. 5 stanoví „Povinnost ohlásit údaj podle odstavce 2 nebo jeho změnu se nevztahuje na údaj, který může správce poplatku automatizovaným způsobem zjistit z rejstříků nebo evidencí, do nichž má zřízen automatizovaný přístup. Okruh těchto údajů zveřejní správce poplatku na své úřední desce.“.

Důvodová zpráva k tomuto ustanovení uvádí následující: „Ustanovení nově explicitně řeší situace, kdy správce poplatku disponuje určitými údaji potřebnými pro správu poplatku, a to na základě toho, že si zřídil automatizovaný přístup do rejstříků a evidencí umožňující takové údaje automatizovaným způsobem zjistit (např. přístup podle § 16 zákona o místních poplatcích nebo podle § 57 ve spojení s § 58 odst. 2 daňového řádu). V případě takových údajů není vhodné, aby jejich neposkytnutí poplatkovým subjektem v rámci ohlašovací povinnosti bylo sankcionováno ztrátou nároku na osvobození (srov. odstavec 6). Vzhledem k tomu, že okruh těchto údajů se může u jednotlivých správců poplatků lišit, je třeba, aby jednotliví správci seznámili poplatkové subjekty s tím, jaké údaje mají tímto způsobem k dispozici. Za tímto účelem se stanoví, že správce poplatku zveřejní okruh těchto údajů na své úřední desce. Z § 26 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, pak vyplývá povinnost správce poplatku zveřejnit tyto údaje i způsobem umožňujícím dálkový přístup.“

Uvedené ustanovení mohou aplikovat pouze správci poplatků v obcích, které mají zřízen automatizovaný systém evidence poplatkových subjektů, do kterého jsou automatizovaným způsobem zaznamenávány změny údajů z jiných informačních systémů a evidencí potřebných pro správu místních poplatků, k nimž má správce poplatků zřízen přístup (§ 16 zákona o místních poplatcích), tedy bez jakéhokoliv zásahu správce daně.

Pokud obec nemá zřízen automatizovaný systém evidence poplatkových subjektů a správce poplatku má pro účely řízení o místních poplatcích zřízen přístup k údajům dle ustanovení § 16 zákona o místních poplatcích, může tyto údaje využívat, nicméně nebude moci aplikovat ustanovení § 14a odst. 5 zákona o místních poplatcích, tj. nebude na úřední desce zveřejňovat údaje, na které se nevztahuje povinnost je ohlásit nebo ohlásit jejich změnu.

Současně nutno připomenout, že podle ustanovení § 14 odst. 2 písm. c) zákona o místních poplatcích může obec, s účinností od 1. ledna 2020, v obecně závazné vyhlášce upravit vyloučení povinnosti podat ohlášení. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.