CZ EN

MP/02/2019 - Obec jako opatrovník nezletilého spoluvlastníka nemovitosti

Dotaz:

Zletilá a nezletilá osoba má ve spoluvlastnictví nemovitost, ve které není nikdo hlášen k pobytu. Opatrovníkem nezletilé osoby je obec. Správce poplatku požaduje uhradit místní poplatek za komunální odpad v plné výši po zletilém spoluvlastníkovi. Ten namítá, že část poplatku za nezletilého spoluvlastníka má hradit obec, neboť je opatrovníkem nezletilé osoby. Je požadavek zletilého spoluvlastníka oprávněný?

Odpověď:

V případě námitky zletilého poplatníka, že nehodlá platit místní poplatek za komunální odpad v plné výši, je nutné vycházet z ustanovení § 10b odst. 1 písm. b) zákona o místních poplatcích, které stanoví poplatníkem místního poplatku fyzickou osobu, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. Má-li k některé z uvedených nemovitých věcí vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně.

V souladu s ustanovením § 1116 občanského zákoníku se spoluvlastníci považují za jedinou osobu vlastnící konkrétní věc (např. nemovitou věc). Podle ustanovení § 1127 občanského zákoníku jsou z právního jednání týkajícího se společné věci všichni spoluvlastníci oprávněni a povinni společně a nerozdílně. Jedná se o tzv. solidaritu spoluvlastníků, která odpovídá povaze podílového spoluvlastnictví. Pokud jsou spoluvlastníci z právního jednání týkajícího se společné věci zavázáni plnit společně a nerozdílně, jsou povinni plnit jeden za všechny a všichni za jednoho. V souladu s ustanovením § 1872 občanského zákoníku je věřitel oprávněn požadovat zaplacení celého plnění nebo jeho libovolné části na všech spoludlužnících, jen na některých, nebo po kterémkoliv ze spoludlužníků.

Pokud byla obec ustanovena jako opatrovník nezletilé osoby, pak na ní ve smyslu ustanovení § 12 zákona o místních poplatcích nepřechází její poplatková povinnost, neboť opatrovník není v postavení zákonného zástupce nezletilce. Poplatková povinnost nezletilé osoby může ve smyslu uvedeného ustanovení přejít pouze na zákonného zástupce.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.