CZ EN

MP/04/2019 – Plnění poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem cizinci

Dotaz:

Jak má správce poplatku posuzovat poplatkovou povinnost u místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem v případě cizinců, kteří jsou poplatníky z titulu pobytu v obci přechodně po dobu delší 3 měsíců (§ 10b odst. 1 písm. a) bod 3. zákona o místních poplatcích) a přitom pobyt přerušují, např. studenti po dobu letních prázdnin.

Odpověď:

Ustanovení § 10b odst. 1 písm. a) bod 3. zákona o místních poplatcích se týká občanů Evropské unie. Zákon č. 326/1999 Sb., o vstupu a pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanoví zvláštní úpravu pobytu v případě občanů Evropské unie a jejich rodinných příslušníků. Občané Evropské unie požívají právo volného pohybu, na území České republiky mohou pobývat bez jakéhokoli zvláštního povolení (tj. nepotřebují žádné vízum ani povolení k pobytu) a mohou zde pobývat pouze na základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti (tedy obdoby našeho občanského průkazu). Zákon přitom ponechává na jejich rozhodnutí, zda v tomto případě požádají o vydání potvrzení o přechodném pobytu na území, či zda na území budou i nadále pobývat pouze na základě platného dokladu totožnosti, vydaného státem Evropské unie, jehož jsou občany.

Současně nutno připomenout, že občané Evropské unie jsou povinni, obdobně jako cizinci z tzv. třetích států, ohlásit místo svého pobytu na území České republiky. Pro ohlášení místa pobytu je stanovena lhůta 30 dnů ode dne vstupu na území České republiky, pokud předpokládaný pobyt bude delší než 30 dnů (cizinci z tzv. třetích států jsou povinni tuto povinnost splnit ve lhůtě do 3 pracovních dnů ode dne vstupu na území). Povinnost ohlášení plní cizinci u odboru cizinecké policie podle ustanovení § 97 nebo u ubytovatele ve smyslu ustanovení § 103 písm. b) cit. zákona.

Skutečnost, že dochází k přerušení pobytu cizince na území obce, např. po dobu letních prázdnin, není pro posuzování poplatkové povinnosti rozhodná, neboť právní úprava uvedeného místního poplatku je založena na nevyvratitelné právní domněnce, že fyzické osoby, které splňují kritérium pobytu ve smyslu ustanovení § 10b odst. 1 písm. a), využívají obcí zavedený systém odstraňování komunálních odpadů. Přerušení pobytu cizince na území obce může však obec stanovit v obecně závazné vyhlášce jako skutečnost, která je důvodem pro osvobození či úlevu na poplatku.

(Pozn.: „Zákonem č. 543/2020 Sb., kterým se mění zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech a zákona o výrobcích s ukončenou životností, byl poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů k 31. 12. 2020 zrušen a nahrazen poplatkem za obecní systém odpadového hospodářství a poplatkem za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.“)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.