CZ EN

SP/04/2019 - Osvobození územních samosprávných celků a příspěvkových organizací

Dotaz:

Lze přiznat osvobození od správních poplatků podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), za úkony prováděné pro územní samosprávné celky (obce, kraje) a pro jimi zřizované příspěvkové organizace?

Odpověď:

Na základě ustanovení § 8 odst. 1 písm. a) zákona o správních poplatcích jsou od správních poplatků osvobozeny státní orgány a státní fondy. Státními orgány se pro účely správních poplatků rozumí orgány, kterým náleží z Ústavy České republiky (dále jen „Ústava“) moc zákonodárná, výkonná a soudní. Orgány výkonné moci jsou ministerstva a jiné správní úřady, zřízené zákonem (čl. 79 Ústavy), v němž je zároveň stanovena i jejich působnost. V zákonech jsou tyto orgány označeny zpravidla jako státní orgán, orgán státní správy nebo správní úřad. Vzhledem k tomu, že subjekty, které jsou podle citovaného ustanovení osvobozeny, jsou v zákoně vymezeny jednoznačně, není možné osvobození vztáhnout na další subjekty, a to ani na instituce, které jsou zřizované ministerstvy a územními samosprávnými celky zřizovací (zakladatelskou) listinou apod. k plnění úkolů v oboru jejich působnosti.

V ustanovení § 8 odst. 1 písm. c) zákona o správních poplatcích je přiznáno osvobození od správních poplatků územním samosprávným celkům (bez ohledu na skutečnost, zda se jedná o základní územní samosprávné celky nebo kraje jako vyšší územní samosprávné celky podle čl. 99 Ústavy) a jejich orgánům, pokud žádají správní úřad o provedení úkonu, který vyplývá z výkonu státní správy, která byla na územní samosprávný celek převedena zvláštním zákonem. Pro přiznání osvobození musí být splněny obě podmínky taxativně v ustanovení uvedené. Orgány územního samosprávného celku jsou orgány uvedené v ustanovení § 5 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů. Orgány kraje vymezuje § 1 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), v platném znění. Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mezi orgány územních samosprávných celků nepatří. Druhou podmínkou pro přiznání osvobození je skutečnost, že územní samosprávné celky a jejich orgány požadují provedení úkonů souvisejících s výkonem státní správy, kterým jsou pověřeny. Jedná-li se o úkony, které souvisejí s výkonem místní samosprávy, nelze osvobození od správního poplatku přiznat. Např. požádá-li úřad územního samosprávného celku jiný správní úřad o vydání stavebního povolení v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), které je předmětem správního poplatku, nejedná se o „úkon související s výkonem státní správy“, neboť o stavební povolení nežádá v rámci jemu svěřeného výkonu státní správy, ale o výkon jemu svěřené samosprávy. Skutečnost, že pro správní úřad vydávající stavební povolení je tato činnost výkonem státní správy v oblasti řízení podle stavebního zákona, nemá na přiznání osvobození žádný vliv.

Na základě ustanovení § 8 odst. 2 písm. c) zákona o správních poplatcích lze přiznat osvobození od správních poplatků orgánům územního samosprávného celku za úkony prováděné úřadem téhož územního samosprávného celku. Jestliže územní samosprávný celek žádá o provedení správního úkonu svůj vlastní úřad, pak je tento úkon od správního poplatku osvobozen vždy, bez ohledu na skutečnost, zda je požadován úkon v souvislosti s výkonem samostatné nebo přenesené působnosti.

Ve věci přiznání osvobození příspěvkovým organizacím lze z hlediska zákona o správních poplatcích konstatovat, že příspěvkové organizace, bez ohledu na skutečnost, zda jsou zřizovány organizačními složkami státu nebo územními samosprávnými celky, od placení správních poplatků podle platného zákona o správních poplatcích osvobozeny nejsou. Pouze v případě, kdy by příspěvková organizace zastupovala na základě plné moci svého zřizovatele, byly by splněny podmínky pro přiznání osvobození, a to podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o správních poplatcích, podle kterého je poplatníkem fyzická nebo právnická osoba, která podala žádost nebo jiný návrh k provedení úkonu správnímu úřadu, nebo osoba, v jejímž zájmu nebo věci byl úkon proveden.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.