CZ EN

MP/02/2021 – Poplatek za užívání veřejného prostranství – Změna doby užívání veřejného prostranství

Dotaz:

Jak postupovat v případech, kdy skutečná doba užívání veřejného prostranství je rozdílná od doby, kterou poplatník uvedl v ohlášení nebo pokud k záboru veřejného prostranství po splnění ohlašovací povinnosti nedojde?

Odpověď:

V souladu s ustanovením § 14a zákona o místních poplatcích je poplatník místního poplatku za užívání veřejného prostranství povinen podat správci poplatku ohlášení (není-li tato povinnost v obecně závazné vyhlášce vyloučena), a to ve lhůtě, která je stanovena v obecně závazné vyhlášce obce.

V ohlášení poplatník, mimo jiné, uvede údaje rozhodné pro stanovení poplatku. V případě, že dojde ke změně údajů uvedených v ohlášení, např. ke změně rozsahu záboru veřejného prostranství nebo doby, po kterou bylo veřejné prostranství užíváno zvláštním způsobem, je poplatník v souladu s ustanovením § 14a odst. 4 zákona o místních poplatcích povinen tuto změnu oznámit správci poplatku do 15 dnů ode dne, kdy nastala, nestanoví-li obec v obecně závazné vyhlášce delší lhůtu.

V souladu s ustanovením § 92 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, je poplatník povinen výše uvedené skutečnosti prokázat, jelikož je nositelem důkazního břemene. Jako důkazních prostředků je možno využít všech podkladů, na jejichž základě lze zjistit skutečný stav věci a ověřit skutečnosti rozhodné pro správné zjištění a stanovení daně (poplatku).

Výši místního poplatku vypočítá poplatník podle rozsahu záboru a skutečné doby trvání užívání veřejného prostranství a uhradí jej ve lhůtě splatnosti stanovené v obecně závazné vyhlášce na účet správce daně.

Pokud by nastala situace, že byla splněna ohlašovací povinnost a k záboru veřejného prostranství nakonec nedošlo, je nutné také tuto skutečnost správci poplatku ohlásit a prokázat.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.