CZ EN

MP/07/2021 - Poplatky za komunální odpad - Splatnost poplatku za komunální odpad v průběhu poplatkového období

Dotaz:

Může obec u místních poplatků za komunální odpad stanovit splatnost poplatku před uplynutím poplatkového období?

Odpověď:

Obec zavádí místní poplatek obecně závaznou vyhláškou v samostatné působnosti. Ust. § 14 odst. 2 zákona o místních poplatcích upravuje povinné náležitosti obecně závazné vyhlášky, mezi něž patří i stanovení splatnosti poplatku, přičemž pro tento konstrukční prvek již další podmínky zákon nestanoví. Nelze proto vyloučit situaci, kdy splatnost poplatku bude obecně závaznou vyhláškou stanovena v průběhu poplatkového období.

Při takto nastavené splatnosti poplatku je však třeba věnovat zvýšenou pozornost běhu lhůty pro vyměření poplatku u těch poplatníků, kteří svoji poplatkovou povinnost řádně nesplnili. Podle ust. § 11 odst. 2 (resp. odst. 1) zákona o místních poplatcích platí, že nebudou li poplatky odvedeny plátcem poplatku (resp. zaplaceny poplatníkem) včas nebo ve správné výši, je správce poplatku povinen poplatek vyměřit. Podle ust. § 148 odst. 1 daňového řádu je počátek běhu lhůty pro vyměření daně (u daní, u nichž nevzniká povinnost podat řádné daňové tvrzení), určený dnem, v němž se daň stala splatnou. Bude-li v obecně závazné vyhlášce stanovena splatnost poplatku v průběhu poplatkového období, dostane se správce poplatku při aplikaci uvedeného ustanovení daňového řádu do situace, kdy mu již započne běžet tříletá lhůta pro stanovení poplatku, aniž by ji mohl v plném rozsahu využít, když k faktickému vyměření poplatku bude moci přistoupit teprve po uplynutí poplatkového období, kdy mu bude známa skutečná výše poplatkové povinnosti.

Stanovení splatnosti poplatku v průběhu poplatkového období bude aplikovatelné u místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství, a to zejména z důvodu „jednoduchosti“ jeho správy, kdy správci poplatku je známa celková výše poplatkové povinnosti na poplatkové období, a také u místního poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na základě kapacity sběrných nádob. Úskalím při výběru poplatků však mohou být změny, ke kterým dojde v průběhu poplatkového období, pokud ovlivní celkovou výši poplatkové povinnosti za poplatkové období (např. změny v kapacitě sběrných nádob, nebo v četnosti svozů).

Ve vztahu k místnímu poplatku za odkládání komunální odpadu z nemovité věci na objemovém či hmotnostním základu je stanovení splatnosti poplatku v průběhu kalendářního roku vyloučeno, když dle ust. § 11 odst. 4 zákona o místních poplatcích splatnost poplatku nastává ve lhůtě 30 dnů od doručení platebního výměru nebo hromadného předpisného seznamu.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.