CZ EN

SP/01/2021 – Zpětvzetí žádosti a vrácení správního poplatku

Dotaz:

Umožňuje zákon o správních poplatcích vrátit správní poplatek v případě zpětvzetí žádosti?

Odpověď:

Možnost vrácení správního poplatku je upravena v ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o správních poplatcích“), a to v případech taxativně uvedených v písmenech a) až c) tohoto ustanovení. Podle písmene a) lze vrátit správní poplatek, jehož předmětem je konkrétní úkon (vydání, ověření, udělení, ohlášení, zápis atd.). Pokud je předmětem správního poplatku přijetí žádosti, okamžikem přijetí žádosti správním úřadem možnost vrácení správního poplatku zaniká.

Nejčastěji je požadováno vrácení správního poplatku za úkony ve stavebním řízení. Úkony v řízení podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, podléhající zpoplatnění správním poplatkem jsou stanoveny v položkách 17 a 18 sazebníku zákona o správních poplatcích. Předmětem zpoplatnění v uvedených položkách je provedení úkonu správním úřadem deklarované jako vydání. Za úkon „vydání“ se ve smyslu zákona o správních poplatcích nepovažuje fyzické vydání dokumentu, ale provedení úkonu, který žadateli poskytne za zaplacený správní poplatek určité protiplnění nebo výhodu. Za splnění podmínky nelze považovat pouhé vydání např. stavebního povolení, ale toto povolení musí být zároveň vykonatelné, tedy pravomocné. Pokud stavební úřad vydal stavební povolení, proti kterému bylo podáno odvolání, je zpětvzetí žádosti důvodem pro vrácení správního poplatku, neboť žadatel jeho zaplacením nezískal žádné protiplnění. Zpětvzetí žádosti před provedením úkonu je důvodem pro vrácení správního poplatku bez ohledu na skutečnost, která vedla ke zpětvzetí žádosti. Požádá-li osoba, která správní poplatek zaplatila o jeho vrácení, správní úřad správní poplatek v plné výši vrátí.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.