CZ EN

MP/04/2022 – Poplatník poplatku za užívání veřejného prostranství v případě zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení

Otázka:

Kdo je v postavení poplatníka poplatku za užívání veřejného prostranství v případě zvláštního užívání veřejného prostranství pro umístění stavebních zařízení?

Odpověď:

Podle ust. § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích je subjektem poplatku fyzická nebo právnická osoba, která užívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v odstavci 1 cit. ustanovení, mj. tedy k umístění stavebního zařízení. Žádné bližší podmínky zákon nestanoví. Obecně tak platí, že poplatníkem za užívání veřejného prostranství v souvislosti s výkonem stavebních prací je investor stavby, neboť se zpravidla jedná o osobu, která získala stavební povolení k provedení stavby. Investor je povinen splnit ohlašovací povinnost a zodpovídá za řádnou a včasnou úhradu poplatku správci daně.

Investor však nemusí být osobou, která v době provádění výstavby skutečně užívá veřejné prostranství. Je tomu tak zejména v případech, kdy si objedná provedení díla od jiné osoby (zhotovitele) na základě vzájemně uzavřené smlouvy o dílo. Podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku je podstatou smlouvy o dílo závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo. Povinností zhotovitele je provést dílo samostatně a za tím účelem obstarat vše, čeho je k provedení díla třeba. To mj. znamená, že ze svých prostředků zajistí a uhradí pořízení materiálu, zařízení, výrobní prostředky, zajištění a použití věcí pro svoji činnost apod., do doby, než mu je cena díla zaplacena. 

Jelikož je zhotovitel povinen postupovat samostatně a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, není důvod, aby byl omezen v možnosti ohlásit užívání veřejného prostranství pro umístnění stavebního zařízení vlastním jménem a na vlastní náklad splnit povinnosti s tím spojené, ledaže by nebylo s investorem smluvně ujednáno jinak. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že mohou nastat situace, kdy zhotovitel bude v postavení poplatníka místního poplatku za užívání veřejného prostranství pro umístění stavebního zařízení. V tom případě bude plnit ohlašovací povinnost a ve lhůtě stanovené obecně závaznou vyhláškou odvede místní poplatek za užívání veřejného prostranství k danému účelu.

Pro úplnost lze dodat, že v případě složitých či etapových staveb, kdy je smlouva uzavřena s více zhotoviteli, může nastat situace, kdy správce daně nebude mít najisto postaveno, který ze zhotovitelů dílčí část díla, k němuž se váže poplatková povinnost, provádí. V takovém případě by měl správce daně v rámci vyhledávací činnosti vyzvat investora k poskytnutí potřebných informací, popřípadě k předložení smlouvy o dílo. Neučiní-li tak, bude správce daně vycházet z předpokladu, že v postavení poplatníka ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona o místních poplatcích je investor stavby. 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.