CZ EN

MP/05/2022 – Poplatek za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci – Evidence způsobu užití stavby v katastru nemovitost

Dotaz:

Je podmínkou pro vznik poplatkové povinnosti k místnímu poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, aby nemovitá věc, ve které má fyzická osoba bydliště nebo která je ve vlastnictví fyzické či právnické osoby, byla v katastru nemovitostí evidována jako „rodinný dům“ nebo „stavba pro rodinnou rekreaci“?

Odpověď:

Podle ust. § 10i písm. a) a b) zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“), je poplatníkem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci fyzická osoba, která má v nemovité věci bydliště, nebo vlastník nemovité věci, ve které nemá bydliště žádná fyzická osoba. Předmětem poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je podle ustanovení § 10j zákona o místních poplatcích odkládání směsného komunálního odpadu z jednotlivé nemovité věci zahrnující byt, rodinný dům nebo stavbu pro rodinnou rekreaci, která se nachází na území obce.

Z výše uvedených skutečností vyplývá, že v případě poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci je poplatková povinnost poplatkových subjektů svázána s nemovitou věcí umístěnou na území obce. Podle § 498 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), se za nemovité věci považují pozemky a podzemní stavby se samostatným účelovým určením, jakož i věcná práva k nim, a práva, která za nemovité věci prohlásí zákon. Stanoví-li jiný právní předpis, že určitá věc není součástí pozemku, a nelze-li takovou věc přenést z místa na místo bez porušení její podstaty, je i tato věc nemovitá. Podle ust. § 506 občanského zákoníku je součástí pozemku prostor nad povrchem i pod povrchem, stavby zřízené na pozemku a jiná zařízení, s výjimkou staveb dočasných, včetně toho, co je zapuštěno v pozemku nebo upevněno ve zdech. Stavba tedy není samostatnou nemovitou věcí, ale je součástí pozemku.

Právní úprava pojmu „rodinný dům“ a „stavba pro rodinnou rekreaci“ je obsažena v ust. § 2 písm. a) bod 2. a písm. b) vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů. Rodinným domem se rozumí stavba pro bydlení, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena. Rodinný dům může mít nejvýše tři samostatné byty, nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. Stavba pro rodinnou rekreaci je stavbou, jejíž objemové parametry a vzhled odpovídají požadavkům na rodinnou rekreaci a která je k tomuto účelu určena. Stavba pro rodinnou rekreaci může mít nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví. 

Zákon o místních poplatcích podmiňuje vznik poplatkové povinnosti k poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci naplněním předmětu poplatku vymezeným v ust. § 10j zákona o místních poplatcích (viz výše). Pokud tedy nemovitá věc zahrnuje rodinný dům či stavbu pro rodinnou rekreaci ve smyslu výše uvedených definic, vznikne fyzické nebo právnické osobě, která je v postavení poplatníka, poplatková povinnost k poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, a to bez ohledu na skutečnost, zda již došlo ke  kolaudaci stavby či byl proveden vklad do katastru nemovitostí a stavba má v katastru nemovitostí evidován způsob užití „rodinný dům“, příp. „stavba pro rodinnou rekreaci“. Stavbou pro rodinnou rekreaci tak může být i například stavba evidovaná v katastru nemovitostí jako „stavba občanského vybavení“. Podle bodu 4 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů, je stavba občanského vybavení definována jako stavba pro služby, tělesnou výchovu a rekreaci, kulturu, zdravotnictví a sociální péči, předškolní zařízení, školství a učiliště, vědu a výzkum apod. Z uvedeného vymezení vyplývá, že taková stavba může sloužit k rekreaci a  nelze dokonce ani vyloučit, že by v ní mohl být prostor k bydlení, když výčet jejího využití není úplný (tj. fungovala by jako multifunkční stavba). 
 

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.