CZ EN

MP/07/2022 – Zastavování exekucí vedených soudním exekutorem dle exekučního řádu pro vymožení pohledávek nepřesahujících 1 500 Kč bez příslušenství

Dotaz:

Může správce poplatku nadále vymáhat, případně odepsat část nedoplatku, kterou eviduje na osobním daňovém účtu poplatkového subjektu poté, co část pohledávky zanikla v souvislosti se zastavením exekuce dle bodu 18 až 24 čl. IV Přechodná ustanovení zákona č. 286/2021 Sb.?

Odpověď:

Bod 18 až 24 čl. IV Přechodná ustanovení zákona č. 286/2021 Sb. obsahuje úpravu zastavování exekucí vedených soudním exekutorem dle zákona č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve kterých pohledávka oprávněného nepřesahuje částku 1 500 Kč bez příslušenství a v posledních třech letech před účinností zákona, tj. před 1. 1. 2022, nebylo nic vymoženo. Takové exekuční řízení soudní exekutor zastaví do 3 měsíců od účinnosti zákona, pokud oprávněný do 30 dnů neuhradí na jeho výzvu zálohu na náklady exekuce, která podle čl. IV Přechodná ustanovení vyhlášky č. 517/2021 Sb. činí 500 Kč. Bude-li exekuce zastavena, náleží oprávněnému náhrada ve výši 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství, a to ve formě slevy na dani z příjmů. Exekutorovi pak za úkony spojené se zastavením exekuce náleží paušální náhrada nákladů ve výši 30 % paušálních hotových výdajů podle ust. § 13 odst. 1 vyhlášky č. 330/2001 Sb., která je vyplacena státem prostřednictvím exekučního soudu. 

Podle bodu 24 čl. IV Přechodná ustanovení zákona č. 286/2021 Sb.  nelze pro pohledávku, která byla předmětem zastavení exekuce po skončení řízení podle tohoto zákona podat exekuční návrh a nemůže být uplatněna před soudem ani jiným orgánem. Závazek, z něhož měl oprávněný vůči povinnému pohledávku vymáhanou v zastavené exekuci, zaniká ke dni právní moci usnesení o zastavení exekuce v rozsahu, v jakém byla oprávněnému přiznána náhrada podle bodu 21.

Z uvedených skutečností vyplývá, že správce poplatku, který zabezpečil vymáhání nedoplatku poplatkového subjektu prostřednictvím soudního exekutora, a exekuce byla výše uvedeným postupem zastavena, zaeviduje v souladu s ust. § 149 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový řád“), na osobním daňovém účtu poplatkového subjektu zánik poplatkové povinnosti v rozsahu 30 % vymáhané pohledávky bez příslušenství. Zbylou část nedoplatku správce poplatku již nemůže vymáhat daňovou exekucí, ani ji uplatnit v insolvenčním řízení nebo ji přihlásit do veřejné dražby (viz bod 24 čl. IV Přechodná ustanovení zákona č. 286/2021 Sb). Nicméně je nezbytné zdůraznit, že tento nedoplatek nadále trvá a definitivně zanikne až uplynutím lhůty pro placení daně dle ust. § 160 daňového řádu. Nic tedy nebrání tomu, aby byl např. dobrovolně zaplacen. Pokud správce poplatku shledá, že se jedná o nedobytný nedoplatek ve smyslu ust. § 158 odst. 2 daňového řádu, odepíše zbylou část nedoplatku pro nedobytnost.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.