CZ EN

České účetní standardy č. 701 až č. 710 pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., ke dni 1. ledna 2013

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb.

České účetní standardy pro některé vybrané účetní jednotky, které vedou účetnictví podle vyhlášky č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, jsou uvedeny v Přehledu Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinné k 1. 1. 2013.

OBSAH - pro rok 2013

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit:; publikováno 11.1.2013 / doplněno 15.01.2013

Přehled vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky ve Finančních zpravodajích účinných ke dni 1. ledna 2013

TABULKA - Přehledu vydání Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky v e Finančních zpravodajích účinných ke dni 1. ledna 2013
ČÚS název vydání oznámeno ve novelizován ve poznámka
701 Účty a zásady účtování na účtech FZ č. 7/2009, bod 25., str. 92 až 95 s účinností od 1.1.2010 FZ č. 9/2011, bod 19., str. 224 a 225 s účinností od 1.1.2012  
FZ č. 8/2012,bod 35., str. 183 s účinností od 1.1.2013 ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012,bod 3., str. 50 - 52, s účinností od 1.1.2012
702 Otevírání a uzavírání účetních knih FZ č. 7/2009, bod 25., str. 95 až 96, Příloha Převodový můstek str. 97 až 117 s účinností od 1.1.2010 FZ č. 8/2010, bod 35., Předvětí písm. c), str. 340 s účinností od 31.12.2010 Přílohou - vzor převodového můstku
703 Transfery FZ č. 8/2010, bod 35., str. 341 - 345 s účinností od 1.1.2011 FZ č. 9/2011, bod 20., str. 226 a 227 s účinností od 1.1.2012 původně vydán ve FZ č. 7/2009 s účinností od 1.1.2010 a zrušen FZ č. 8/2010
ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012, bod 3., str. 53 - 58, s účinností od 1.1.2012
704 Fondy účetní jednotky FZ č. 7/2009, bod 25., str. 122 až 125 s účinností od 1.1.2010 FZ č. 8/2012, bod 35., str. 181 s účinností od 1.1.2013  
705 Rezervy FZ č. 8/2010, bod 35., str. 346 - 347 s účinností od 1.1.2011    
706 Opravné položky a vyřazení pohledávek FZ č. 8/2010, bod 35., str. 348 - 350 s účinností od 1.1.2011 FZ č. 9/2011, bod 18., str. 222 a 223 s účinností od 1.1.2012 ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012 s účinností od 1.1.2012
FZ č. 8/2012,bod 30., str. 158 s účinností od 1.1.2013  
707 Zásoby FZ č. 8/2010, bod 35., str. 351 - 354 s účinností od 1.1.2011 FZ č. 9/2011, bod 21., str. 228 a 229 s účinností od 1.1.2012 ÚZ vydáno ve FZ č. 2/2012 s účinností od 1.1.2012
FZ č. 8/2012,bod 31., str. 159 s účinností od 1.1.2013  
708 Odpisování dlouhodobého majetku FZ č. 3/2011, bod 9., str. 66 - 92; s účinností od 31.12.2011 FZ č. 5/2011, bod 12., str. 124 - 143 s účinností od 31.12.2011  
709 Vlastní zdroje FZ č. 6/2012,bod 25., str. 124 - 131 s účinností od 1.1.2013    
710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek FZ č. 6/2012,bod 26., str. 132 - 140 s účinností od 1.1.2013    

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit: publikováno 11.1.2013

 

Přehled znění Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinných - ke dni 1. ledna 2013

TABULKA - Přehledu znění Českých účetních standardů (ČÚS) pro některé vybrané účetní jednotky účinných - ke dni 1. ledna 2013
Číslo ČÚS Název Účinnost Aktuální soubory Typ úpravy
k datu k 1.1.2013
501 až 522 Sdělení o zrušení Českých účetních standardů pro účetní jednotky, které účtují podle vyhlášky č. 505/2002 Sb.,ve znění pozdějších předpisů, č. 501 až 522 1.1.2010 Sdeleni_2009_zip_2013 Bez úprav
Předvětí k 703 až 707   1.1.2011 Predveti_2010_zip_2013 Bez úprav
701 Účty a zásady účtování na účtech 1.1.2013 CUS_701_Bodove_zneni_FZ_8_2012_zip_2013;
CUS_701_Uplne_zneni_s_vyznac.zmen_zip_2013;
CUS_701_Platné_zneni_zip_2013 
Úpravy textu
702 Otevírání a uzavírání účetních knih 1.1.2011 a dále CUS_702_Platne_zneni_od_2011_zip_2013 Bez úprav
Příloha k 702 Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010 1.1.2010 CUS_702_Prevodovy_mustek_2009_zip_2013 Bez úprav
703 Transfery 1.1.2012 CUS_703_Platne_zneni_od_2012_zip_2013 Bez úprav
704 Fondy účetní jednotky 1.1.2013 CUS_704_Bodove_zneni_FZ_8_2012_zip_2013;
CUS_704_Uplne_zneni_s_vyznac.zmen_zip_2013;
CUS_704_Platné_zneni_zip_2013
Úpravy textu
705 Rezervy 1.1.2011 a dále CUS_705_Platne_zneni_od_2011_zip_2013 Bez úprav
706 Opravné položky a vyřazení pohledávek 1.1.2013 CUS_706_Bodove_zneni_FZ_8_2012_zip_2013;
CUS_706_Uplne_zneni_s_vyznac.zmen_zip_2013;
CUS_706_Platné_zneni_zip_2013
Úpravy textu
707 Zásoby 1.1.2013 CUS_707_Bodove_zneni_FZ_8_2012_zip_2013;
CUS_707_Uplne_zneni_s_vyznac.zmen_zip_2013 ;
CUS_707_Platné_zneni_zip_2013 
Úpravy textu
708 Odpisování dlouhodobého majetku 31.12.2011 a dále CUS_708_Platne_zneni_od_2011_zip_2013; CUS_708_Priloha_od_2011_zip_2013 Bez úprav
709 Vlastní zdroje 1.1.2013 CUS_709_Platne_zneni_zip_2013; Nový
710 Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek 1.1.2013 CUS_710_Platne_zneni_zip_2013 Nový

Zdroj: MF - odbor Účetnictví a audit; publikováno 11.01.2013

Bodová znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky - platné pro rok 2013

Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701, 704, 706 a 707, které byly dne 30. listopadu 2012 zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 8/2012, jsou připraveny v souvislosti se změnami vyhlášek č. 410/2009 Sb. a č. 383/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2013.

Dne 21. prosince 2012 byly v částce č. 172 Sbírky zákonů zveřejněny novely vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2013, a to vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb. a vyhlášky č. 437/2011 Sb., a vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Na stránce Platná legislativa - vyhlášky pro rok 2013 je k dispozici text těchto novel v bodovém znění, příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. (Pomocný analytický přehled) v úplném znění a ve znění s vyznačením nevyplňovaných položek, úplné znění textové části vyhlášek č. 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb. s vyznačením změn a bez vyznačení změn v platném znění.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Český účetní standard č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - bodové znění novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 35. na straně 183, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky - bodové znění novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 35. na straně 181, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - bodové znění novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 30. na straně 158, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - bodové znění novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 31., na straně 159, ke stažení ve formátu word a pdf.

Přehled - Úplná znění novelizovaných Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platné pro rok 2013 –  ÚZ s vyznačením změn

Změny Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky č. 701, 704, 706 a 707, které byly dne 30. listopadu 2012 zveřejněny ve Finančním zpravodaji č. 8/2012, jsou připraveny v souvislosti se změnami vyhlášek č. 410/2009 Sb. a č. 383/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2013.

Dne 21. prosince 2012 byly v částce č. 172 Sbírky zákonů zveřejněny novely vyhlášek č. 383/2009 Sb. a č. 410/2009 Sb., s účinností od 1. ledna 2013, a to vyhláška č. 461/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 383/2009 Sb., technická vyhláška o účetních záznamech, ve znění vyhlášky č. 434/2010 Sb. a vyhlášky č. 437/2011 Sb., a vyhláška č. 460/2012 Sb., kterou se mění vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky, ve znění pozdějších předpisů.

Na stránce Platná legislativa - vyhlášky pro rok 2013 je k dispozici text těchto novel v bodovém znění, příloha č. 2a k vyhlášce č. 383/2009 Sb. (Pomocný analytický přehled) v úplném znění a ve znění s vyznačením nevyplňovaných položek, úplné znění textové části vyhlášek č. 410/2009 Sb. a 383/2009 Sb. s vyznačením změn a bez vyznačení změn v platném znění.

Obsah ZIP souboru ke stažení:

 • Český účetní standard č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - úplné znění s vyznačením změn podle novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 35. na straně 183, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky - úplné znění s vyznačením změn podle novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 35. na straně 181, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 706  - Opravné položky a vyřazení pohledávek - úplné znění s vyznačením změn podle novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 30. na straně 158, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - úplné znění s vyznačením změn podle novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 31., na straně 159, ke stažení ve formátu word a pdf.

Platná znění všech Českých účetních standardů pro některé vybrané účetní jednotky platných - pro rok 2013 - ÚZ bez vyznačení změn

OBSAH v souboru ZIP ke stažení

 • Český účetní standard č. 701 - Účty a zásady účtování na účtech - úplné znění bez vyznačení změn podle novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 35. na straně 183, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 702 - Otevírání a uzavírání účetních knih - úplné znění účinné od 31. prosince 2010, pro rok 2013 platné beze změn, ke stažení ve formátu pdf.
  • Příloha: Vzor převodového můstku k 1. lednu 2010 - ke stažení ve formátu excel
 • Český účetní standard č. 703 - Transfery - úplné znění účinné od 1. ledna 2012 zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 2/2012 jako bod 3. na stranách 53 až 58, pro rok 2013 platné beze změn, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 704 - Fondy účetní jednotky - úplné znění bez vyznačení změn podle novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 35. na straně 181, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 705 - Rezervy - úplné znění účinné od 1. ledna 2010 zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2010 jako bod 35. na stranách 346 až 347, pro rok 2013 platné beze změn, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 706 - Opravné položky a vyřazení pohledávek - úplné znění bez vyznačení změn podle novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 30. na straně 158, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 707 - Zásoby - úplné znění bez vyznačení změn podle novely účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 8/2012 jako bod 31., na straně 159, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 708 - Odpisování dlouhodobého majetku - úplné znění účinné od 31. prosince 2011 zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 5/2011 jako bod 12. na stranách 124 - 143, pro rok 2013 platné beze změn, ke stažení ve formátu word a pdf.
  • Příloha č. 1 - ke stažení ve formátu excel
 • Český účetní standard č. 709 - Vlastní zdroje - úplné znění účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 jako bod 25. na stranách 124 až 131, ke stažení ve formátu word a pdf.
 • Český účetní standard č. 710 - Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek - úplné znění účinné k 1. lednu 2013 a zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2012 jako bod 26. na stranách 132 až 140, ke stažení ve formátu word a pdf.

Dokumenty ke stažení

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.