CZ EN

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony předložen do Poslanecké sněmovny

Vláda schválila dne 4. října 2023 návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ve znění stanoviska Legislativní rady vlády. Návrh zákona byl 18. října 2023 předložen Poslanecké sněmovně a je evidován jako Sněmovní tisk č. 570. Odborné veřejnosti se pro informaci předkládají příslušné dokumenty ve verzi předložené do Poslanecké sněmovny.

Návrh zákona reaguje na poznatky z výkladové a aplikační praxe v oblasti fondového financování. Navazuje na koncepci rozvoje kapitálového trhu, kterou vláda schválila v roce 2019. 

Hlavními navrhovanými opatřeními jsou úprava tzv. nelicencovaných správců, a úprava další dílčích oblastí, u kterých byla trhem či ČNB indikována potřeba vyjasnění.

Nelicencovaní správci 

 • známí též jako tzv. patnáctkáři, podle čísla ustanovení, ve kterém byli upraveni, jsou právnické osoby, které mohou provádět správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním, aniž by podléhaly rozsáhlé regulaci zákona či dohledu ČNB. Z praxe plynou zjištění, že je účelné omezit investice prostřednictvím těchto subjektů, jelikož se drobní investoři mylně domnívají, že se jedná o relativně bezpečné investice;
 • zvyšuje se informační povinnost vůči investorům;
 • explicitně se stanoví minimální výše investice každého investora odpovídající částce 125 000 EUR, kterou bude každoročně ověřovat auditor s výjimkou správy majetku s maximálně 20 investory;
 • zavádí se sankční výmaz nelicencovaných správců ze seznamu vedeného ČNB v případně závažného nebo opakovaného porušení povinností.   

Výraznější úpravy reflektující připomínky trhu a ČNB 

 • V návaznosti na koncepci rozvoje kapitálového trhu se navrhuje umožnit komanditní společnosti na investiční listy a uzavřené akciové společnosti, která je investičním fondem, vytvářet podfondy. Za účelem podpory právní formy uzavřené akciové společnosti se navrhuje nové označení pro její obchodní firmu „SICAF”, jelikož se jedná o celosvětově známou a srozumitelnou zkratku.   
 • Návrh výslovně zakotvuje převod jmění kapitálové společnosti do podílového fondu jako jeden z možných způsobů přeměny podílového fondu.
 • Návrh upravuje výši některých správních poplatků, tak aby reflektovaly náklady spojené s odpovídajícími správními řízeními.
 • V návaznosti na výše popsané změny je i adekvátně upraven zákon č. 586/1992 Sb., o dani z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, aby daňový režim odpovídal novým úpravám v zákoně o investičních společnostech a investičních fondech.

Další změny

Z dalších navrhovaných změn lze zmínit: 

 • sloučení seznamů zahraničních investičních fondů vedených ČNB;
 • vyjasnění procesních aspektů likvidace podílového fondu;
 • sjednocení lhůt pro některá licenční řízení nebo
 • zpřesnění adaptace právního řádu ve vztahu k  nařízení o distribuci fondů [CBDF – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1156] a revizi nařízení o evropských fondech dlouhodobých investic [ELTIF – nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/606].

Související tisková zpráva:

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.