CZ EN

Evropské právní předpisy související s projektem Unie kapitálových trhů publikovány v Úředním věstníku Evropské unie

Unie kapitálových trhů je iniciativou EU, jejímž cílem je prohloubit a dále integrovat kapitálové trhy členských států EU. Za tím účelem byly v rámci tohoto projektu přijaty některé další právní předpisy.

Revize kapitálových požadavků obchodníků s cennými papíry

Dne 5. prosince 2019 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány:

  • nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2033 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostních požadavcích na investiční podniky a o změně nařízení (EU) č. 1093/2010, (EU) č. 575/2013, (EU) č. 600/2014 a (EU) č. 806/2014, a
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2034 ze dne 27. listopadu 2019 o obezřetnostním dohledu nad investičními podniky a o změně směrnic 2002/87/ES, 2009/65/ES, 2011/61/EU, 2013/36/EU, 2014/59/EU a 2014/65/EU.

Cílem právní úpravy je zefektivnit obezřetnostní a dohledový rámec pro investiční podniky, tj. subjekty, které jsou v českém právu označovány jako obchodníci s cennými papíry. Nová legislativa reflektuje velikost a povahu těchto subjektů podle jejich činnosti a v závislosti na tom přizpůsobuje kapitálové a další obezřetnostní požadavky. V souladu s tím jsou obchodníci s cennými papíry klasifikováni do tří tříd, které se liší intenzitou požadavků. Nejpřísnější požadavky, odpovídající v zásadě stávajícímu režimu, zůstávají platné pouze pro systémově významné subjekty. S klesající významností subjektů se požadavky snižují. Tato regulace by měla přispět ke zvýšení hospodářské soutěže, lepšímu přístupu investorů k novým příležitostem a efektivnějšímu řízení jejich rizik.

Bezprostředně použitelné a přímo závazné nařízení Evropské unie vstoupí v platnost dne 25. prosince 2019 a nabyde účinnosti dne 26. června 2021, s výjimkou některých ustanovení, která se použijí již ode dne vstupu v platnost. Směrnici Evropské unie je třeba transponovat do českého právního řádu do 26. června 2021.

Právní úprava udržitelného financování

Dne 9. prosince 2019 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2088 ze dne 27. listopadu 2019 o zveřejňování informací souvisejících s udržitelností v odvětví finančních služeb, a
  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2089 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1011, pokud jde o referenční hodnoty EU pro transformaci hospodářství spjatou s klimatem, referenční hodnoty EU navázané na Pařížskou dohodu a zveřejňování informací týkajících se udržitelnosti pro referenční hodnoty.

Uvedená nařízení realizují opatření obsažená v Akčním plánu: financování udržitelného růstu ze dne 8. března 2018, přičemž první nařízení cílí na vytvoření jednotného režimu pro finanční instituce ohledně povinné integrace aspektů udržitelnosti do procesu investičního rozhodování a zvýšení transparentnosti směrem ke koncovým investorům z hlediska toho, jak jsou jimi tyto faktory udržitelnosti začleňovány do investičních rozhodnutí, zejména pokud jde o jejich expozici rizikům pro udržitelnost. Povinné poskytování informací se vedle výše uvedených subjektů vztahuje obdobně i na finanční produkty.

Druhé nařízení směřuje k vytvoření nových kategorií referenčních hodnot, tzv. nízkouhlíkových benchmarků neboli „dekarbonizovaných“ verzí těchto referenčních hodnot.

První bezprostředně použitelné a přímo závazné nařízení vstoupí v platnost dne 29. prosince 2019 a použije se ode dne 10. března 2021, s výjimkou některých ustanovení, která se použijí ode dne 29. prosince 2019, nebo 1. ledna 2022.

Druhé nařízení je novelou nařízení (EU) 2016/1011 a je účinné ode dne 10. prosince 2019.

Podpora růstu trhu malých a středních podniků

Dne 11. prosince 2019 bylo v Úředním věstníku Evropské unie publikováno:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2115 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění směrnice 2014/65/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 a (EU) 2017/1129, pokud jde o podporu využívání trhů pro růst malých a středních podniků.

Právní úprava si klade za cíl usnadnit malým a středním podnikům přístup na veřejné kapitálové trhy. Úprava přináší pouze technické změny s cílem zajistit větší přiměřenost právního rámce EU uplatňovaného na kotované malé a střední podniky. Konkrétně je řešena zejména nadměrná administrativní zátěž malých a středních podniků při kotaci nebo emisích akcií a dluhopisů.

Bezprostředně použitelné a přímo závazné nařízení Evropské unie nabyde účinnosti dne 31. prosince 2019, s výjimkou článku 1, který nabyde účinnosti dne 1. ledna 2021.

Harmonizace krytých dluhopisů

Dne 18. prosince 2019 byly v Úředním věstníku Evropské unie publikovány:

  • nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2160 ze dne 27. listopadu 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 575/2013, pokud jde o expozice v krytých dluhopisech, a
  • směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2162 ze dne 27. listopadu 2019, o vydávání krytých dluhopisů a veřejném dohledu nad krytými dluhopisy a o změně směrnic 2009/65/ES a 2014/59/EU.

Cílem právní úpravy je harmonizovat právní rámec krytých dluhopisů, které mají splňovat určité strukturální požadavky. Těmito požadavky jsou mechanismus dvojího postihu, vyloučení automatické splatnosti v případě úpadku, vysoká kvalita aktiv určených ke krytí dluhopisů, oddělení krycích aktiv v krycím portfoliu a jejich vynětí z majetkové podstaty v případě úpadku, ustanovení kontrolora krycího portfolia, povinná rezerva likvidity krycího portfolia, umožnění struktur prodloužitelné splatnosti nebo jmenování zvláštního správce krycího portfolia pro případ platební neschopnosti či řešení krize atd. Úprava zakotvuje rovněž evropské značení krytých dluhopisů.

Bezprostředně použitelné a přímo závazné nařízení Evropské unie nabyde účinnosti 30 dnů ode dne vstupu v platnost, která nastane 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU. Směrnici Evropské unie je třeba transponovat do českého právního řádu do 18 měsíců ode dne vstupu v platnost, která nastane rovněž 20. dnem po vyhlášení v Úředním věstníku EU.

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.