CZ EN

Sekundární předpisy EU

Základní normy pro mezinárodní spolupráci v oblasti daní - Právo EU.

DAC 1

Základní normou pro mezinárodní spolupráci v oblasti přímých daní je směrnice Rady 2011/16/EU ze dne 15. února 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS. Tato směrnice byla implementována do české legislativy zákonem č. 164/2013 Sb. ze dne 2. května 2013 o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů. V této normě jsou specifikovány tyto nástroje spolupráce: výměna informací na žádost, výměna informací z vlastního podnětu (spontánní), automatická výměna, účast při úkonech správce daně, souběžné daňové kontroly, doručování.

Příslušný transpoziční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 164/2013 Sb. (původní znění zákona).

DAC 2

Neoficiální text konsolidované směrnice ( 880,46 kB)

Na základě novely směrnice Ministerstvo financí notifikuje Evropské komisi státy, se kterými bude probíhat automatická výměna informací podle MCAA a CRS (srov. příloha 1 odd. VIII pododdílu D bodu 4 písm. b) DAC).

Příslušný transpoziční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 105/2016 Sb.

K problematice DAC 2 se také vztahuje Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/2378 ze dne 15. prosince 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k některým ustanovením směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a zrušuje prováděcí nařízení (EU) č. 1156/2012.

DAC 3

Jako reakce tzv. „LUX LEAKS“ zavádí směrnice Rady 2015/2376/EU automatickou výměnu informací o předběžných daňových rozhodnutích a o předběžných posouzeních převodních cen. Dosud bylo možno tyto informace vyměňovat spontánně. Hlavním cílem směrnice je posílení mechanismu výměny informací, který napomůže k nezbytnému zvýšení transparentnosti v oblasti správy daní. To by mělo přispět k řešení některých problémů způsobených vyhýbáním se daňové povinnosti, agresivním daňovým plánováním a škodlivou daňovou soutěží.

Transpozice této směrnice byla provedena prostřednictvím novely zákona č. 164/2013 Sb.

Příslušný transpoziční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 92/2017 Sb.

K problematice DAC 3 se také vztahuje Prováděcí nařízení Komise (EU) 2016/1963 ze dne 9. listopadu 2016, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o standardní formuláře a jazykový režim používané v souvislosti se směrnicemi Rady (EU) 2015/2376 a (EU) 2016/881.

DAC 4

Cílem novely směrnice je opět přispět k předcházení agresivnímu daňovému plánování a škodlivé daňové soutěži, které výrazně narostly a dostaly se do středu pozornosti v Unii i ve světě.

Skupiny nadnárodních podniků působící v různých zemích mají možnost dopouštět se praktik agresivního daňového plánování, které domácím společnostem k dispozici nejsou.

Ve zprávě podle jednotlivých zemí by skupiny nadnárodních podniků měly poskytovat každý rok a pro každou daňovou jurisdikci, ve které podnikají, informace o výši výnosů, zisku před zdaněním příjmu a zaplacené a dlužné dani z příjmu. Skupiny nadnárodních podniků budou rovněž ve zprávě uvádět počet svých zaměstnanců, základní kapitál, nerozdělené zisky a hmotná aktiva v každé daňové jurisdikci a dále také identifikovat každou entitu v rámci skupiny, která provozuje podnikatelskou činnost v určité daňové jurisdikci. V zájmu zajištění řádného fungování vnitřního trhu hodlá EU přispět k spravedlivější hospodářské soutěži mezi skupinami nadnárodních podniků z EU a skupinami nadnárodních podniků ze třetích zemí, jejichž jeden nebo několik subjektů se nachází v EU. Povinnost podávání zpráv podle jednotlivých zemí by se tudíž měla vztahovat na oba typy skupin nadnárodních podniků s tím, že se bude týkat jen skupin nadnárodních podniků s konsolidovaným obratem rovnajícím se nebo vyšším než 750 mil. EUR (nebo přibližnému ekvivalentu této částky v národní měně dle platného kurzu k lednu 2015, tj. přibližně 20 mld. Kč).

Příslušný transpoziční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 305/2017 Sb. spolu s vyhláškou č. 306/2017 Sb.

DAC 5

Účelem této směrnice je umožnit správci daně pro zajištění kontroly fungování správní spolupráce podle DAC ze zákona přístup k mechanismům, postupům, dokumentům a informacím získávaným pro účely boje proti praní špinavých peněz. Příslušný transpoziční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 94/2018 Sb..

DAC 6

Cílem této novely směrnice je zajištění automatického oznamování informací o přeshraničních uspořádáních, která jsou potenciálně agresivním daňovým plánovaním. Toto automatické oznamování účinně podpoří úsilí zaměřené na vytvoření prostředí spravedlivého zdaňování na vnitřním trhu.

Příslušný transpoziční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 343/2020 Sb. 

K problematice DAC 6 se také vztahuje Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/532 ze dne 28. března 2019, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2015/2378, pokud jde o standardní formuláře, včetně jazykového režimu, pro povinnou automatickou výměnu informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat.

DAC 7

Směrnice je novelizována za účelem zavedení nových pravidel pro posílení transparentnosti ve vztahu k digitálním platformám.

Digitální platformy budou oznamovat příjmy jednotlivců i podniků získané prostřednictvím těchto platforem. Cílem je řešit problém, kdy některé příjmy zůstávají nenahlášeny a nezdaněny, zejména pokud digitální platformy působí ve více zemích. Členské státy tak přicházejí o daňové příjmy a obchodníci na digitálních platformách získávají nad tradičními podniky nespravedlivou výhodu. Zahrnuty budou digitální platformy využívané k prodeji zboží i poskytování některých služeb (pronájem nemovitostí, dopravních prostředků a osobní služby). Podle doplněné směrnice o správní spolupráci se mají nové povinnosti uplatňovat od 1. ledna 2023.

Provozovatelé digitálních platforem budou mít povinnost oznamovat příjmy, které na nich prodejci realizují, a členské státy mají povinnost si tyto informace automaticky vyměňovat. Nová pravidla se vztahují na digitální platformy nacházející se uvnitř EU i mimo ni.

V rámci OECD se připravuje modelová dohoda, na jejímž základě by měla být umožněna i výměna informací se třetími státy, přičemž by mohlo odpadnout případné duplicitní oznamování v EU.

Další změny směrnice o správní spolupráci v oblasti daní zkvalitňují výměnu informací a spolupráci mezi daňovými orgány členských států. Bude jednodušší získávat informace o skupinách daňových poplatníků. Nová pravidla rovněž poskytují rámec, na jehož základě bude nejpozději od roku 2024 možné provádět společné kontroly orgány různých členských států.

Více informací lze najít zde 

DAC 8

Od svého přijetí byla původní směrnice 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní (směrnice DAC), několikrát změněna tak, aby mezinárodní spolupráce zahrnovala výměnu informací o finančních účtech, o daňových rozhodnutích a předběžných posouzeních převodních cen, o zprávách podle jednotlivých zemí, o skutečném vlastnictví a o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat. 

Nově je navrhováno rozšíření působnosti směrnice DAC také o výměnu informací týkající se elektronických peněz a virtuálních aktiv, a o společná pravidla pro správní sankce a o opatření na dodržování pravidel v oblasti daní.

Aktuálně probíhají jednání v Radě EU o návrhu Evropské komise, který byl předložen 8. prosince 2022. 

Zvažuje se, že předmětem nové úpravy bude: 

  1. nový okruh automatické výměny informací ve vztahu ke krypto-aktivům (OECD standard „CARF“), 
  2. úprava automatické výměny informací oznamovaných finančními institucemi, a to především zahrnutí elektronických peněz (úprava OECD standardu „CRS“), 
  3. nové systematičtější řešení problematiky sankcí a opatření na dodržování povinností vyplývající ze směrnice DAC (2011/16/EU a jejích dosavadních novel) a 
  4. případné další zlepšení pravidel mezinárodní spolupráce v oblasti daní.

Savings směrnice

V rámci boje proti daňovým únikům byla vypracována a přijata směrnice Rady 2003/48/ES, která umožňovala identifikovat zahraniční konta s tím, že se vztahovala pouze na úrokové platby provedené ve prospěch fyzických osob s bydlištěm v Unii. Evropská právní úprava byla obcházena, proto EU přijala novelizující směrnice Rady 2014/48/ES s cílem toto znemožnit. Došlo mj. k rozšíření působnosti i na další finanční nástroje, např. i některé smlouvy o životním pojištění.

Vzápětí proběhl na mezinárodní úrovni proces, při kterém byla přisouzena automatické výměně informací mnohem větší váha jakožto prostředku prevence proti přeshraničním daňovým podvodům a vyhýbání se daňovým povinnostem. V návaznosti na impuls Spojených států amerických a dalších zemí byl Organizací pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) vytvořen jednotný globální standard pro automatickou výměnu informací v daňové oblasti. Tento globální standard se transformoval do podmínek Evropské unie v podobě směrnice 2014/107/EU. Vzhledem k tomu, že směrnice 2014/107/EU má obecně širší oblast působnosti než směrnice 2003/48/ES, došlo by při současné existenci obou směrnic k neefektivním duplicitám. Proto bylo rozhodnuto směrnici 2003/48/ES zrušit, a to směrnicí 2015/2060/EU. Ve vztahu k Rakousku bylo povoleno jednoroční přechodné období, které umožnilo Rakousku po stanovenou dobu ještě používat starý režim podle směrnice 2003/48/ES, ale pouze pro směr toku informací z Rakouska.

Příslušný transpoziční zákon byl publikován ve Sbírce zákonů jako zákon č. 105/2016 Sb..

Nařízení Rady EU pro správní spolupráci pro oblast DPH

Nařízení Rady (EU) č. 904/2010 ze dne 7.10.2010 o správní spolupráci a boji proti podvodům v oblasti daně z přidané hodnoty upravuje mezinárodní spolupráci v oblasti DPH a je přímo aplikovatelné. K Nařízení byla vydána Prováděcí nařízení Komise. Prováděcí nařízení lze nalézt na webové stránce Právo EU - EUR-Lex.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.