CZ EN

Uživatelská příručka k Modulu závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol

verze 4 - s účinností od 1. 3. 2023

Ze zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, ustanovení § 22 odst. 5 vyplývá kontrolním orgánům povinnost informovat Ministerstvo financí o závažných zjištěních z vykonaných finančních kontrol, a to nejpozději do 1 měsíce od ukončení finanční kontroly. Za závažné zjištění se považuje:

  1. zjištění, na jehož základě kontrolní orgán oznámil podle zvláštního právního předpisu státnímu zástupci nebo policejním orgánům skutečnosti nasvědčující tomu, že byl spáchán trestný čin,
  2. zjištění neoprávněného použití, zadržení, ztráty nebo poškození veřejných prostředků v hodnotě přesahující 300 000 Kč.

K zabezpečení splnění této povinnosti byl vyvinut „Modul závažných zjištění z vykonaných finančních kontrol“. Předávání informací podle ustanovení § 22 odst. 5 zákona o finanční kontrole probíhá od 1. ledna 2020 výhradně v elektronické podobě prostřednictvím tohoto modulu. Pro usnadnění práce kontrolním orgánům veřejné správy byla zpracována již v roce 2019 uživatelská příručka, která je pravidelně aktualizována a která provází kontrolní orgán „krok za krokem“ při zadávání hlášení o závažném zjištění. S účinností od 1. 3. 2023 je vydávána verze č. 4 této příručky. Tato verze zohledňuje aktualizaci textu v souladu s aktuálním legislativním vývojem a úpravami zapracovanými do modulu v návaznosti na připomínky kontrolních orgánů vzešlých při testování pilotního provozu v roce 2019.

Dokumenty ke stažení

Zobrazit formulář

Kontaktní formulář