CZ EN

Konference Auditního orgánu

Ve dnech 6. – 8. 11. 2017 proběhla historicky první Konference Auditního orgánu pod názvem „Audit ESI fondů v České republice“, jejímž cílem bylo přispět k efektivnějšímu čerpání finančních prostředků z Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice (ESI fondů).

Obsahem byla zejména výměna zkušeností různých subjektů zabývajícími se auditem, kontrolou a samotnou implementací Evropských strukturálních a investičních fondů v České republice. Hlavním cílem konference bylo posílení řídících a kontrolních systémů jednotlivých prvků implementační struktury vedoucích k prevenci v podobě minimalizaci chyb při čerpáním fondů EU při současném respektování snahy o zjednodušování a rozumnou míru administrativní zátěže.

Konference se zúčastnili kromě auditorů Auditního orgánu Ministerstva financí, také zástupci všech řídících orgánů programového období 2014 – 2020 (Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Magistrátu hlavního města Prahy) a zástupci dalších orgánů, které jsou přímo nebo nepřímo součástí národní implementační struktury nebo kontrolním orgánem (Platební a certifikační orgán - Ministerstvo financí, Národní orgán pro koordinaci – Ministerstvo pro místní rozvoj, Generální finanční ředitelství, Nejvyšší kontrolní úřad). V neposlední řadě byli přítomni rovněž i zástupci Evropské komise, Evropského účetního dvora a Orgánu auditu Ministerstva financí Slovenské republiky a další hosté.

První den konference vystoupili se svými příspěvky zástupci jednotlivých externích subjektů, došlo ke shrnutí činnosti samotného Auditního orgánu za posledních 10 let jeho činnosti a proběhla panelová diskuze nad aktuálními tématy, v rámci které zazněly informace vyplývající z rozdílných zkušeností a pohledů odlišných subjektů zapojených do implementace ESI fondů ČR.

Programovou náplní druhého dne konference bylo celkem jedenáct tematicky různě zaměřených workshopů, které vedli přední odborníci na danou oblast. Jako příklad lze uvést oblast finančních nástrojů, veřejných zakázek, veřejné podpory, zjednodušených metod vykazování a další.

Závěrečný den konference proběhlo shrnutí hlavních závěrů vybraných workshopů a hosté z Ministerstva pro místní rozvoj představili budoucnost kohezní politiky po roce 2020, resp. stav jejího vyjednávání na půdě Evropské komise.

Konference se setkala s kladnou odezvou většiny účastníků a to nejen z řad zaměstnanců Ministerstva financí, ale především z pohledu externích hostů. „Jsem velmi rád, že konference splnila svůj účel a doufám, že podobné akce přispějí k lepšímu čerpání finančních prostředků Evropské unie a sdílení „best practice“ a tím k prevenci namísto represe,“ uvedl ředitel Auditního orgánu Stanislav Bureš na závěr této konference.

Ministerstvo financí bude i v následujících letech pokračovat v naplňování své konzultační a poradenské role s cílem upozorňovat na související rizika a minimalizovat negativní dopady nesprávného čerpání finančních prostředků EU.

 


 

Auditní orgán Ministerstva financí ČR

Auditní orgán (AO) je funkčně nezávislý auditní subjekt, ustanovený v sekci 04 – Finanční řízení a audit, odboru 52 Ministerstva financí, který zajišťuje výkon auditu prostředků Evropské unie. AO dává pomyslný „palec“ Evropské komisi na to, že předkládané výdaje k proplacení jsou správné, legální a řádné.

Úloha AO je definována čl. 127 nařízení (ES) č. 1303/2013 a hlavním cílem jeho činnosti je ověření účinnost řídicích a kontrolních systémů ostatních subjektů implementační struktury ESI fondů v ČR, včetně formulace návrhů opatření pro jejich zlepšení do budoucna.

Při výkonu své činnosti postupuje AO v souladu jak s legislativou EU, pokyny EK tak současně i národními předpisy a legislativou ČR (zejména zákon č. 320/2001 Sb., zákon č. 255/2012 Sb.). Při své činnosti rovněž využívá mezinárodně uznávané auditorské standardy (IIA, INTOSAI, IFAC) a zohledňuje rozhodovací praxí ostatních orgánů (soudy, Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, orgány Finanční správy aj.).

Každoročně AO předkládá Evropské komisi (EK) Výroční kontrolní zprávu (VKZ) za daný operační program shrnující významné změny v řídicím a kontrolním systému a výsledky jednotlivých druhů provedených auditů za předchozí rok. Součástí VKZ je rovněž tzv. výrok auditora potvrzující, že:

  • účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz
  • výdaje, o jejichž úhradu byla EK požádána jsou legální a správné
  • zavedený systém řízení a kontroly funguje řádně

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.