CZ EN

Pokladní plnění státního rozpočtu ČR za leden až červen 2001

Podle bankovních údajů o pokladním plnění vykazuje hospodaření státního rozpočtu ke konci června 2001 schodek ve výši -34,8 mld Kč. V porovnání se stejným obdobím roku 2000 je výsledek horší o -29,9 mld Kč. Schválený státní rozpočet na rok 2001 počítá s objemem celkových příjmů 636,2 mld Kč, celkových výdajů 685,2 mld Kč a se schodkem ve výši -49,0 mld Kč. Výdaje státního rozpočtu na tento rok byly zvýšeny zákony o státních dluhopisových programech, a to zákonem č. 9/2001 Sb., kterým se zvyšují výdaje o 6,0 mld Kč určené ke krytí výplat náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen, a zákonem č. 407/2000 (ve znění zákona č. 170/2001 Sb.), který zvyšuje výdaje SR o 4,1 mld Kč (s dopadem v roce 2001) s účelovým určením na náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000. Celkem tyto zákony zvyšují rozpočtové výdaje o 10,1 mld Kč a upravený rozpočtový schodek státního rozpočtu na -59,1 mld Kč.

  

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
leden až červen

2001

% plnění SR
za leden - červen
2000

meziroční
index
2001/2000

Schválený
rozpočet

Skutečnost
leden - červen

% plnění

 
 PŘÍJMY CELKEM
 
 VÝDAJE CELKEM
 
 SALDO
 
 
285,90 
 
290,83 
 
-4,93 
 

636,20
 
685,18
 
-48,98
 

286,85
 
321,68
 
-34,83
 

45,1
 
46,9
 
71,1
 

48,3
 
46,4
 
14,0
 

100,3
 
110,6
 
706,5
 

 

Ve srovnání s výsledky za leden až květen (schodek -28,8 mld Kč) se v průběhu měsíce června hospodaření státního rozpočtu dále zhoršilo. Zatímco za pět měsíců letošního roku plnění výdajů předstihlo plnění příjmů o 1,7 procentního bodu (37,9 % proti 36,2 %), bylo plnění příjmů ke konci června o 1,8 procentního bodu nižší než plnění výdajů.

Hospodaření státního rozpočtu za samotný měsíc červen skončilo schodkem ve výši -6,1 mld Kč, zatímco červen roku 2000 skončil přebytkem ve výši 8,6 mld Kč.

Zhoršení schodku bylo ovlivněno i přes zlepšený vývoj příjmů (v červnu 2001 dosáhly příjmy 56,3 mld Kč proti 43,4 mld Kč v květnu a proti průměrným 46,8 mld Kč za leden až duben) vyšším čerpáním výdajů (62,3 mld Kč proti 55,3 mld Kč v květnu a proti průměrným 51,0 mld Kč v předchozích čtyřech měsících).

Ve vyšších výdajích se projevil další nárůst neinvestičních transferů veřejným rozpočtům územní úrovně - o 6,1 mld Kč proti konci května (jde zejména o převod účelových prostředků krajům a obcím na školství v souvislosti s reformou veřejné správy).

Hospodaření státního rozpočtu v l. pololetí bylo dále (nad rámec schváleného rozpočtu) ovlivněno mimořádným čerpáním prostředků na částečnou náhradu škod zemědělským subjektům postiženým suchem v roce 2000 (zákon č. 407/2000 Sb.) ve výši přesahující 4 mld Kč a prostředků poskytnutých ze státního rozpočtu formou návratných finančních výpomocí ke krytí výplaty náhrad ze Zajišťovacího fondu družstevních záložen (kampeliček) ve výši 3,0 mld Kč.

Na prohloubení schodku se podílela i sociální oblast, když červnové výdaje na sociální dávky převýšily příjmy z pojistného na sociální zabezpečení o 3,1 mld Kč a za celých šest měsíců o 22,6 mld Kč.

Celkové příjmy státního rozpočtu za první pololetí ve výši 286,8 mld Kč představují 45,1 % schváleného rozpočtu a proti rozpočtované alikvotě zaostávají o 31,2 mld Kč (ve stejném období minulého roku byly pod úrovní schváleného rozpočtu o 10,2 mld Kč).

Inkaso daní dosáhlo výše 158,5 mld Kč, tj. 44,1 % schváleného rozpočtu a za alikvotou zaostalo o 21,2 mld Kč (v roce 2000 o 8,2 mld Kč).

Inkaso pojistného na sociální zabezpečení ve výši 117,1 mld Kč představovalo 49,9 % schváleného rozpočtu (v roce 2000 to bylo 47,9 %) a meziročně vzrostlo o 10,3 % (v roce 2000 o 4,0 %). Proti alikvotě šesti měsíců schváleného rozpočtu zaostalo pouze o 0,1 mld Kč (v roce 2000 o 4,6 mld Kč).

Nedaňové a ostatní příjmy dosáhly výše 7,7 mld Kč, tj. 20,8 % schváleného rozpočtu a meziroční index 54,0 %; za alikvotou zaostávají o 10,8 mld Kč.

Saldo příjmů z pojistného na sociální zabezpečení a výdajů státního rozpočtu do této oblasti je tak za šest měsíců letošního roku záporné částkou -22,6 mld Kč (rozpočet počítá s celoročním schodkem -32,9 mld Kč); stejný ukazatel dosáhl v roce 2000 částky -23,8 mld Kč. Z toho schodek na tzv. důchodovém účtu vč. správních výdajů představoval -13,7 mld Kč, což je o 5,3 mld Kč nad alikvotou celoročně rozpočtovaného schodku (-8,4 mld Kč) a o 0,9 mld Kč nižší než ve stejném období loňského roku (-14,6 mld Kč).

Celkové výdaje státního rozpočtu za 1. pololetí ve výši 321,7 mld Kč představují 46,9 % ročního úkolu, což je mírně vyšší úroveň než v roce 2000 (46,4 % schváleného rozpočtu) a za alikvotou zaostávají o 20,9 mld Kč.

Běžné výdaje státního rozpočtu byly ve svém souhrnu za prvních šest měsíců roku čerpány ve výši 303,0 mld Kč, tj. na 50,2 %. V porovnání s loňským rokem vzrostly o 11,3 %, tj. absolutně o 30,6 mld Kč.

Největší objem prostředků v rámci neinvestičních výdajů je vynakládán na sociální oblast. Jejich čerpání za první pololetí ve výši 139,7 mld Kč představuje plnění schváleného rozpočtu na 52,2 % a růst o 7,4 %. Z těchto výdajů bylo 101,6 mld Kč vynaloženo na důchody.

Kapitálové výdaje byly zatím čerpány ve výši 12,2 mld Kč, což představuje 25,1 % schváleného rozpočtu (v roce 2000 to bylo 30,0 %).

Výsledný schodek státního rozpočtu ke konci června roku 2001 ve výši -34,8 mld Kč představující 71,1 % schváleného rozpočtu převyšuje šestiměsíční alikvotu o 10,3 mld Kč. Tento nepříznivý vývoj byl téměř ze 2/3 ovlivněn čerpáním mimořádných výdajů nezahrnutých do Parlamentem ČR původně schváleného státního rozpočtu pro letošní rok a týkajících se již zmiňovaných zákonů o státních dluhopisových programech, a to v celkově vynaložené výši 7,1 mld Kč.

Na straně příjmové se nepříznivě odráží především nižší než předpokládaná dynamika daňových příjmů, u nichž státní rozpočet počítal s růstem 4,6 % proti očekávané skutečnosti (proti dosažené skutečnosti 2000 to bylo 6,5 %), zatímco dosažená skutečnost za první pololetí letošního roku představuje meziroční pokles o 4,3 %. Tento propad je výrazný hlavně u DPH (meziroční index za šest měsíců 81,9 % proti rozpočtovanému 93,2 %), proti alikvotě činí výpadek 10,1 mld Kč. V porovnání s alikvotním podílem je propad rovněž u spotřebních daní (3,0 mld Kč ), u daní z příjmů právnických osob (2,6 mld Kč) a u daní z příjmů fyzických osob (2,0 mld Kč).

Pokladní plnění příjmů:

 v mld. Kč
Rok

2000
Skutečnost
leden-červen

2001

% plnění SR
za leden - červen
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Skutečnost
leden - červen

% plnění

 
 PŘÍJMY CELKEM
 
 
285,90 
 
 
636,20 
 
 
286,85 
 
 
45,1 
 
 
48,3 
 
 
100,3 
 
 Daňové příjmy celkem 271,70  593,82  275,60  46,4  47,7  101,4 
   Daňové příjmy (bez pojistného SZ) 165,54  359,40  158,50  44,1  47,6  95,7 
   z toho:
   -DPH
70,73  136,00  57,91  42,6  47,2  81,9 
   - spotřební daň 31,14  67,20  30,64  45,6  40,1  98,4 
   - daně z příjmů PO 30,84  52,80  23,76  45,0  59,2  77,0 
   - daně z příjmů FO 16,40  76,50  36,29  47,4  44,8  221,3 
     vybíraná srážkou 4,72  6,90  3,08  44,6  43,3  65,3 
     ze závislé činnosti 11,68  62,50  28,30  45,3  45,4  242,3 
     z přiznání x 7,10  4,91  69,2  x x
   - správní a soudní poplatky 2,43  7,10  2,50  35,2  43,4  102,9 
   - majetkové daně 3,46  7,60  2,53  33,3  48,7  73,1 
   - clo 6,48  12,20  4,90  40,2  57,9  75,6 
   Pojistné SZ 106,16 234,42  117,09  49,9  47,9  110,3 
   z toho: na důchody 81,18  179,88  89,54  49,8  47,8  110,3 
 
 Nedaňové a kapitálové příjmy a přijaté dotace
 
14,22 
 
36,90 
 
7,68 
 
20,8 
 
61,7 
 
54,0 
  z toho:
   - kapitoly
2,38  26,38  3,65  13,8  x 153,4 
   - VPS 11,05  8,80  3,12  35,5  x 28,2 
      z toho:
      - příjmy z úroků a realizace fin.majetku
 
0,44 
 
0,81 
 
0,14 
 
17,2 
 
40,7 
31,8 
      - splátky půjček ze zahraničí 1,76  2,85  1,15  40,4  32,8  65,3 
   - přijaté sankční platby 0,54  1,13  0,61  54,2  x 113,0 
 
 Příjmy kapitoly OSFA
 
x 5,48  3,57  65,1  x x

Pokladní plnění výdajů:

 v mld. Kč
Ukazatel

2000
Skutečnost
leden-červen

2001

% plnění SR
za leden - červen
2000

Index
skutečnost
2001/2000

Schválený
rozpočet

Skutečnost
leden - červen

% plnění

 
 VÝDAJE CELKEM
 
 
290,83 
 
 
685,18 
 
 
321,68 
 
 
46,9 
 
 
46,4 
 
 
110,6 
 
  běžné výdaje 272,35  603,26  302,99  50,2  48,1  111,3 
     z toho:
   - platy zaměstnanců a ost. platby za
     proved. práci (vč. povinného pojistného)
28,99  85,47  33,28  38,9  40,5  114,8 
   - neinv. trans. fondům soc. a zdrav. pojiš. 16,07  28,04  13,76  49,1  57,0  85,6 
   - neinvestiční transfery státním fondům*) 1,22  4,24  1,91  45,0  50,2  156,6 
   - neinv. transfery veř. rozp. územ. úrovně 14,10  17,79  25,25  141,9  52,3  179,1 
   - neinv. trans. příspěvk. apod. organ. 32,03  73,02  29,37  40,2  51,7  91,7 
   - sociální dávky 130,00  267,29  139,66  52,2  51,2  107,4 
    z toho:
      důchody
94,13  193,40  101,63  52,5  51,4  108,0 
      pasivní politika zaměstnanosti 3,08  5,90  2,65  44,9  42,8  86,0 
      ostatní soc. dávky 16,91  34,75  19,34  55,7  56,7  114,4 
      státní soc. podpora 15,88  33,24  16,04  48,3  47,3  101,0 
   - aktivní pol. zaměstnanosti 1,21  4,17  1,72  41,2  30,3  142,1 
   - náhr. plac. obyvat. j.n. (prostř. na insolventnost) x 0,50  0,09  18,0  x x
   - nein.půjčky veř. rozp. územní úrovně 0,10  0,20  0,00  0,0  33,3  0,0 
 
   - kapitola Státní dluh**)
x 21,33  9,34  43,8  x x
 
  kapitola Operace SFA
x 29,09  6,49  22,3  x x
 
  kapitálové výdaje
18,48  48,66  12,19  25,1  30,0  66,0 
    z toho:
   - investič. trans. PO apod. organ.
4,87  10,98  1,72  15,7  33,1  35,3 
   - investič. nákupy a související výdaje 6,94  21,61  5,38  24,9  32,5  77,5 
 
  kapitola Operace SFA
 
x 4,17  0,01  0,2  x x
*) Státní zemědělský intervenční fond
**) zahrnuje úroky a poplatky z dluhové služby a kurzové rozdíly

 

(Tisková zpráva ze dne 2.7 2001)

Vyplnit žádost

Kontaktní formulář

Toto pole nevyplňujte!!!

Tato stránka je chráněna systémem reCAPTCHA a platí tyto zásady ochrany osobních údajů a smluvní podmínky společnosti Google.